Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Synteza i technologia środków leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1719-F4-SITS-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Synteza i technologia środków leczniczych
Jednostka: Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: chemia

fizyczna, nieorganiczna, analityczna, organiczna, biochemia i chemia

leków prowadzonych w trakcie studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w wykładach: 30 godzin,

− udział w laboratoriach: 48 godzin,

− udział w seminariach: 12 godzin,

− konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia: 5 godzin,

− przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczycieli akademickich wynosi 97 godzin, co odpowiada 3,88

punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 30 godzin,

− udział w ćwiczeniach: 48 godzin,

− udział w seminariach: 12 godzin,

− przygotowanie i uzupełnienie notatek: 7 godzin,

− zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć: 7 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 10 godzin,

− konsultacje: 5 godzin,

174

− czytanie wskazanej literatury: 9 godzin

− przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 20 + 2 = 22 godziny.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godzin, co odpowiada 6

punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami

naukowymi:

− czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 8 godzin,

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań

naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin,

– konsultacje badawczo-naukowe: 5 godzin

– udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z

uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań,

opracowań): 30 godzin,

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5

godzin,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczonaukowych dla realizowanego przedmiotu: 16 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami

naukowymi wynosi 80 godziny, co odpowiada 3,20 punktom ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć + wymagane powtórzenie materiału +

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 14 + 10 + 22 = 46 godziny

(1,84 punktu ECTS).

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna metody wytwarzania przykładowych substancji leczniczych,

stosowane operacje fizyczne oraz jednostkowe procesy chemiczne -

K_C.W10.

W2: Zna i rozumie wymagania dotyczące opisu sposobu wytwarzania i

oceny jakości substancji leczniczej w dokumentacji rejestracyjnej -

K_C.W11.

W3: Zna metody otrzymywania i rozdzielania optycznie czynnych

substancji leczniczych oraz metody otrzymywania różnych form

polimorficznych - K_C.W12.

W4: Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych -

K_C.W13.

W5: Zna i rozumie problematykę ochrony patentowej substancji do

celów farmaceutycznych i produktów leczniczych - K_C.W14.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wytypować etapy i parametry krytyczne w procesie syntezy

substancji leczniczej oraz przygotować schemat blokowy

przykładowego procesu - K_C.U.9

U2: Potrafi przeprowadzać syntezę substancji leczniczej oraz

zaproponować metodę jej oczyszczania - K_C.U10.

U3: Potrafi wyjaśniać obecność pozostałości rozpuszczalników i

innych zanieczyszczeń w substancji leczniczej - K_C.U11.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Korzysta z obiektywnych źródeł informacji - K7.

K2: Formułuje wnioski z własnych pomiarów lub obserwacji - K8.Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Laboratorium:

- wykonanie eksperymentów

- analiza problemów.

Seminarium:

- prezentacje

- -dyskusja.Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod

poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod

otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również

przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w

Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje

fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu

aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków

leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym

jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi

metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi

sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z

uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków

leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1, W2, W3,W4, W5.

Eksperymentalne: realizacja laboratoriów: U1, U2, U3

Prezentacje: W5, U1, U2, U3.

Aktywność: K1, K2

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studentów z przedmiotem Synteza i technologia środków leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Prowadzący grup: Joanna Cytarska, Krzysztof Łączkowski, Konrad Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod

poszukiwania związków biologicznie czynnych oraz metod

otrzymywania wybranych środków leczniczych. Obejmuje on również

przedstawienie zasad patentowania oraz przemysłu farmaceutycznego w

Polsce i na świecie, problemy poliformizmu leków oraz operacje

fizyczne i jednostkowe procesy chemiczne stosowane przy wytwarzaniu

aktywnych substancji farmaceutycznych (ang. API).

Pełny opis:

leczniczych (ang. Medicinal Chemistry) zarówno w ujęciu historycznym

jak i aktualnie prowadzonych prac w tej dziedzinie,

- przedstawić zagadnienia ogólne dotyczące otrzymywania różnymi

metodami chemicznymi środków leczniczych oraz fizycznymi

sposobami ich wyodrębniania,

- zaznajomić z otrzymywaniem wybranych środków leczniczych z

uwzględnieniem problemów stereochemicznych i ekonomicznych.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami projektowania i syntezy środków leczniczych,

- nauczyć samodzielnego przeprowadzania syntezy środków

leczniczych.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego proponowania sposobów otrzymywania

środków leczniczych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)