Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Rośliny o właściwościach toksycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-F-ZF104-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny o właściwościach toksycznych
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii i botaniki farmaceutycznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 15 godzin,

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych - 3

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 5 godzin

 analiza specjalistycznej bibliografii naukowej - 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie prezentacji lub opracowanie pisemne z uwzględnieniem aspektów naukowo-badawczych – 4 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta: 37 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. zna struktury chemiczne związków występujących w roślinach leczniczych, ich działanie i zastosowanie

W2. zna surowce roślinne silnie i bardzo silnie działające, a także skład chemiczny, właściwości lecznicze i toksyczność roślin narkotycznych

W3. zna zasady stosowania i dawkowania leczniczych surowców roślinnych, ich toksyczność, skutki działań niepożądanych oraz interakcje z lekami syntetycznymi, innymi surowcami i substancjami pochodzenia roślinnego

W4. zna mechanizmy działania substancji roślinnych na poziomie biochemicznym i molekularnym

W5. zna główne grupy związków czynnych występujące w roślinach o działaniu toksycznym

W6. zna główne gatunki roślin zawierające substancje toksyczne dla człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. korzysta z różnych źródeł informacji o lekach, w tym w języku angielskim, i krytycznie interpretuje te informacje

U2. potrafi podać skutki działania toksycznego omawianych roślin

U3. korzysta z literatury naukowej krajowej i zagranicznej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych obserwacji.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- zajęcia warsztatowe


Skrócony opis:

Wykład dotyczy roślin toksycznych występujących zarówno w strefie klimatu umiarkowanego jak i pochodzących z innych stref klimatycznych. Prezentuje gatunki roślin oraz związki czynne w nich obecne, które wykazują niekorzystny wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne mające na celu prezentację gatunków roślin oraz związków naturalnych, które ze względu na swoje właściwości toksyczne mogą być przyczyną zatruć. Omawiane są zagrożenia wynikające z podobieństwa roślin trujących do gatunków jadalnych lub leczniczych. Celem prowadzonych zajęć jest również zaznajomienie się z gatunkami roślin krajowych i egzotycznych wykazujących właściwości odurzające i uzależniające. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć obejmują omówienie głównych grup związków posiadających właściwości toksyczne oraz przykłady roślin, w których są obecne. Związki toksyczne podzielono na zawierające azot (aminokwasy, peptydy, białka, glikozydy cyjanogenne, alkaloidy) oraz bezazotowe (kwas szczawiowy, szczawiany, glikozydy nasercowe, glikozydy saponinowe, kurbitacyny, poliacetyleny, diterpeny, kumaryny, antrachinowy, olejki eteryczne). W trakcie zajęć omawiane są również skutki działania wybranych roślin toksycznych na organizm człowieka.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa:

• Altmann Horst, Rośliny trujące i zwierzęta jadowite MULTICO 2004

• Biernat J. Świat trucizn, Wrocław : Astrum, 1999.

• Bruneton J. Toxic plants: dangerous to humans and animals, Intercept 1999

• Burda P. R. Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi, PWN Warszawa 1998

• Harbornr J. B. Ekologia biochemiczna, PWN Warszawa 1997

• Henneberg M., Skrzydlewska E. Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami. PZWL Warszawa 1984

• Kohlmünzer S. Farmakognozja, PZWL Warszawa 2003

• Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne, PWN Warszawa 2003

• Kremer Bruno P. Rośliny trujące MULTICO Oficyna Wydawnicza 1999

• Seńczuk W. Toksykologia, PZWL, Czerwiec 2002

2. Literatura uzupełniająca:

• Podbielkowski Z. Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa, 1985.

• Podlech D. Rośliny lecznicze. MUZA S.A., Warszawa, 1994.

• Ratach C. Rośliny miłości - afrodyzjaki wczoraj i dziś. GAMMA, Warszawa, 1992.

• Szweykowska A., Szweykowski J. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1993.

• Macinnis P. Fasolka z Kalbaru, Twój Styl 2005

• Czasopisma naukowe, internet

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i przygotowanie pracy na temat wybranej rośliny leczniczej (praca pisemna lub w formie prezentacji multimedialnej).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)