Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Marketing farmaceutyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F-WF-MARFAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Marketing farmaceutyczny
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Farmakoekonomika.

Prawo farmaceutyczne


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 15 godzin

– przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,68 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 15 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 3 godzin

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5+2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1,00 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin

– czytanie wskazanej piśmiennictwa naukowego: 3 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 2 + 2 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 25 godzin, co odpowiada 0,88 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 5+2 godzin (0,28 punktu ECTS)


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych na rynku polskim - K_E.W3


W2: zna podstawy marketingu, marketingu i promocji produktów leczniczych oraz marketingu aptecznego – K_E.W33


W3: zna zasady etyczne współczesnego marketingu- K_E.W52


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ustala obowiązki personelu apteki w zakresie działań marketingowych, zna zasady organizacji marketingu produktów leczniczych – K_E.U2

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne związane z kosztami procesów leczenia oraz z normami etyki marketingu farmaceutycznego, zgodnie z Kodeksem farmaceutycznej etyki marketingowej - K_A.K1

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Dyskusja problemowa.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawami marketingu w dystrybucji leków, stosowania narzędzi marketingowych w promocji produktów leczniczych w zależności od kategorii dostępności oraz możliwościami wykorzystania narzędzi marketingowych w zarządzaniu apteką.

Pełny opis:

W ramach wykładów realizowane są następujące treści programowe:

- istota marketingu farmaceutycznego;

- podstawowe określenia marketingowe;

- rynek farmaceutyczny (relacje między uczestnikami rynku);

- marketing apteczny i farmaceutyczny;

- zasady badania rynku;

- strategia tworzenia marketingowej oferty farmaceutycznej;

- informacja o leku w postępowaniu marketingowym;

- logistyka marketingowa;

- planowanie marketingowe;

- organizacja marketingu;

- zarządzanie apteką w strategii marketingowej;

- komunikacja interpersonalna w działaniach marketingu i promocji produktów leczniczych

Literatura:

Szalonka K.: Marketing w aptece, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001;

Neudecker K.: Apotheken-Marketing, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 2001;

Czasopismo: Menager Apteki. Wydawca: Media TV Plus Sp. Z o.o. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę – W1 – W3, U1

Obserwacja: K1

Kryteria oceny:

2 - niedostateczny – do 2,99 (do 59,9%)

3 - dostateczny – 3,0 – 3,49 (60%-69,9%)

3,5 – dostateczny plus – 3,50 – 3,83 (70%-76,7%)

4 – dobry – 3,84 - 4,16 (76,8%-83,3%)

4,5 – dobry plus – 4,17-4,50 (83,4%-90%)

5 – bardzo dobry – powyżej 4,50 (powyżej 90%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)