Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F2-CHANL-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFarm/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości o właściwościach związków chemicznych oraz analizie chemicznej, uzyskanych w ramach realizacji programu zajęć z chemii ogólnej i nieorganicznej. Ponadto student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów matematyka i statystyka.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 60 godzin,

- udział w ćwiczeniach: 105 godzin,

- udział w seminariach: 15 godzin,

- dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia: 12 godzin.


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 192 godzin, co odpowiada 7,68 pkt. ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 60 godzin,

- udział w ćwiczeniach: 105 godzin,

- udział w seminariach; 15 godzin,

- konsultacje: 12 godzin

- przygotowanie i uzupełnienie notatek: 22 godziny,

- zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć: 22 godziny,

- wymagane powtórzenie materiału: 22 godziny,

- przygotowanie do kolokwiów: 22 godziny,

- przygotowanie do zajęć: 20 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 25 godzin.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 325 godzin, co odpowiada 12,5 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi: - czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 20 godzin,

- udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 40 godzin,

- konsultacje badawczo-naukowe: 12 godzin

- udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 60 godzin,

- przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 22 godziny,

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 22 godzin.


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 176 godziny, co odpowiada 6,77 punktom ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do kolokwiów i egzaminu + przygotowanie do zajęć – 22 + 47 + 22 =91 (3,5 pkt. ECTS).


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i charakteryzuje podstawowe metody identyfikacji substancji nieorganicznych, przydatne również w analizie ilościowej – K_B.W10

W2: zna podstawy klasycznych metod analizy ilościowej, w tym analizę wagową i analizę objętościową (alkacymetrię, redoksymetrię, argentometrię, kompleksonometrię) – K_B.W12

W3: zna zastosowanie klasycznych metod analizy ilościowej – K_B.W12, K_B.W14

W4: zna klasyfikację i podstawy teoretyczne instrumentalnych technik analitycznych – K_B.W13

W5: objaśnia podstawy metodyczne i zastosowanie technik instrumentalnych, w tym spektroskopowych, elektrochemicznych, chromatograficznych i spektrometrii mas – K_B.W13

W6: zna i potrafi zastosować kryteria wyboru instrumentalnej metody analitycznej do realizacji określonego zadania analitycznego - K_B.W14

W7: zna definicje parametrów walidacji metody analitycznej, potrafi zaplanować, wykonać i ocenić proces walidacyjny – K_B.W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dobrać i zoptymalizować klasyczną metodę do realizacji zadania analitycznego – K_B.U7

U2: wykonuje identyfikację oraz analizę ilościową pierwiastków i związków chemicznych stosując odpowiednie metody klasyczne – K_B.U8

U3: potrafi dobrać i zoptymalizować instrumentalną metodę do realizacji zadania analitycznego – K_B.U7

U4: wykonuje analizę ilościową pierwiastków i związków chemicznych stosując odpowiednie techniki instrumentalne –K_B.U8U5:potrafi ocenić wiarygodność i jakość analityczną wyników pomiarów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi statystycznych –K_B.U8

U5:potrafi ocenić wiarygodność i jakość analityczną wyników pomiarów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi statystycznych –K_B.U8


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji - K_B.K1

K2: potrafi wyciągać wnioski z własnych pomiarów i obserwacji - K_B.K2

K3: potrafi pracować w grupie i rozplanować zadania dla jej członków, prawidłowo interpretuje powierzone mu role – K_B.K3


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład problemowy,

- prezentacja multimedialna


Ćwiczenia (laboratoryjne):

- metody: laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa,


Seminaria:

- metody aktywizujące i problemowe – dyskusja,

- klasyczna metoda problemowa,

- wykorzystanie platformy MoodleSkrócony opis:

Chemia analityczna jest nauką o pomiarach i obejmuje metody wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, m.in. w medycynie i farmacji. Przedmiot Chemia analityczna obejmuje wykłady, ćwiczenia (laboratoryjne i audytoryjne) oraz seminaria, mające na celu zapoznanie studentów z metodami wykrywania, identyfikacji oraz oznaczania zawartości składników w próbie badanej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w kontroli jakości produktów leczniczych w przemyśle farmaceutycznym.

Opanowanie zagadnień z zakresu chemii analitycznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych semestrach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, biofarmacja.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studenta z następującą tematyką: etapy procesu analitycznego, opracowanie wyników pomiarów, walidacja metod analitycznych, klasyczne metody analizy (analiza wagowa, analiza miareczkowa), spektroskopowe (spektrofotometria UV-Vis, IR, NMR, fotometria płomieniowa), metody elektroanalityczne (potencjometria, polarografia, woltamperometria, konduktometria), metody chromatograficzne (GC, HPLC, TLC, elektroforeza).

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać studenta z klasyczną analizą ilościową, do której należą analiza wagowa, metody miareczkowe – alkacymetria, kompleksonometria, redoksymetria, precypitometria) oraz z metodami analizy instrumentalnej (chromatografia – GC, HPLC, TLC; spektrofotometria, spektrofluorymetria, fotometria płomieniowa, woltamperometria, konduktometria, potencjometria).

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć korzystania z literatury naukowej z zakresu chemii analitycznej,

- nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu chemii analitycznej: jak dobór odpowiedniej techniki instrumentalnej, optymalizacja i walidacja metody.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Skoog D.A. i. in., Podstawy chemii analitycznej, PWN,

2. Kocjan R. „Chemia analityczna”, PZWL 2000

3. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” t.2 PWN 2012

4. Wesołowski M, Szefer K, Zimna D, Obliczenia w chemii analitycznej, PWN 2000

5. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

6. Witkiewicz Z, Podstawy chromatografii, PWN

7. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Silverstein RM, Webster FX, Kiemle DJ, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN 2013

2. Hulanicki A, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN 2012

3. Persona A, Reszko-Zygmunt J, Gęca T, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami, Medyk 2011

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1-W7, U1-U5

Laboratoria: W2, W5, W6, W7, U2, U4, U5

Ćwiczenia: W1, W3, U1-U5

Aktywność: K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Renata Mikstacka, Monika Richert, Marta Sobiesiak, Agata Światły-Błaszkiewicz, Mariusz Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Natalia Piekuś-Słomka, Monika Richert, Marta Sobiesiak, Mariusz Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Natalia Piekuś-Słomka, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Marta Sobiesiak, Agata Światły-Błaszkiewicz, Mariusz Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)