Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Ustalanie struktury związków organicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1711-F-WF83-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Ustalanie struktury związków organicznych
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości o budowie, nomenklaturze i właściwościach związków organicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 14 godzin

– przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktowi ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 14 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 8 godzin

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 6 + 1 = 7 godzin

– konsultacje naukowe: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 4 godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 7 godzin

– przygotowanie do wykładów objętych aktywnością naukową: 4 godziny

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 2 godziny.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, objaśnia podstawy teoretyczne i metodyczne technik spektroskopowych i spektrometrii mas oraz tłumaczy zasady funkcjonowania aparatów stosowanych w tych technikach - K_B.W13.

W2: zna podział związków węgla i zasady nomenklatury związków organicznych – MA_B.W17.

W3: zna preparatykę związków organicznych i metody analizy związków organicznych - K_B.W22.

W4: zna systematykę związków organicznych według grup funkcyjnych - K_B.W20.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: opisuje strukturę i właściwości związków organicznych oraz analizuje wybrane związki organiczne - K_B.U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada umiejętność pracy w zespole - K_B.K3.

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające (wykład informacyjny), prezentacja multimedialna, zestawy widm: IR, 1HNMR, 13CNMR, MS – praktyczne rozwiązywanie problemów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Metody spektroskopowe są podstawową techniką instrumentalną stosowaną w wielu dziedzinach nauki, np. medycynie, farmacji, chemii. Przedmiot Ustalanie struktury związków organicznych obejmuje wykład. Elementem wykładów jest praktyczne rozwiązywanie zestawów widm IR, 1HNMR, 13CNMR, MS. Cel zajęć przewiduje poznanie podstawowych technik spektroskopowych oraz umiejętność ich wykorzystywania do identyfikacji związków organicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu Ustalanie struktury związków organicznych mają za zadanie zapoznać studenta z następującą tematyką: podstawy IR, technik rezonansowych i spektrometrii mas. Student powinien po cyklu zajęć znać aparaturę i metodologię metod spektroskopowych. Student wykazuje znajomość zasad określania budowy związków organicznych ze względu na poznane techniki spektroskopowe. Praktyczny charakter zajęć ma na celu wyćwiczenie umiejętności identyfikacji struktury cząsteczek organicznych. Interdyscyplinarny charakter przedmiotu jest istotny, opisuje bowiem współczesne metody identyfikacji związków organicznych, będących podstawą chemii farmaceutycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2008.

2. Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN 2013.

3. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich metody do identyfikacji związków organicznych, WNT 2000.

Literatura obowiązkowa:

1. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, t. 1, PWN 1998.

2. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa 2001.

3. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Sprawdzian pisemny- 12 pytań opisowych: (0-40 pkt; próg zaliczeniowy >60%) W1-W4, U1.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: Tomasz Kosmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody spektroskopowe są podstawową techniką instrumentalną stosowaną w wielu dziedzinach nauki, np. medycynie, farmacji, chemii. Przedmiot Ustalanie struktury związków organicznych obejmuje wykład. Elementem wykładów jest praktyczne rozwiązywanie zestawów widm IR, 1HNMR, 13CNMR, MS. Cel zajęć przewiduje poznanie podstawowych technik spektroskopowych oraz umiejętność ich wykorzystywania do identyfikacji związków organicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu Ustalanie struktury związków organicznych mają za zadanie zapoznać studenta z następującą tematyką: podstawy IR, technik rezonansowych i spektrometrii mas. Student powinien po cyklu zajęć znać aparaturę i metodologię metod spektroskopowych. Student wykazuje znajomość zasad określania budowy związków organicznych ze względu na poznane techniki spektroskopowe. Praktyczny charakter zajęć ma na celu wyćwiczenie umiejętności identyfikacji struktury cząsteczek organicznych. Interdyscyplinarny charakter przedmiotu jest istotny, opisuje bowiem współczesne metody identyfikacji związków organicznych, będących podstawą chemii farmaceutycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2008.

2. Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN 2013.

3. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich metody do identyfikacji związków organicznych, WNT 2000.

Literatura obowiązkowa:

1. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, t. 1, PWN 1998.

2. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa 2001.

3. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: Tomasz Kosmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: Tomasz Kosmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: Tomasz Kosmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody spektroskopowe są podstawową techniką instrumentalną stosowaną w wielu dziedzinach nauki, np. medycynie, farmacji, chemii. Przedmiot Ustalanie struktury związków organicznych obejmuje wykład oraz ćwiczenia praktyczne w postaci rozwiązywania zestawów widm IR, 1HNMR, 13CNMR, MS. Cel zajęć przewiduje poznanie podstawowych technik spektroskopowych oraz umiejętność ich wykorzystywania do identyfikacji związków organicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu Ustalanie struktury związków organicznych mają za zadanie zapoznać studenta z następującą tematyką: podstawy IR, technik rezonansowych i spektrometrii mas. Student powinien po cyklu zajęć znać aparaturę i metodologię metod spektroskopowych. Student wykazuje znajomość zasad określania budowy związków organicznych ze względu na poznane techniki spektroskopowe. Praktyczny charakter zajęć ma na celu wyćwiczenie umiejętności identyfikacji struktury cząsteczek. Interdyscyplinarny charakter przedmiotu jest istotny, opisuje bowiem współczesne metody identyfikacji związków organicznych, będących podstawą chemii leków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2008.

2. Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN 2013.

3. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich metody do identyfikacji związków organicznych, WNT 2000.

4. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, t. 1, PWN 1998.

5. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa 2001.

6. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosmalski
Prowadzący grup: Tomasz Kosmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)