Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1711-F2-CHOR-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=462&op=page
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie wiadomości z chemii organicznej na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 40 godzin,

– udział w laboratoriach: 112 godzin,

– udział w seminariach: 38 godzin,

– dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 192 godziny, co odpowiada 7.68 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 40 godzin,

– udział w laboratoriach: 112 godzin,

– udział w seminariach: 38 godzin,

– konsultacje: 2 godziny,

– zebranie i dobór odpowiednich materiałów do zajęć – 22 godziny,

– przygotowanie i uzupełnienie notatek – 25 godzin,

– wymagane powtórzenie materiału – 25 godzin,

– czytanie wskazanej literatury: 35 godzin

– przygotowanie do zaliczenia: 51 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 350 godzin, co odpowiada 14 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 90 godzin,

– konsultacje badawczo-naukowe: 2 godziny,

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, opracowań, wyników badań): 30 godzin,

– zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 20 godzin,

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 23 godziny

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 15 godzin,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 195 godzin, co odpowiada 7.80 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do zajęć: 10 godzin,

– przygotowanie do kolokwiów: 12 godzin (0.48 punktu ECTS)

– przygotowanie do egzaminu: 40 godzin (1.60 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe grupy związków organicznych oraz zasady ich nomenklatury -K_B.W17

W2: Opisuje wpływ efektu indukcyjnego i mezomerycznego na właściwości związków organicznych -K_B.W18

W3: Zna typy reakcji chemicznych związków organicznych -K_B.W19

W4: Opisuje mechanizmy reakcji substytucji rodnikowej, elektrofilowej i nukleofilowej, addycji elektrofilowej i nukleofilowej oraz eliminacji -K_B.W19

W5: Zna podział związków ze względu na obecność grup funkcyjnych -K_B.W20

W6: Zna właściwości chemiczne węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego -K_B.W20

W7: Zna budowę i właściwości chemiczne pięcio-i sześcioczłonowych związków heterocyklicznych, zawierających azot, tlen i siarkę -K_B.W21

W8: Zna budowę i właściwości związków organicznych pochodzenia naturalnego: alkaloidów, węglowodanów, steroidów, terpenów, lipidów, aminokwasów, peptydów i białek -K_B.W21

W9: Zna podstawy preparatyki i identyfikacji związków organicznych oraz ich oczyszczania metodami krystalizacji, ekstrakcji i destylacji -K_B.W22

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi opisać budowę i właściwości poszczególnych grup związków organicznych -K_B.U10

U2: Potrafi zsyntetyzować związki organiczne na podstawie podanej procedury -K_B.U10

U3: Potrafi zidentyfikować wybrane związki organiczne za pomocą reakcji jakościowych oraz danych fizykochemicznych -K_B.U10Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Korzysta z zasobów internetu w celu wyszukiwania informacji na temat procedur syntezy i sposobów identyfikacji związków organicznych -K_B.K1

K2: Potrafi zinterpretować wyniki samodzielnego pomiaru danych fizykochemicznych (temperatury topnienia, temperatury wrzenia,współczynnika załamania światła) oraz wyciągnąć wnioski z uzyskanych wartości dotyczące czystości związku organicznego -K_B.K2

K3: Potrafi pracować w grupie -K_B.K3

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

− wykład

− wykład z prezentacją multimedialną

Laboratorium:

− praca indywidualna

− zajęcia laboratoryjne

− analiza wyników

Seminarium:

− metody aktywizujące i problemowe (dyskusja, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa)

− praca indywidualna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Chemia Organiczna jest zapoznanie studenta z zagadnieniami chemii organicznej związanymi z nomenklaturą, budową i reakcjami związków organicznych z ukierunkowaniem na strukturę leku. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych.Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, farmakologia.

Pełny opis:

Przedmiot Chemia Organiczna realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów.

Wykład ma na celu poszerzenie wiadomości z chemii organicznej zdobytych na poziomie szkoły średniej. Zadaniem wykładu jest zapoznanie studenta z budową i właściwościami chemicznymi poszczególnych grup związków organicznych: węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego oraz związków pochodzenia naturalnego.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie się z ogólnymi zasadami i przepisami BHP w laboratorium chemicznym, sprzętem laboratoryjnym stosowanym w preparatyce organicznej oraz zasadami montażu podstawowych zestawów do syntezy i oczyszczania związków organicznych. Celem zajęć jest również zaznajomienie się z metodami oczyszczania i rozdziału związków organicznych oraz sposobami oceny czystości substancji. Studenci samodzielnie przeprowadzają oczyszczanie związków organicznych metodami krystalizacji, ekstrakcji i destylacji, syntetyzują wybrane związki organiczne oraz przeprowadzają analizę jakościową związków organicznych.

Seminaria poświęcone praktycznemu zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień z chemii organicznej. Szczegółowo omawiane są mechanizmy reakcji oraz wpływ skierowujący podstawników.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

3. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

3. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: W1 –W9, U1, U3

Kolokwium: W1 –W9, U1, U3

Praktyczne wykonanie ćwiczenia: U2, U3, K1 –K3

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 56 godzin więcej informacji
Seminarium, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Studzińska
Prowadzący grup: Łukasz Fijałkowski, Tomasz Kosmalski, Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Renata Paprocka, Renata Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Chemia Organiczna jest zapoznanie studenta z zagadnieniami chemii organicznej związanymi z nomenklaturą, budową i reakcjami związków organicznych z ukierunkowaniem na strukturę leku. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych. Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, farmakologia.

Pełny opis:

Przedmiot Chemia Organiczna realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.

Wykład ma na celu poszerzenie wiadomości z chemii organicznej zdobytych na poziomie szkoły średniej. Zadaniem wykładu jest zapoznanie studenta z budową i właściwościami chemicznymi poszczególnych grup związków organicznych: węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego oraz związków pochodzenia naturalnego.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie się z ogólnymi zasadami i przepisami BHP w laboratorium chemicznym, sprzętem laboratoryjnym stosowanym w preparatyce organicznej oraz zasadami montażu podstawowych zestawów do syntezy i oczyszczania związków organicznych. Celem zajęć jest również zaznajomienie się z metodami oczyszczania i rozdziału związków organicznych oraz sposobami oceny czystości substancji. Studenci samodzielnie przeprowadzają oczyszczanie związków organicznych metodami krystalizacji, destylacji prostej i frakcyjnej, syntetyzują wybrane związki organiczne oraz przeprowadzają analizę jakościową związków organicznych.

Seminaria poświęcone praktycznemu zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień z chemii organicznej. Szczegółowo omawiane są mechanizmy reakcji oraz wpływ skierowujący podstawników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

3. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom

I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

3. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 56 godzin więcej informacji
Seminarium, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Studzińska
Prowadzący grup: Szymon Baumgart, Łukasz Fijałkowski, Tomasz Kosmalski, Alicja Nowaczyk, Renata Paprocka, Renata Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Chemia Organiczna jest zapoznanie studenta z zagadnieniami chemii organicznej związanymi z nomenklaturą, budową i reakcjami związków organicznych z ukierunkowaniem na strukturę leku. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych. Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, farmakologia.

Pełny opis:

Przedmiot Chemia Organiczna realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.

Wykład ma na celu poszerzenie wiadomości z chemii organicznej zdobytych na poziomie szkoły średniej. Zadaniem wykładu jest zapoznanie studenta z budową i właściwościami chemicznymi poszczególnych grup związków organicznych: węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego oraz związków pochodzenia naturalnego.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie się z ogólnymi zasadami i przepisami BHP w laboratorium chemicznym, sprzętem laboratoryjnym stosowanym w preparatyce organicznej oraz zasadami montażu podstawowych zestawów do syntezy i oczyszczania związków organicznych. Celem zajęć jest również zaznajomienie się z metodami oczyszczania i rozdziału związków organicznych oraz sposobami oceny czystości substancji. Studenci samodzielnie przeprowadzają oczyszczanie związków organicznych metodami krystalizacji, destylacji prostej i frakcyjnej, syntetyzują wybrane związki organiczne oraz przeprowadzają analizę jakościową związków organicznych.

Seminaria poświęcone praktycznemu zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień z chemii organicznej. Szczegółowo omawiane są mechanizmy reakcji oraz wpływ skierowujący podstawników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

3. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom

I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

3. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 56 godzin więcej informacji
Seminarium, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Studzińska
Prowadzący grup: Szymon Baumgart, Łukasz Fijałkowski, Tomasz Kosmalski, Alicja Nowaczyk, Renata Paprocka, Renata Studzińska, Dawid Szwedowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Chemia Organiczna jest zapoznanie studenta z zagadnieniami chemii organicznej związanymi z nomenklaturą, budową i reakcjami związków organicznych z ukierunkowaniem na strukturę leku. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych. Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, takich jak: chemia leków, technologia postaci leku, farmakologia.

Pełny opis:

Przedmiot Chemia Organiczna realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.

Wykład ma na celu poszerzenie wiadomości z chemii organicznej zdobytych na poziomie szkoły średniej. Zadaniem wykładu jest zapoznanie studenta z budową i właściwościami chemicznymi poszczególnych grup związków organicznych: węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego oraz związków pochodzenia naturalnego.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie się z ogólnymi zasadami i przepisami BHP w laboratorium chemicznym, sprzętem laboratoryjnym stosowanym w preparatyce organicznej oraz zasadami montażu podstawowych zestawów do syntezy i oczyszczania związków organicznych. Celem zajęć jest również zaznajomienie się z metodami oczyszczania i rozdziału związków organicznych oraz sposobami oceny czystości substancji. Studenci samodzielnie przeprowadzają oczyszczanie związków organicznych metodami krystalizacji, destylacji prostej i frakcyjnej, syntetyzują wybrane związki organiczne oraz przeprowadzają analizę jakościową związków organicznych.

Seminaria poświęcone praktycznemu zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień z chemii organicznej. Szczegółowo omawiane są mechanizmy reakcji oraz wpływ skierowujący podstawników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

3. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom

I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

3. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)