Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Nowe trendy w projektowaniu i syntezie leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1719-F-WF77-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Nowe trendy w projektowaniu i syntezie leków
Jednostka: Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: synteza i technologia środków leczniczych, chemia fizyczna, nieorganiczna, analityczna i organiczna, biochemia, chemia leków prowadzonych w trakcie studiów.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach - 15 godzin,

– konsultacje – 1 godzina,

– przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,63 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 15 godzin,

– przygotowanie do ćwiczeń – 1 godzina,

– praca z wykorzystaniem platformy Moodle – 5 godzin,

– konsultacje: 1 godzina

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 4 + 1 = 5 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 4godzin

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 4 godzin

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 4godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzin

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin

– udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

– 5 godzin

– przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 3 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 2 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 84 godziny, co odpowiada 3 punktom ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń + praca z wykorzystaniem platformy Moodle + przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 1 + 5 + 5 + 1 = 12 godzin (0,44 punktu ECTS).

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na aktywność biologiczną leków.

W2: Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych.

W3: Zna metody wytwarzania przykładowych substancji leczniczych, stosowane operacje fizyczne oraz jednostkowe procesy chemiczne, ich ekonomikę i ekologię.

W4: Zna metody otrzymywania i rozdziału związków optycznie czynnych.
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wyjaśnia zależność między budową chemiczną a działaniem leków.

U2:Projektuje syntezy substancji czynnych w oparciu o znajomość podstawowych operacji fizycznych i procesów chemicznych oraz kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się z multidyscyplinarnymi metodami projektowania nowych środków leczniczych oraz współczesnymi metodami syntezy leków.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie się z współczesnymi metodami syntezy leków, m.in. reakcji biokatalizy, metatezy, reakcji na stałym nośniku, w cieczach jonowych oraz reakcjach przyspieszanych promieniowaniem mikrofalowym, oraz z multidyscyplinarnymi metodami projektowania związków biologicznie aktywnych wykorzystujących modelowanie molekularne, poszukiwania struktury wiodącej, proleki i bioprekursory.

Przedmiot ten bazuje na wiedzy i umiejętnościach z zakresu przedmiotów chemicznych (synteza i technologia środków leczniczych, chemia organiczna, fizyczna i biochemia) oraz z zakresu chemii leków i farmakologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Kafarski, B. Lejczak Chemia bioorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

2. R. B. Silverman Chemia organiczna w projektowaniu leków, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

3. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit Współczesna synteza organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Źródła internetowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, posiadanie wiedzy zdobytej podczas wykładów i z obowiązującego piśmiennictwa sprawdzane przez końcowy sprawdzian pisemny (0-10 pkt; >60%).

Procent punktów Ocena

90-100% bdb

81-89% db+

71-80% db

65-70% dst+

60-65% dst

0-59% ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: Joanna Cytarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: Joanna Cytarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się z multidyscyplinarnymi metodami projektowania nowych środków leczniczych oraz współczesnymi metodami syntezy leków.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie się z współczesnymi metodami syntezy leków, m.in. reakcji biokatalizy, metatezy, reakcji na stałym nośniku, w cieczach jonowych oraz reakcjach przyspieszanych promieniowaniem mikrofalowym, oraz z multidyscyplinarnymi metodami projektowania związków biologicznie aktywnych wykorzystujących modelowanie molekularne, poszukiwania struktury wiodącej, proleki i bioprekursory.

Przedmiot ten bazuje na wiedzy i umiejętnościach z zakresu przedmiotów chemicznych (synteza i technologia środków leczniczych, chemia organiczna, fizyczna i biochemia) oraz z zakresu chemii leków i farmakologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Kafarski, B. Lejczak Chemia bioorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

2. R. B. Silverman Chemia organiczna w projektowaniu leków, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

3. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit Współczesna synteza organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Źródła internetowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: Joanna Cytarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: Joanna Cytarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska
Prowadzący grup: Joanna Cytarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)