Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F1-CHON-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: http://www.chemiaanalityczna.cm.umk.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna student powinien posiadać podstawowe wiadomości o budowie materii oraz zjawiskach fizykochemicznych, uzyskane w ramach realizacji programu zajęć z chemii, fizyki oraz matematyki z zakresu szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 60 godzin,

- udział w laboratoriach: 60 godzin,

- udział w seminariach: 30 godzin,

- dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia: 20 godzin.


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 170 godzin, co odpowiada 6,8 pkt. ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 60 godzin,

- udział w laboratoriach: 60 godzin,

- udział w seminariach: 30 godzin,

- konsultacje: 20 godzin

- przygotowanie i uzupełnienie notatek: 20 godzin,

- zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć: 60 godzin,

- wymagane powtórzenie materiału: 60 godzin,

- przygotowanie do kolokwiów: 80 godzin,

- przygotowanie do zajęć: 60 godzin.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 450 godzin, co odpowiada 18 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 20 godzin,


- udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 48 godzin,

- konsultacje badawczo-naukowe: 16 godzin

- udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 97 godzin,

- przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 16 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 51 godzin.


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 248 godziny, co odpowiada 9,92 punktom ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do kolokwiów + przygotowanie do zajęć – 60 + 80 + 60 = 200 (8 pkt. ECTS)


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna budowę atomu, położenie pierwiastków w układzie okresowym – K_B.W5.

W2: zna nomenklaturę i właściwości związków nieorganicznych i kompleksowych – K_B.W9

W3: zna mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych – K_B.W6

W4: zna metody identyfikacji substancji nieorganicznych - K_B.W10

W5: zna problematykę stosowania substancji nieorganicznych w farmacji – K_B.W11

W6: zna rodzaje i właściwości roztworów – K_B.W7

W7: definiuje i objaśnia procesy utleniania i redukcji – K_B.W8

W8: zna i charakteryzuje cząstki elementarne, przemiany jądrowe i właściwości izotopów promieniotwórczych w aspekcie ich wykorzystania w diagnostyce i terapii – K_B.W5

W9: zna charakterystykę metali i niemetali – K_B.W9

W10; zna właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym – K_B.W5

W11: zna mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych stanach skupienia materii – K_B.W6.

W12: zna podstawy mechaniki kwantowej, termodynamiki i kinetyki chemicznej – K_B.W15

W13: zna mechanizmy katalizy – K_B.W16,

W14: zna fizykochemię układów wielofazowych i zjawisk powierzchniowych – K_B.W16,

W15: zna podstawy elektrochemii – K_B.W16Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: opisuje właściwości chemiczne pierwiastków i związków nieorganicznych – K_B.U4

U2: identyfikuje substancje nieorganiczne – K_B.U5

U3: ocenia trwałość wiązań oraz reaktywność związków nieorganicznych na podstawie ich budowy – K_B.U4

U4: wykorzystuje wiedzę o właściwościach substancji nieorganicznych w farmacji – K_B.U6Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji; - K_B.K1

K2: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji - K_B.K2


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, prezentacja multimedialna


Laboratoria:

- metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa


Seminaria:

- metody aktywizujące i problemowe – dyskusja, klasyczna metoda problemowaSkrócony opis:

Przedmiot Chemia ogólna i nieorganiczna obejmuje wykłady ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria. Zajęcia z przedmiotu mają za zadanie zapoznać studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii ogólnej oraz przygotować go do pracy laboratoryjnej.

Opanowanie zagadnień z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej stanowi podstawę dla studiowania bardziej złożonych problemów chemicznych, biochemicznych oraz technologicznych realizowanych na wyższych semestrach w ramach przedmiotów: chemia analityczna, chemia fizyczna, biochemia, chemia leków oraz technologia postaci leku.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studenta z następującą tematyką: chemia ogólna i systematyka nieorganiczna, budowa i właściwości poszczególnych grup pierwiastków i związków chemicznych, teorie kwasów i zasad, dysocjacja, hydroliza, rodzaje wiązań, reakcje elektronacji i dezelektronacji, reakcje jądrowe, hybrydyzacja; wykorzystanie radiofarmaceutyków, związki kompleksowe; związki nieorganiczne i ich znaczenie w medycynie i farmacji oraz zastosowanie jako substancji leczniczych i pomocniczych w technologii postaci leku.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami analizy jakościowej kationów i anionów, identyfikacji soli farmakopealnych oraz ich zanieczyszczeń.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i zadań rachunkowych z zakresu podstaw chemii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szmal Z., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL 1995

2. Pajdowski L. „Chemia ogólna” PWN 2002

3. Bielański A. „Podstawy chemii nieorganicznej” PWN 2004

4. Cotton A.F. „Chemia nieorganiczna podstawy” PWN 1995

5. Galus Z., „Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, PWN, 2006.

6. J. Pawlaczyk i współ. „Materiały do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej dla studentów I roku farmacji”, Bydgoszcz 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Lee J. D., „Zwięzła chemia nieorganiczna” PWN, 1998

2. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” t.1 PWN 2012

3. Cieślak-Golonka M, Starosta J. Wasilewski M, „Wstęp do chemii koordynacyjnej”, PWN 2010

4. Hulanicki A, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN 2012

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1 – W15, U1 – U4

Laboratoria: W1 –W4, W6,W7, W9-W11, W13, W14; U1 – U4

Seminaria: W1-W3, W5-W7, W9, W11, W12, W15, U1, U2, U3

Aktywność: K1, K2

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)