Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1714-F2-IMMU-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Katedra Immunologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii, biologii, biologii komórki, biochemii, anatomii i genetyki

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 18 godzin

– udział w laboratoriach: 12 godzin

– udział w konsultacjach : 2 godziny

– zaliczenie laboratoriów: 1 godzina

– zaliczenie wykładów: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 34 godzin, co odpowiada 1.36 ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach:18 godzin

– udział w laboratoriach: 12 godzin

– udział w konsultacjach: 2 godziny

– czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego:

4 godziny

– przygotowanie do laboratoriów: 5 godzin

– przygotowanie do zaliczenia wykładów i zaliczenie: 4+ 1 = 5 godzin

– przygotowanie do kolokwium z laboratoriów + kolokwium: 3+1= 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 4 godziny

- konsultacje badawczo-naukowe: 2 godziny

- udział w wykładach ( z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z dziedziny immunologii): 14 godzin

- udział w laboratoriach, obejmujących metodologię badań

naukowych : 10 godzin

- przygotowanie do laboratoriów objętych

działalnością naukową: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu w zakresie aspektów badawczo-naukowych: 7 godzin

Nakład pracy studenta, związany z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie immunologii wynosi : 41 godzin, co odpowiada 1,64 punktowi ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestniczenia w procesie oceniania

– przygotowanie do kolokwium z laboratoriów

+ kolokwium: 3+1= 4 godziny

 przygotowanie do zaliczenia wykładów + zaliczenie: 4+1 = 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,36 punktu ECTS


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna budowę układu odpornościowego w zakresie wszystkich jego składowych tj. komórek odpornościowych, tkanek ,narządów (z uwzględnieniem podziału na narządy centralne i obwodowe), białek odpornościowych (charakterystyka przeciwciał, cytokin, białek ostrej fazy)) K_A.W13


W2: Omawia zasady funkcjonowania narządów układu odpornościowego centralnych i obwodowych. Zna różnice w funkcjach narządów centralnych (pierwotnych) i obwodowych (wtórnych). Zna funkcje komórek odpowiedzi swoistej i nieswoistej K_A.W13


W3: Zna podział mechanizmów obronnych na wrodzone i nabyte. Prawidłowo interpretuje i rozumie różnice w funkcjonowaniu mechanizmów obronnych nieswoistych i adaptacyjnych K_A.W13


W4: Zna podstawowe metody immunodiagnostyczne, stosowane w ocenie funkcjonowania układu odpornościowego K_A.W14


W5: Zna podstawy immunologii szczepień ochronnych, rozumie jak powstaje odporność poszczepienna K_A.W14


W6: Opisuje podstawowe, dostępne na rynku szczepionki, ich budowę (antygeny szczepionkowe) i wpływ na układ odpornościowy oraz zna preparaty stosowane, jako immunoterapeutyki i rozumie ich wpływ na układ odpornościowy K_A.W14


W7: Zna budowę i funkcje antygenów oraz antygenów MHC i układu HLA.Omawia podstawy immunologii transplantacyjnej K_A.W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozróżnia i potrafi zinterpretować prawidłowe i

patologiczne funkcjonowanie mechanizmów obronnych

K_A.U11

U2: rozumie i opisuje mechanizmy immunologiczne reakcji

nadwrażliwości K_A.U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk samokształcenia K_B.K1

K2: posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej

K_B.K1

K3:ocenia i prawidłowo interpretuje wyniki badań

przeprowadzonych z zastosowaniem metod

immunodiagnostycznych K_B.K2

K4: efektywnie współpracuje z zespołem K_B.K3


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny

Laboratoria:

 metoda obserwacji

 ćwiczenia praktyczne

 metody eksponujące: film, pokaz

dyskusja


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjami układu odpornościowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Studenci poznają prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych, a także wybrane zagadnienia z immunopatologii.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Immunologia realizowane są wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Studenci poznają dokładną strukturę i funkcje centralnego i obwodowego układu odpornościowego człowieka. Nabywają wiedzę o mechanizmach obronnych wrodzonych i nabytych, typach odpowiedzi immunologicznej (humoralny, komórkowy). Studenci poznają elementy składowe mechanizmów wrodzonych i adaptacyjnych.

Poznają typy reakcji nadwrażliwości, szczególnie mechanizmy odpornościowe reakcji alergicznych.

Przedmiotem wykładów będzie też układ odpornościowy skóry oraz podstawy immunologii transplantacyjnej i immunologii szczepień ochronnych.

W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę i klasyfikację antygenów, przeciwciał i kompleksów immunologicznych. Przedmiotem ćwiczeń są także komórki odpornościowe( budowa, funkcje i subpopulacje), charakterystyka cytokin, podstawy zakładania i prowadzenia hodowli komórkowych.

Studenci poznają podstawowe metody stosowane w immunodiagnostyce , między innymi metody ze znacznikami (ELISA), metody izolacji komórek odpornościowych z krwi, metodę cytometrii przepływowej i jej zastosowania w badaniach układu odpornościowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. PWN, Warszawa 2018

2. Bryniarski K: Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

3. Kątnik-Prastowska I: Immunochemia w biologii medycznej. PWN, Warszawa 2009

4. Zabel M: Immunocytochemia. PWN, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. Kowalski M : Immunologia kliniczna. Mediton , Łódź 2000

2. Ptak W, Ptak M, Szczepanik M: Podstawy immunologii. PZWL, Warszawa 2008

3. Roitt I: Immunologia. PZWL, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje: ≥ 60% K1, K2, U2

Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne: ≥ 60% W4, K3, U1

Kolokwium z laboratoriów: ≥ 60% W4, K1, U1

Kolokwium z wykładów: ≥ 60% W1, W2, W3, W5, W6, W7

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wiese-Szadkowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wiese-Szadkowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wiese-Szadkowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.