Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Asymetria w chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1711-F-WF11-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Asymetria w chemii organicznej
Jednostka: Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości o właściwościach związków chemicznych uzyskane w ramach realizacji programu zajęć z chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: nie dotyczy

 udział w seminariach: nie dotyczy

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 15 godzin

 udział w laboratoriach: 0 godzin

 udział w seminariach: 0 godzin

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

 nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9+1=10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 10 godzin co odpowiada 0,4 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

 nie dotyczy


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

 nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada specjalistyczną wiedzę dotycząca zasad projektowania nowych leków pod kątem określonych właściwości strukturalnych

W2: Posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod syntezy stosowanych w projektowaniu leków


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność doboru odpowiednich kandydatów na leki na podstawie profili sterycznych związków chemicznych

U2: Posiada umiejętność właściwego doboru metod syntezy w projektowaniu leków o wybranych właściwościach terapeutycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego

Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Laboratoria:

 nie dotyczy


Seminaria:

 nie dotyczy


Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z budową przestrzenna związków organicznych, określenie podstawowych deskryptorów stereochemicznych. Konwencjami zapisu wzorów projekcyjnych układów molekularnych. Układy asymetryczne, centrum stereochemiczne, kryteria chiralności, konfiguracja absolutna. Aktywność optyczna a właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne związków optycznie czynnych. Reakcje różnicujące: selektywne i specyficzne. Synteza produktów o określonej strukturze: reakcje stereoselektywne i stereospecyficzne.

Pełny opis:

Poznanie budowy przestrzennej związków organicznych.

Podstawowe pojęcia i definicje: konformacje, konfiguracje cząsteczek – czynniki wpływające na trwałość układu molekularnego, stosowane konwencje zapisu wzorów projekcyjnych związków organicznych,. konformacji i konfiguracji.

Chiralność, układy asymetryczne, centrum stereochemiczne, układy z jednym i kilkoma centrami chiralności – kryteria chiralności cząsteczek – określenie konfiguracji absolutnej cząsteczek. Aktywność optyczna, enancjomerii, mieszaniny racemiczne – metody rozdziału, Cząsteczki prochiralne, określenie centrum prochiralności pro-R, pro-S – reakcje zachodzące na centrach prochiralności o znaczeniu biologicznym.

Izomeria – klasyfikacja związków organicznych ze względu na budowę strukturalną i przestrzenną.

Porównanie właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych związków optycznie czynnych. Analiza reaktywności związków optycznie czynnych o znaczeniu biologicznym (leki, enzymy).

Reakcje różnicujące – selektywne i specyficzne. Omówienie syntezy produktów o określonej strukturze: reakcje stereoselektywne i stereospecyficzne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

a) J. Skarżewski, Wprowadzenie do syntezy organicznej, PWN, Warszawa 2005

b) J. Gawroński, K. Gawrońska ,Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

a) J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press Inc., N.Y. 2001.

b) Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: The Journal of Organic Chemistry, Medicinal chemistry, European Journal of Organic Chemistry.

Eliel, EL; Wilen, SH; Stereochemistry of Organic Compounds , 1994 ,Wiley, New York

Efekty uczenia się:

Nabycie umiejętności praktycznego stosowania reguł i zasad dotyczących poprawnego nazywania związków asymetrycznych. Wdrożenie do systematyczności postępowania przy planowaniu syntezy związków organicznych o określonej strukturze. Wykształcenie nawyku rozróżniania właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych w aspekcie budowy przestrzennej związków organicznych. Przygotowanie do systematycznego stosowania reguł nomenklaturowych w nazewnictwie leków podczas dalszych etapów kształcenia zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnej pracy stanowiącej opracowanie wybranego zagadnienia - W1, W2, U1, U2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowaczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.