Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-F-WF84-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość botaniki ogólnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 15 godzin,

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych - 3

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 5 godzin

 analiza specjalistycznej bibliografii naukowej - 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie prezentacji lub opracowanie pisemne z uwzględnieniem aspektów naukowo-badawczych – 4 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta: 37 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 zna naturalne surowce pochodzenia egzotycznego stosowane w lecznictwie oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym

W2 zna grupy związków chemicznych – metabolitów pierwotnych i wtórnych, decydujących o aktywności biologicznej i farmakologicznej surowców roślinnych pochodzenia egzotycznego

W3 zna struktury chemiczne związków występujących w roślinach leczniczych innych stref klimatycznych, ich działanie i zastosowanie

W4 zna lecznicze surowce roślinne farmakopealne i niefarmakopealne oraz metody oceny ich jakości i wartości leczniczej

W5 zna surowce roślinne silnie i bardzo silnie działające, a także skład chemiczny, właściwości lecznicze i toksyczność roślin narkotycznych

W6 zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma, bazy danych)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Potrafi wskazać pochodzenie i pierwotne wykorzystanie omawianych roślin

U2 wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student doskonali umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danychpochodzących z różnych źródeł. Zyskuje umiejętność krytycznej oceny i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zapoznanie z surowcami, pozyskiwanymi z roślin pochodzących spoza strefy klimatu umiarkowanego Europy, stosowanymi w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii. Omówienie najważniejszych roślin istotnych dla Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC), medycyny ajuwerdyjskiej, medycyny ludowej rdzennych mieszkańców Ameryk, Afryki, Australii i Oceanii itp., które znalazły zastosowanie jako składniki suplementów diety, leków i kosmetyków naturalnych obecnych na rynku krajowym. Klasyfikacja roślin egzotycznych i surowców z nich pozyskiwanych ze względu na pochodzenie geograficzne oraz występowanie związków czynnych i uzasadnione ich obecnością działanie. Zapoznanie z morfologią wybranych gatunków omawianych roślin zgromadzonych w kolekcji Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów. W toku procesu dydaktycznego słuchacz opanowuje podstawową wiedzę na temat biologii, fitochemii oraz znaczenia profilaktycznego, leczniczego i kosmetycznego roślin egzotycznych. W części wprowadzającej przedstawione zostają podstawowe terminy dotyczące etnofarmakologii oraz historia wykorzystywania przez człowieka roślin jako źródeł substancji leczniczych. W toku zajęć student poznaje gatunki roślin pochodzących spoza strefy klimatu umiarkowanego Europy, stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii. Omawiane są najważniejsze rośliny istotne dla Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC) i krajów dalekiego wschodu, medycyny ajuwerdyjskiej, medycyny ludowej rdzennych mieszkańców Ameryk, Afryki, Australii i Oceanii, które znalazły zastosowanie jako składniki suplementów diety, leków i kosmetyków naturalnych obecnych na rynku krajowym. Omówiona zostaje klasyfikacja roślin egzotycznych i surowców z nich pozyskiwanych ze względu na pochodzenie geograficzne oraz występowanie związków czynnych i uzasadnione ich obecnością działanie. Omawiane są działania uboczne i przeciwwskazania dla preparatów na bazie surowców naturalnych obcego pochodzenia. Uczestnicy zdobywają umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin egzotycznych zgromadzonych w kolekcji Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy.

Literatura:

1. Van Wyk B.-E., Wink M. – Rośliny lecznicze świata, 2008, Wyd. Medpharm. – Polska, Wrocław

2. Marian Nowiński - Dzieje Upraw i Roślin Leczniczych, 1980, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Żurowska (redakcja), Ziołolecznictwo amazońskie i andyjskie, 2001.Tower Press, Gdańsk

Aktualne artykuły z czasopism recenzowanych (głównie anglojęzyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach oraz przygotowanie prezentacji

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)