Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-K1-WNSK-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez uczestnika zajęć podstawowych wiadomości z zakresu biologii, szczególnie botaniki, chemii i fizjologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

− udział w wykładach: 10 godzin,

− udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 15 godzin,

− dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

− wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 5 godzin,

− zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 5 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 5 godzin,

− czytanie wskazanej literatury: 8 godzin

− napisanie prac, projektów: 5 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin,

− przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin.


4. Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczyŁączny nakład pracy: 80 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna właściwości chemiczne, reaktywność, pochodzenie i zastosowanie kosmetyczne wybranych pierwiastków, związków nieorganicznych i związków organicznych – K_W30

W2: zna zasady obsługi sprzętu komputerowego oraz korzystania z oprogramowania informatycznego i Internetu – K_W38

W3: zna i rozumie zasady korzystania z biblioteki uniwersyteckiej oraz innych bibliotek – K_W43

W4: zna wybrane substancje czynne stosowane w kosmetyce i ich działanie, zakres zastosowania oraz możliwe interakcje ze środowiskiem preparatu kosmetycznego – K_W48


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętność wyszukiwania literatury naukowej i publikacji z zasobów bibliograficznych uczelni oraz baz pełnotekstowych dostępnych on-line K_U41

U2: wskazuje zależność między składem chemicznym surowca kosmetycznego a jego działaniem i zastosowaniem kosmetycznym K_U42

U3: potrafi korzystać z polskiego i obcojęzycznego piśmiennictwa zawodowego K_U48Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole K_K07

K2: posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się K_K12


Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym

Ćwiczenia: metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, pokaz, praca w grupach (metoda przypadków).

Seminaria: prezentacja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych jest przedmiotem przeznaczonym dla studentów kierunku kosmetologia, studiów pierwszego stopnia. Tematyka zajęć obejmuje charakterystykę surowców kosmetycznych pochodzenia naturalnego, z uwzględnieniem ich składu, mechanizmu działania i zastosowania kosmetycznego. Kontynuacją tematyki jest przedmiot „Naturalne surowce kosmetyczne” realizowany podczas studiów II stopnia.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia związane z pochodzeniem surowców naturalnych, grupami substancji farmakologicznie czynnych, zawartych w omawianych surowcach i ich znaczeniem kosmetycznym. Podczas ćwiczeń studenci samodzielnie analizują wybrane surowce. Studenci dokonują samodzielnych obserwacji pod nadzorem prowadzącego, a następnie prezentują rezultaty prac.

Tematy wykładów

1. Wiadomości wstępne. Pochodzenie i otrzymywanie surowców roślinnych, suszenie, przygotowanie wyciągów, metody badań: makroskopowe, mikroskopowe, chemiczne w celu ich standaryzacji.

2. Wybrane grupy roślinnych metabolitów pierwotnych.

3. Kwasy organiczne, witaminy, związki mineralne w surowcach roślinnych

4. Wybrane grupy metabolitów wtórnych: proste związki fenolowe, garbniki, flawonoidy, antocyjany, kumaryny, terpeny; saponozydy, wybrane alkaloidy, olejki eteryczne, związki siarki, związki o charakterze fitoestrogenów

Tematyka ćwiczeń obejmuje:

- Wybrane surowce kosmetyczne zawierające węglowodany.

- Wybrane surowce kosmetyczne zawierające glikozydy fenolowe i garbniki.

- Surowce lipidowe w kosmetologii.

- Wybrane surowce kosmetyczne zawierające flawonoidy, kumaryny i antrachinony.

-Olejki eteryczne i surowce olejkowe o znaczeniu kosmetycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Matławska I (red.): Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2005

2. Glinka R, Góra J: Związki naturalne w kosmetyce. Biblioteka Salonu i elegancji Kosmetik international Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Lamer-Zarawska E, Kowal-Gierczak B, Niedworok J: Fitoterapia i leki roślinne, PZWL Warszawa, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po zakończeniu zajęć

Metody oceniania

- czynny udział w ćwiczeniach (poprawnie wypełnione karty pracy).

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranych surowców i produktów kosmetycznych w których występują.

- pozytywny wynik zaliczenia

Wykłady: test (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

Ćwiczenia: kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (test, pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

W przypadku zaliczeń pisemnych (test z ćwiczeń i test z egzaminu) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Załuski
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)