Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Naturalne antyoksydanty i barwniki roślinne stosowane w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-KI-ZF-NATURANT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Naturalne antyoksydanty i barwniki roślinne stosowane w kosmetyce
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 15 godzin,

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych - 3

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 5 godzin

 zbieranie i analiza specjalistycznej bibliografii naukowej - 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie prezentacji lub opracowanie pisemne z uwzględnieniem aspektów naukowo-badawczych – 4 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta: 37 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna związki naturalne występujące w roślinach i zwierzętach, które ze względu na właściwości przeciwutleniające stanowią ważny składnik preparatów kosmetycznych i dietetycznych.

W2. Zna rośliny krajowe i egzotyczne dostarczające naturalnych antyoksydantów pozwalających usuwać i zapobiegać powstawaniu nowych wolnych rodników

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Rozpoznaje, w stopniu podstawowym, gatunki roślin o właściwościach przeciwutleniających

U2. Potrafi wskazać struktury chemiczne odpowiedzialne za właściwości przeciwutleniające i barwne

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: aktywnie uczestniczy w dyskusji

K2: potrafi pracować w zespole


Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym pokaz, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne mające na celu prezentację związków naturalnych, głównie roślinnych, które ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające stanowią ważny składnik preparatów kosmetycznych i dietetycznych. Celem zajęć jest zapoznanie z gatunkami roślin krajowych i egzotycznych dostarczających naturalnych antyoksydantów pozwalających usuwać i zapobiegać powstawaniu wolnych rodników. W trakcie zajęć omawiane są również główne roślinne surowce dostarczające barwników stosowanych w kosmetyce.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie seminarium. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć obejmują omówienie głównych rodzajów aktywnych rodników i reaktywnych form tlenu, procesów prowadzących do ich powstawania oraz skutków obecności tych cząsteczek, głównie w świetle wolnorodnikowej teorii starzenia się organizmu. W dalszej części prezentowane są surowce roślinne oraz główne grupy związków chemicznych w nich obecne, które wspomagają naturalne systemy obronne komórki przed wolnymi rodnikami. W trakcie zajęć szczególny nacisk zostaje położony na rolę jaką pełnią, obecne w diecie i kosmetykach, związki fenolowe, witaminy A i E oraz karotenoidy i betalainy w zapobieganiu negatywnym skutkom działania wolnych rodników na skórę i składniki produktów kosmetycznych.

Literatura:

1. Grajek W. (red.) Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007

2. Bartosz G. Druga twarz tlenu - Wolne rodniki w przyrodzie, PWN Warszawa, 2006

3. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B. Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006

4. Matławska I. (red.) Farmakognozja. Wydawnictwa Uczelniane AM Poznań 2004, 2006, 2008

5. Lamer - Zarawska E., Noculak-Palczewska A. Kosmetyki naturalne - przewodnik dla zielarzy, farmaceutów i zakładów kosmetycznych. Astrum, Wrocław 1994

6. Czikow P., Łaptiew J. Rośliny lecznicze i bogate w witaminy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1987

7. Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne. PWN Warszawa 2003

8. Kohlmünzer S. Farmakognozja. PZWL Warszawa 2003

9. Podbielkowski Z. Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa, 1985

10. Szweykowska A., Szweykowski J. „Słownik botaniczny”. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1993

11. Czasopisma naukowe, intrnet

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę po zakończeniu zajęć

Kryteria oceniania:

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranego gatunku rośliny, który ze względu na obecność związków przeciwutleniających znajduje zastosowanie w kosmetologii

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)