Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Struktury i przemiany związków organicznych jako podstawa syntezy cząsteczek biologicznie aktywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1711-F-WF85-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Struktury i przemiany związków organicznych jako podstawa syntezy cząsteczek biologicznie aktywnych
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w seminariach – 30 godzin,

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych – 6 godzin

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 10 godzin

- zbieranie i analiza specjalistycznej bibliografii naukowej – 10 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia z uwzględnieniem aspektów naukowo – badawczych i zaliczenie: 10+1= 11 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje podstawowe struktury związków organicznych, wykorzystywane w syntezie związków biologicznie aktywnych

W2: Zna podstawowe grupy funkcyjne występujące w związkach organicznych

W3: opisuje podstawowe przemiany prowadzące do modyfikacji grup funkcyjnych, niezbędne w syntezie związków biologicznie aktywnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi napisać wzory strukturalne związków organicznych zawierających podstawowe grupy funkcyjne

U2: potrafi nazwać różne związki organiczne

U3: potrafi napisać reakcje charakterystyczne dla wybranych grup funkcyjnych

U4: potrafi rozwiązywać ciągi przemian chemicznych związków organicznych prowadzących do modyfikacji ich struktury


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: aktywnie uczestniczy w dyskusji – K_B.K3

K2: potrafi pracować w zespole – K_B.K3


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Większość substancji biologicznie aktywnych to związki organiczne o różnorodnej strukturze, zawierające różne grupy funkcyjne. Znajomość podstawowych struktur i zrozumienie ich przemian jest kluczowe dla syntezy tego typu związków

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną:

• omówione szczegółowo zagadnienia teoretyczne związane z podstawowymi strukturami związków organicznych oraz ich przemianami

• przedstawione przykłady przemian związków organicznych zawierających różne grupy funkcyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie testu lub quizu i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Seminarium: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu lub quizu i aktywności na zajęciach

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu/quizu i aktywności na zajęciach

ndst – < 60 pkt (<60%)

dst – 60-67 pkt (60-67%)

dst plus – 68-75 pkt (68-75%)

db – 76 -83 pkt (76 - 83%)

db plus – 84-90 pkt (84-90%)

bdb – >90 pkt (>90%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Studzińska
Prowadzący grup: Szymon Baumgart, Tomasz Kosmalski, Renata Paprocka, Renata Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Baumgart, Tomasz Kosmalski, Renata Paprocka, Renata Studzińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)