Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Leki pochodzenia naturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-F4-LPN-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Leki pochodzenia naturalnego
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu farmakognozja. Ponadto student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: farmakologia, technologia postaci leku.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach: 10 godzin,

 udział w seminariach: 20 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny.


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 32 godzin, co odpowiada 1,28 punktom ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 10 godzin,

 udział w seminariach: 20 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny

 przygotowanie materiałów do zajęć: 3 godzin,

 wymagane powtórzenie materiału: 5 godzin,

 czytanie wskazanej literatury: 10 godzin,


Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

 czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin,

 konsultacje badawczo – naukowe: 2 godziny,

 udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin,

 udział w seminariach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin,

 przygotowanie seminariów objętych aktywnością naukową: 10 godzin,

 przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo–naukowych dla realizowanego przedmiotu: 3 godzin.


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie się do seminariów i zaliczenia: 15 godzin,


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna problematykę leków pochodzenia naturalnego oraz suplementów diety zawierających lecznicze surowce roślinneoraz ich zastosowanie w profilaktyce i terapii różnych jednostek chorobowych – K_D.W41

W2: zna zasady projektowania złożonych preparatów roślinnych, z uwzględnieniem składu chemicznego surowców roślinnych, ich dawkowania, działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami – K_D.W42

W3: zna kryteria oceny jakości leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety – K_D.W43

W4: zna zasady wprowadzania na rynek leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety zawierających surowce roślinne – K_D.W44

W5: zna problematykę badań klinicznych leków roślinnych oraz pozycję i znaczenie fitoterapii w systemie medycyny konwencjonalnej – K_D.W45

W6: zna mechanizmy działania substancji roślinnych na poziomie biochemicznym i molekularnym – K_D.W46

W7: zna rynkowe produkty lecznicze pochodzenia roślinnego oraz metody ich wytwarzania – K_D.W47


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ocenia jakość produktów zawierających lecznicze surowce roślinne różnego pochodzenia – K_D.U33

U2: przeprowadza analizę prostego i złożonego preparatu roślinnego w oparciu o metody fitochemiczne i identyfikuje zawarte w nim związki lub grupy związków czynnych – K_D.U34

U3: projektuje skład preparatu roślinnego o określonym działaniu – K_D.U35

U4: ocenia profil działania określonego preparatu na podstawie znajmości jego składu – K_D.U36

U5: udziela pełnej informacji na temat preparatu roślinnego, znajdującego się w obrocie, podaje jego zastosowanie lecznicze, opisuje interakcje oraz skutki działań niepożądanych – K_D.U37

U6: przedstawia informacje dotyczące leku pochodzenia naturalnego w sposób przystępny i dostosowany do poziomu odbiorcy – K_D.U66

U7: udziela porad w zakresie stosowania, przeciwwskazań, interakcji i działań niepożądanych leków pochodzenia roślinnego – K_D.U67

U8: formułuje problemy badawcze związane z lekiem pochodzenia roślinnego – K_D.U68

U9: przeprowadza procedurę standaryzacji leczniczego produktu

roślinnego i opracowuje wniosek o jego rejestrację – K_D.U69


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu o normy i zasady etyczne– K_A.K1

K2: ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych – K_A.K2

K3: posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych – K_A.K3

K4: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji – K_B.K1

K5: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji – K_B.K2

K6: posiada umiejętność pracy w zespole – K_B.K3


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny,

 wykład problemowy z prezentacją multimedialną


Ćwiczenia seminaryjne:

 ćwiczeniowa metoda klasyczna (problemowa),

 dyskusja dydaktyczna,

 prezentacje multimedialne (przedstawiane przez studentów)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zasady stosowania leków pochodzenia naturalnego (głównie roślinnych) w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń ze względu na ich działanie. Uzyskane w toku zajęć umiejętności są niezbędne podczas wykonywania pracy zawodowej w zakresie dystrybucji produktów dopuszczonych do obrotu w aptece. Wydawanie bez recepty licznie reprezentowanych preparatów roślinnych wymaga doradztwa ze strony farmaceuty, w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i zajęć o charakterze seminaryjnym. W toku zajęć student poznaje produkty sporządzane na bazie surowców roślinnych, Charakteryzuje działanie leków roślinnych na podstawie składu. Poznaje zasady projektowania preparatów roślinnych o określonym działaniu i zastosowaniu, a także ogólne zasady fitoterapii (dawkowanie preparatów roślinnych, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje). Seminaria pozwalają na kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Matławska I. (red) Farmakognozja. UM Poznań 2005, 2006, 2008.

2. Lamer- Zarawska E. i inni: Fitoterapia i lek roślinny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007

3. Błecha K.,Wawer I. Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, Bonimed, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Farmakopea Polska VI (2002), VII (2006), VIII (2008), IX (2011), XI (2017)

2. Kompendium Leków PHARMINDEX, Medimedia, 2004

3. Chwalibogowska-Podlewska A., Podelewski J. K.: Leki współczesnej terapii, Split Trading sp. z o. o., wyd. XVI, Warszawa 2003

4. Borkowski B., Lutomski J (red.).: Rośliny lecznicze w fitoterapii, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań, 2000

5. Ulotki i materiały informacyjne preparatów pochodzenia naturalnego.

6. Bisset N., Wichtl; M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart, 2004

7. Bruneton J. Pharmacognosy Medicinal Plants. Intercept Ltd, Londres, New York, 1999

8. Hansel R., Sticher O., Steinegger E. Pharmacognosie – Phytopharamazie. Springer–Verlag, 1999

9. ESCOP MONOGRAPHS, The Scietific Foundation for Herbal Medicinal Products. Thieme, 2003

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność (dwie nieobecności w 1 semestrze stanowią podstawę do nie zaliczenia tego semestru), przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach).

Wykłady: kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania otwarte i zamknięte)

Ćwiczenia seminaryjne: kryteria oceniania: zaliczenie na podstawie czynnego udziału w zajęciach

W przypadku zaliczenia na ocenę w formie pisemnej uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Załuski
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Załuski
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Załuski
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)