Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Ogrody roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-F-WF95-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Ogrody roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 15 godzin,

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych - 3

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 5 godzin

 analiza specjalistycznej bibliografii naukowej - 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie prezentacji lub opracowanie pisemne – 4 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta: 37 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna zasady projektowania i funkcjonowania ogrodów botanicznych

W2. Zna zasady sporządzania; funkcje naukowe, dydaktyczne i towarzyszące działów, kolekcji i ogrodów roślin leczniczych

W3. Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne

W4. Zna w zakresie podstawowym współczesne technologie i trendy rozwojowe w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu

W5. Zna główne polskie i światowe kolekcje roślin leczniczych

W6. Zna procedury związane z procesem projektowym i realizacją obiektu architektury krajobrazu


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. rozpoznaje, w stopniu podstawowym, charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty, a także wartość kulturową krajobrazu

U2. stosuje, na bazie znajomości podstawowych metod, podejście metodyczne w rozwiązywaniu zadania projektowegoEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student doskonali umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł. Zyskuje umiejętność krytycznej oceny i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podczas wykładów omówione zostają ogrody roślin leczniczych oraz ogrody botaniczne, które prowadzą działy i kolekcje takich roślin. Wykłady obejmują historię ogrodów roślin leczniczych, przykłady założeń ogrodowych tego typu, funkcje które spełniają oraz zasady stosowane podczas ich projektowania.

Pełny opis:

Zajęcia odbywające się w formie wykładów, na których omówione zostają ogrody roślin leczniczych oraz ogrody botaniczne z działami i kolekcjami roślin leczniczych zakładane w celu gromadzenia, uprawy, prezentowania i dokumentowania roślin wykorzystywanych w farmacji i kosmetologii. W trakcie zajęć omawiana jest historia ogrodów roślin leczniczych oraz najbardziej znane przykłady założeń ogrodowych tego typu. Prezentowane są formy realizacji głównych funkcji takich ogrodów w zakresie badań, kształcenia, propagowania z wykorzystaniem krajowych i światowych przykładów. Tematyka przedmiotu obejmuje również omówienie ogólnych zasad projektowania i funkcjonowania ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem tych gromadzących rośliny lecznicze. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z Ogrodem roślin leczniczych i kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, zastosowanym rozmieszczeniem roślin (na podstawie grup fitochemicznych) oraz z gatunkami roślin dostarczających surowców bogatych w wybrane związki czynne.

Literatura:

1. Łukasiewicz A., Puchalski J. (red.), Ogrody Botaniczne w Polsce, 2002, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa

2. Hobhouse P., Historia ogrodów, 2007, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Panacea Nr 1 (14), styczeń - marzec 2006 strony: 15-17, Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku

2. Romanowska B. 05.2015 - "Kolekcje roślin w ogrodach zielarskich na podstawie katalogów Index seminum." maj 2015, nr 105/83 www.aptekarzpolski.pl/online

3. Romanowska B. Zielarskie ogrody naukowe w Polsce Cz. 1 : Tradycje. Czasopismo: Panacea Leki Zioł. 2015, nr 2, s. 28-29,

4. Romanowska B. Zielarskie ogrody naukowe w Polsce Cz. 2 : Powojnie i współczesność. Panacea Leki Zioł. 2015, 3, s. 28-29

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna sporządzona według podanych wytycznych. Przyjęta skala ocen jest zgodna z obowiązującą w Uczelni (oceny przypisane do zakresu procentowego opanowania kryteriów)

92 – 100 % Bardzo dobry; 84 – 91 % Dobry plus; 76 – 8% Dobry; 68 – 75 % Dostateczny plus; 60 – 67 % Dostateczny; 0 – 59 % Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)