Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Synteza i technologia środków leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1719-F4-SITS-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Synteza i technologia środków leczniczych
Jednostka: Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: chemia fizyczna, nieorganiczna, analityczna i organiczna, biochemia, chemia leków prowadzonych w trakcie studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach – 30 godzin,

– udział w laboratoriach – 48 godzin,

– udział w seminariach – 12 godzin,

– konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia – 5 godzin,

– przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 97 godzin, co odpowiada 3,46 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godzin,

– udział w ćwiczeniach – 48 godzin,

– udział w seminariach – 12 godzin,

– przygotowanie i uzupełnienie notatek – 5 godzin,

– zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć – 5 godzin,

– wymagane powtórzenie materiału – 7 godzin,

– konsultacje – 5 godzin,

– czytanie wskazanej literatury: 6 godzin

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 20 + 2 = 22 godziny.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 140 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 6 godzin,

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin,

– konsultacje badawczo-naukowe: 5 godzin

– udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 30 godzin,

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5 godzin,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 16 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 77 godziny, co odpowiada 2,75 punktom ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć + wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 10 + 7 + 22 = 39 godziny (1,39 punktu ECTS).

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna właściwości fizykochemiczne i metody otrzymywania substancji pomocniczych stosowanych w technologii postaci leku. K_C.W5.

W2: Rozumie znaczenie leku syntetycznego w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. K_C.W7

W3: Zna podstawowe kategorie leków oraz problem ochrony patentowej.K_C.W8

W4: Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych. K_C.W9

W5: Zna metody wytwarzania przykładowych substancji leczniczych, stosowane operacje fizyczne oraz jednostkowe procesy chemiczne, ich ekonomikę i ekologię. K_C.W10

W6: Zna metody otrzymywania i rozdziału związków optycznie czynnych. K_C.W11

W7: Zna problem polimorfizmu. K_C.W12Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia prawidłowość doboru warunków wytwarzania substancji leczniczych mających wpływ na jakość produktów leczniczych. K_C.U.4

U2: Projektuje syntezy substancji czynnych w oparciu o znajomość podstawowych operacji fizycznych i procesów chemicznych oraz kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego. K_C.U5

U3:Dokonuje właściwego doboru odczynników, ich odzysku i

utylizacji. K_C.U.6

U4: Proponuje i realizuje technologię wytwarzania substancji

czynnej. K_C.U22

U5:Wie, jak wpływać na wydajność poszczególnych etapów i

całego procesu produkcyjnego leku. K_C.U23

U6: Proponuje rozwiązanie problemu badawczego związanego z

lekiem syntetycznym. K_C.U24Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. K_B.K1

K2: Posiada umiejętność pracy w zespole. K_B.K3
Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia laboratoryjne – problemowe.

Seminarium: prezentacje i dyskusja.Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Posiadanie wiedzy zdobytej podczas wykładów i z obowiązującego piśmiennictwa sprawdzane przez egzamin pisemny lub ustny.

Obecność na ćwiczeniach i seminarium.

Posiadanie wiedzy wymaganej na ćwiczeniach, sprawdzane poprzez:

- ocenę ciągłą (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- tzw. "wejściówki".

Przygotowanie prezentacji na seminarium.

Przestrzeganie regulaminu dydaktycznego i przepisów BHP.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.