Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka mikrobiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-A2-DMIKR-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka mikrobiologiczna
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki. Ponadto, student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemii, biochemii, anatomii, histologii i fizjologii.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 60 godzin

- udział w laboratoriach: 105 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 60 godzin

- egzamin praktyczny i teoretyczny: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 257 godzin, co odpowiada 10,28 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 60 godzin

- udział w laboratoriach: 105 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 60 godzin

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 8 godzin

- przygotowanie do laboratoriów: 65 godzin

- przygotowanie do seminariów: 30 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 35 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 30 + 2 = 32 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 425 godzin, co odpowiada 17 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 8 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 8 godzin, co odpowiada 0,32 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów: 35 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 30+2 = 32 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 67 godzin co odpowiada 2,68 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

- udział w laboratoriach: 105 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu praktycznego (w zakresie praktycznym, tj. oglądanie preparatów mikroskopowych, hodowli): 10 godzin

- przygotowanie do laboratoriów (w zakresie praktycznym): 35 godzin

- przygotowanie do seminariów (w zakresie praktycznym): 25 godzin

- zaliczenie praktyczne: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 206 godzin, co odpowiada 8,24 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

- przygotowanie do laboratoriów: 30 godzin

- przygotowanie do seminariów: 10 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych:16 godzin

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń wynosi 56 godzin, co odpowiada 2,24 punktu ECTS

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:  przedstawia taksonomię i charakterystykę wybranych drobnoustrojów istotnych klinicznie oraz wymienia ich właściwości biochemiczne, antygenowe i czynniki wirulencji (K_F.W15.)

W2:  wyjaśnia mechanizmy warunkujące zmienność genomów drobnoustrojów chorobotwórczych dla ludzi (K_F.W15.)

W3:  wymienia metody badania czystości mikrobiologicznej środowiska pracy; wyjaśnia działania przeciwdrobnoustrojowe i podstawowe zasady aseptyki

i antyseptyki oraz wpływ czynników fizycznych

i chemicznych na drobnoustroje (K_F.W15.)

W4:  przedstawia podział leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy, sposoby i zakresy ich działania oraz metody wykrywania mechanizmów lekooporności (K_F.W3., K_F.W16.)

W5:  przedstawia metody diagnostyki najczęstszych patogenów człowieka w zakażeniach szpitalnych i pozaszpitalnych (K_F.W3., K_F.W16.)

W6:  wymienia metody diagnostyki serologicznej wybranych zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych (K_F.W3., K_F.W16.)

W7:  analizuje patogenezę i epidemiologię najczęstszych szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń człowieka (K_F.W15.)

W8:  wyjaśnia zasady pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań mikrobiologicznych oraz zna wpływ czynników przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych na wynik (K_F.W1., K_F.W2., K_F.W6., K_F.W7., K_F.W8.)

W9:  interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych (K_F.W2.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:  planuje i wykonuje badanie z zakresu diagnostyki bakteriologicznej, mikologicznej, z uwzględnieniem metod mikroskopowych, hodowlanych, biochemicznych, serologicznych (K_F.U12.)

U2:  wykonuje preparat mikroskopowy oraz posiew drobnoustrojów, a także ocenia morfologię drobnoustrojów (K_F.U12.)

U3:  potrafi zaplanować i wykonać wybrane badania z zakresu diagnostyki wirusologicznej z uwzględnieniem metod serologicznych (K_F.U12.)

U4:  proponuje schemat postępowania diagnostycznego

i leczenia zakażeń miejscowych, narządowych i układowych oraz interpretuje wynik badania mikrobiologicznego w określonym przypadku klinicznym (K_F.U12., K_F.U20., K_F.U21.)

U5:  dokonuje analizy wyników i oceny problemów diagnostycznych formułując na ich podstawie wnioski przydatne lekarzowi (K_F.U22.)

U6:  wyjaśnia metody pobierania materiału, sposób jego transportu i przechowywania w celu wykonania badań mikrobiologicznych oraz wpływ czynników przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych na jakość wyniku (K_F.U1., K_F.U2.)

U7:  ocenia przydatność materiału do badań mikrobiologicznych (K_F.U4.)

U8:  zgodnie z rekomendacjami oznacza lekowrażliwość drobnoustrojów oraz interpretuje uzyskany wynik (K_F.U13.)

U9:  stosuje metody wykrywania oporności drobnoustrojów

na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz interpretuje uzyskany wynik (K_F.U14.)

U10: stosuje rekomendacje w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych (K_F.U23.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:  posiada poczucie rozwoju i samokształcenia w odniesieniu do pracy zespołów diagnostycznych (K_F.K2.)

K2:  w trakcie zajęć praktycznych współpracuje z członkami zespołu i stosuje zasady koleżeństwa zawodowego (K_F.K3.)

K3:  dba o bezpieczeństwo własne, otoczenia, współpracowników (K_F.K2.)


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny


Laboratoria:

- metoda obserwacji

- ćwiczenia praktyczne

- studium przypadku

- analiza wyników badań mikrobiologicznych

- metody eksponujące: film, pokaz

- metoda klasyczna problemowa

- dyskusja


Seminaria:

- uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

- metoda dyskusji dydaktycznej

- analiza przypadków


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot Diagnostyka mikrobiologiczna dotyczy szczegółowej charakterystyki mikrobioty naturalnej człowieka, najczęstszych patogenów, ich morfologii, właściwości biochemicznych, antygenowych, chorobotwórczości i lekowrażliwości. Obejmuje wykłady, laboratoria i seminaria mające na celu zapoznanie studentów z zakażeniami miejscowymi, narządowymi i układowymi, ich etiologią, epidemiologią, patomechanizmem i diagnostyką. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z metodami identyfikacji drobnoustrojów, oceny ich lekowrażliwości i mechanizmów lekooporności, zasadami aseptyki, antyseptyki i pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Diagnostyka mikrobiologiczna mają zapoznać studenta z morfologią wirusów, bakterii i grzybów, metodami badania drobnoustrojów, immunologią infekcyjną, immunoprofilaktyką, procesami genetycznymi zachodzącymi między drobnoustrojami, charakterystyką antybiotyków, mechanizmami lekooporności drobnoustrojów i metodami ich wykrywania, środkami dezynfekcyjnymi i aseptycznymi, mikrobiotą człowieka, wybranymi wirusami, bakteriami i grzybami chorobotwórczymi i warunkowo chorobotwórczymi dla człowieka, czynnikami etiologicznymi zakażeń człowieka, metodami typowania drobnoustrojów stosowanymi w dochodzeniach epidemiologicznych, zasadami profilaktyki zakażeń.

Laboratoria są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu: zaznajomienie z właściwościami biologicznymi i metodami hodowli, identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów, wypracowanie umiejętności posługiwania się technikami mikrobiologicznymi, wykonywania preparatów, posiewów, przybliżenie metod biochemicznych, serologicznych, wykorzystywanych w diagnostyce mikrobiologicznej, omówienie głównych grup drobnoustrojów i ich chorobotwórczości, zasad pobierania, transportu materiału do badań mikrobiologicznych, zapoznanie z metodami diagnostyki mikrobiologicznej stosowanej w identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń miejscowych, narządowych i układowych człowieka w celu nabycia umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Seminaria są częściowo powiązane z tematami realizowanymi na wykładach i laboratoriach oraz mają na celu omówienie zagadnień nie wdrożonych podczas wykładów i laboratoriów. Ponadto, mają na celu wypracowanie przez studentów umiejętności samodzielnej pracy, pracy w zespole oraz wykształcenie nawyku samokształcenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierżanowska D. Zakażenia szpitalne. α-medica press, Bielsko-Biała 2008

2. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011 lub 2018

3. Szewczyk E. Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Rekomendacje antybiotykowrażliwości bakterii i wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze ze strony ze stony www.korld.edu.pl i www.eucast.org

2. Rekomendacje dotyczące zakażeń układowych ze strony internetowej www.antybiotyki.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Diagnostyka mikrobiologiczna jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Mikrobiologii.

Egzamin końcowy teoretyczny składa się z 60 pytań: testowych (odpowiedź jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów i seminariów (do 50% pytań)

oraz laboratoriów. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części praktycznej i teoretycznej egzaminu

36 (60%) punktów.

Student może być zwolniony z egzaminu (części praktycznej

i teoretycznej), jeżeli jego średnia ocen (średnia ważona wyliczana z ocen za: aktywność [x1], wejściówki [x1], kolokwia [x3], seminaria [x1]) wynosi minimum 4,50. Średnia ocen 4,00

(z laboratoriów i seminariów) zwalnia studenta z części praktycznej egzaminu i pozwala mu uzyskać dodatkowe 4 pkt. doliczane do punktacji z części teoretycznej.

Egzamin końcowy praktyczny: zaliczenie na ocenę na podstawie ustnej odpowiedzi dotyczącej diagnostyki mikrobiologicznej konkretnego przypadku klinicznego (interpretacja wyniku preparatu, hodowli, omówienie mechanizmów lekooporności drobnoustrojów, metod, sposobów pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych). Podczas tej części egzaminu student uzyskuje ocenę, której wartość punktowa jest dodawana do wyniku uzyskanego w części egzaminu teoretycznego. Wartości punktowe poszczególnych ocen

są następujące:

Ocena Dodatkowe punkty

Dostateczny 0 pkt.

Dostateczny plus 0 pkt.

Dobry 1 pkt.

Dobry plus 2 pkt.

Bardzo dobry 3 pkt.

Egzamin końcowy teoretyczny, kolokwia, sprawdziany pisemne: zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny: pytania otwarte (tylko na sprawdzianach pisemnych, wejściówkach) i zamknięte jednokrotnego wyboru) z wiedzy zdobytej na wykładach, laboratoriach i seminariach.

W przypadku zaliczeń pisemnych (testy na wejściówkach, kolokwiach i egzaminie) uzyskane punkty przelicza się

na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Nie zdanie części praktycznej lub teoretycznej egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin końcowy teoretyczny: ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9)

Egzamin końcowy praktyczny: > 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10)

Kolokwia, wejściówki (sprawdziany pisemne): ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U4, U6, U7, U8, U9, U10)

Raporty/ karty pracy: ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, K1, K2)

Przedłużona obserwacja/Aktywność (≥ 50% lub 1-3 punkty;

3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, K1, K2, K3)

Prezentacje multimedialne (na seminarium): ≥ 60% (W1, W4, W5, W6, W7, W8, W9)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Alicja Sękowska, Krzysztof Skowron, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Anna Michalska, Jana Przekwas, Natalia Wiktorczyk-Kapischke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Zuzanna Bernaciak, Anna Budzyńska, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Katarzyna Grudlewska-Buda, Zuzanna Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.