Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-ZF103-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości

o właściwościach związków chemicznych oraz analizie chemicznej, uzyskane w ramach realizacji programu zajęć

z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii analitycznej.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: nie dotyczy

 udział w seminariach: nie dotyczy

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: 0 godzin

 udział w seminariach: 0 godzin

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

 nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 10 godzin co odpowiada 0,4 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

 nie dotyczy


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

 nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna metody analizy instrumentalnej wykorzystywane

w badaniach właściwości fizykochemicznych substancji

na etapie prac preformulacyjnych

W2: zna metody analizy instrumentalnej wykorzystywane

w badaniach formulacyjnych postaci leku

W3: zna aktualne wytyczne organów regulacyjnych (FDA, EMA) w zakresie realizacji koncepcji Quality by Design oraz strategii Process Analytical Technology w farmacji przemysłowej

W4: zna nowoczesne metody analizy instrumentalnej wykorzystywane w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego zgodnie z koncepcją Quality by Design oraz strategią Process Analytical Technology


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi zaproponować metodę analizy instrumentalnej przydatną na danym etapie prac preformulacyjnych

i formulacyjnych

U2: wykorzystuje wiedzę o metodach analizy instrumentalnej oraz wytyczne organów regulacyjnych w farmacji przemysłowej (zarówno na etapie prac badawczo-rozwojowych jak i w rutynowej kontroli jakości procesu technologicznego oraz produktu leczniczego)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego

Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny)

 wykład problemowy

 prezentacja multimedialna


Laboratoria:

 nie dotyczy


Seminaria:

 nie dotyczy


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład fakultatywny "Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku" obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z przykładami wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych ICH, FDA, EMA. Omówione zostaną przykłady wykorzystania nieinwazyjnych metod analitycznych (m.in. spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii terahercowej, obrazowania chemicznego, obrazowania magnetyczno-rezonansowego, rezonansu mikrofalowego, mikrotomografii rentgenowskiej) w ocenie jakości API oraz produktów leczniczych, a także w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego zgodnie ze strategią Process Analytical Technology oraz koncepcją Quality by Design.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z metodami badania właściwości fizykochemicznych wykorzystywanymi na etapie prac preformulacyjnych leku. Omówione zostaną aktualne wytyczne ICH, FDA, EMA w zakresie opracowywania nowych formulacji farmaceutycznych oraz wykorzystywania metod analizy instrumentalnej w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego oraz kontroli jakości produktu leczniczego. Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z założeniami koncepcji Quality by Design, strategią Process Analytical Technology oraz wytycznymi ICH Q8 Pharmaceutical Development. W ramach wykładów szczegółowo analizowane będą opisane w recenzowanych publikacjach naukowych przykłady wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem technik bezinwazyjnych, niedestrukcyjnych) w realizacji koncepcji Quality by Design oraz strategii Process Analytical Technology.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Literatura uzupełniająca:

1. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” tom 2 PWN 2012

2. Kocjan R. „Chemia analityczna”, PZWL 2000

3. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

4. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z analizy publikacji naukowych dotyczących zastosowania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku.

Zaliczenie zajęć wymaga uzyskania minimum 60% punktów.

Ocena uzależniona jest od sumy zdobytych punktów:

Skala ocen:

92 – 100% punktów bardzo dobry

84 – 91% punktów dobry plus

76 – 83% punktów dobry

68 – 75% punktów dostateczny plus

60 – 77% punktów dostateczny

0 – 59% punktów niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład fakultatywny "Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku" obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z przykładami wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych ICH, FDA, EMA. Omówione zostaną przykłady wykorzystania nieinwazyjnych metod analitycznych (m.in. spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii terahercowej, obrazowania chemicznego, obrazowania magnetyczno-rezonansowego, rezonansu mikrofalowego, mikrotomografii rentgenowskiej) w ocenie jakości API oraz produktów leczniczych, a także w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego zgodnie ze strategią Process Analytical Technology oraz koncepcją Quality by Design.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z metodami badania właściwości fizykochemicznych wykorzystywanymi na etapie prac preformulacyjnych leku. Omówione zostaną aktualne wytyczne ICH, FDA, EMA w zakresie opracowywania nowych formulacji farmaceutycznych oraz wykorzystywania metod analizy instrumentalnej w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego oraz kontroli jakości produktu leczniczego. Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z założeniami koncepcji Quality by Design, strategią Process Analytical Technology oraz wytycznymi ICH Q8 Pharmaceutical Development. W ramach wykładów szczegółowo analizowane będą opisane w recenzowanych publikacjach naukowych przykłady wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem technik bezinwazyjnych, niedestrukcyjnych) w realizacji koncepcji Quality by Design oraz strategii Process Analytical Technology.

Laboratoria

 nie dotyczy

Seminaria

 nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Literatura uzupełniająca:

1. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” tom 2 PWN 2012

2. Kocjan R. „Chemia analityczna”, PZWL 2000

3. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

4. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład fakultatywny "Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku" obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z przykładami wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych ICH, FDA, EMA. Omówione zostaną przykłady wykorzystania nieinwazyjnych metod analitycznych (m.in. spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii terahercowej, obrazowania chemicznego, obrazowania magnetyczno-rezonansowego, rezonansu mikrofalowego, mikrotomografii rentgenowskiej) w ocenie jakości API oraz produktów leczniczych, a także w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego zgodnie ze strategią Process Analytical Technology oraz koncepcją Quality by Design.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z metodami badania właściwości fizykochemicznych wykorzystywanymi na etapie prac preformulacyjnych leku. Omówione zostaną aktualne wytyczne ICH, FDA, EMA w zakresie opracowywania nowych formulacji farmaceutycznych oraz wykorzystywania metod analizy instrumentalnej w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego oraz kontroli jakości produktu leczniczego. Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z założeniami koncepcji Quality by Design, strategią Process Analytical Technology oraz wytycznymi ICH Q8 Pharmaceutical Development. W ramach wykładów szczegółowo analizowane będą opisane w recenzowanych publikacjach naukowych przykłady wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem technik bezinwazyjnych, niedestrukcyjnych) w realizacji koncepcji Quality by Design oraz strategii Process Analytical Technology.

Laboratoria

 nie dotyczy

Seminaria

 nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Literatura uzupełniająca:

1. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” tom 2 PWN 2012

2. Kocjan R. „Chemia analityczna”, PZWL 2000

3. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

4. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład fakultatywny "Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku" obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z przykładami wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych ICH, FDA, EMA. Omówione zostaną przykłady wykorzystania nieinwazyjnych metod analitycznych (m.in. spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii terahercowej, obrazowania chemicznego, obrazowania magnetyczno-rezonansowego, rezonansu mikrofalowego, mikrotomografii rentgenowskiej) w ocenie jakości API oraz produktów leczniczych, a także w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego zgodnie ze strategią Process Analytical Technology oraz koncepcją Quality by Design.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z metodami badania właściwości fizykochemicznych wykorzystywanymi na etapie prac preformulacyjnych leku. Omówione zostaną aktualne wytyczne ICH, FDA, EMA w zakresie opracowywania nowych formulacji farmaceutycznych oraz wykorzystywania metod analizy instrumentalnej w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego oraz kontroli jakości produktu leczniczego. Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z założeniami koncepcji Quality by Design, strategią Process Analytical Technology oraz wytycznymi ICH Q8 Pharmaceutical Development. W ramach wykładów szczegółowo analizowane będą opisane w recenzowanych publikacjach naukowych przykłady wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem technik bezinwazyjnych, niedestrukcyjnych) w realizacji koncepcji Quality by Design oraz strategii Process Analytical Technology.

Laboratoria

 nie dotyczy

Seminaria

 nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Literatura uzupełniająca:

1. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” tom 2 PWN 2012

2. Kocjan R. „Chemia analityczna”, PZWL 2000

3. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

4. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład fakultatywny "Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku" obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z przykładami wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych ICH, FDA, EMA. Omówione zostaną przykłady wykorzystania nieinwazyjnych metod analitycznych (m.in. spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii terahercowej, obrazowania chemicznego, obrazowania magnetyczno-rezonansowego, rezonansu mikrofalowego, mikrotomografii rentgenowskiej) w ocenie jakości API oraz produktów leczniczych, a także w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego zgodnie ze strategią Process Analytical Technology oraz koncepcją Quality by Design.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z metodami badania właściwości fizykochemicznych wykorzystywanymi na etapie prac preformulacyjnych leku. Omówione zostaną aktualne wytyczne ICH, FDA, EMA w zakresie opracowywania nowych formulacji farmaceutycznych oraz wykorzystywania metod analizy instrumentalnej w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego oraz kontroli jakości produktu leczniczego. Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z założeniami koncepcji Quality by Design, strategią Process Analytical Technology oraz wytycznymi ICH Q8 Pharmaceutical Development. W ramach wykładów szczegółowo analizowane będą opisane w recenzowanych publikacjach naukowych przykłady wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem technik bezinwazyjnych, niedestrukcyjnych) w realizacji koncepcji Quality by Design oraz strategii Process Analytical Technology.

Laboratoria

 nie dotyczy

Seminaria

 nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Literatura uzupełniająca:

1. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” tom 2 PWN 2012

2. Kocjan R. „Chemia analityczna”, PZWL 2000

3. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

4. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.