Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-OG-ZNNI
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 godz


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zaliczenia - 8

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat rodzajów materiałów węglowych i nieorganicznych nanocząstek.

W2: Zna ich zastosowanie w farmacji i kosmetologii oraz potencjalne wykorzystanie. Zna sposoby ich otrzymywania.

W3: Opisuje różnice pomiędzy określonymi rodzajami nanomateriałów

W4: Charakteryzuje właściwości fizyczne i chemiczne nanomateriałów węglowych i nieorganicznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje różnice między rodzajami materiałów zawierających nanocząstki.

U2: Posiada umiejętność zaproponowania potencjalnych rozwiązań z wykorzystaniem nanomateriałów w farmacji i kosmetologii.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość nowatorskich rozwiązań z użyciem nanomateriałów oraz zaistniałych możliwości jak i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE (TEAMS)

Wykład obejmuje zagadnienia związane z dziedziną nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania różnego rodzaju nanostruktur (jak nanocząstki nieorganiczne czy materiały węglowe) w farmacji i kosmetologii.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi pojęciami i aspektami nanotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w farmacji i kosmetologii.

Wykład będzie obejmował krótką klasyfikacje nanomateriałów i charakterystykę metod ich otrzymywania. Po krótce zostaną przedstawione techniki badawcze stosowane w analizie (badaniu) struktury, morfologii i składu nanomateriałów – np. jak: rentgenografia, mikroskopia elektronowa (SEM, TEM

i HRTEM), techniki skaningowe mikroskopowe (AFM, STM).

Bliżej scharakteryzowane zostaną nanostruktury nieorganiczne (jak nanozłoto, nanosrebro) jak też nanostruktury węglowe (jak fulereny, nanorurki) oraz ich zastosowanie w farmacji

i kosmetologii.

Zostaną przedstawione najnowsze doniesienia i osiągnięcia w tej tematyce oraz wynikające z ich zastosowania korzyści

i potencjalne zagrożenia.

Literatura:

1. W. Przygocki, A. Włochowicz, Fulereny i nanorurki, WNT 2001

2. L. Cademartini, Nanochemia. Podstawowe koncepcje, PWN 2012

3.A. Huczko, Nanorurki węglowe, BEL studio, 2005

4. A. Huczko, M. Bystrzejewski, Fulereny. 20 lat później, UW, Warszawa 2007

5. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN 2012

6. Artykuły z czasopism naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: quizy na platformie Moodle, jedno zadanie domowe.

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie liczby uzyskanych punktów. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 68% - dostateczny plus, 76% - dobry, 82% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD odbywa się w całości zdalnie.

Proponowany termin zajęć: poniedziałek 18.00-19.50.

Odbędzie się 6 spotkań.

Pierwsze spotkanie 12 października.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD odbywa się w całości zdalnie.

Proponowany termin zajęć będzie podany wkrótce.

Odbędzie się 6 spotkań.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)