Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia postaci leku I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F3-TEPL-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku I
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z następujących przedmiotów

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia fizyczna

Chemia organiczna

Matematyka


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 35 godzin

– udział w laboratoriach: 125 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 20 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 186 godzin, co odpowiada 7,44 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 35 godzin

– udział w laboratoriach: 125 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 20 godzin

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych: 50 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 36 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3+4 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 275 godzin, co odpowiada 11 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 10 godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 2 godziny

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 35 godzin

– udział w laboratoriach i zajęciach praktycznych objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

145 godzin

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych objętych aktywnością naukową: 20 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 3 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 215 godzin, co odpowiada 8,60 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych+ przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 20+ 3 + 4= 27 godzin (1,08 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

Zna metody postępowania aseptycznego oraz uzyskiwania jałowości produktów leczniczych, substancji i materiałów - K_C.W31

Zna rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz wie, jak dokonywać ich doboru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku recepturowego – K_C.W32

Zna rodzaje niezgodności fizykochemicznych pomiędzy składnikami preparatów farmaceutycznych – K_C.W28

Zna zakres badań chemiczno-farmaceutycznych wymaganych do dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego – K_C.W36

Zna i rozumie wpływ parametrów procesu technologicznego na właściwości postaci leku recepturowego - K_C.W30

Zna zasady sporządzania i kontroli leków recepturowych oraz sposoby ustalania warunków ich przechowywania - K_C.W27

Efekty uczenia się - umiejętności:

Ocenia właściwości leku recepturowego i przedstawia sposób jego wytwarzania oraz charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość leku recepturowego, oraz dokonuje doboru właściwego opakowania bezpośredniego i warunków przechowywania - K_C.U16

Wyjaśnia znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu leczniczego dla jego działania - K_C.U15

Rozpoznaje i rozwiązuje problemy wynikające ze składu leku recepturowego przepisanego na recepcie, dokonuje weryfikacji jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia oraz dokonuje kontroli dawek oraz wykrywa kwalifikujące się do zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego wady jakościowe leku recepturowego na podstawie jego obserwacji - K_C.U17

Potrafi korzystać z farmakopei, wytycznych oraz literatury dotyczącej oceny jakości substancji do użytku farmaceutycznego oraz produktu leczniczego - K_C.U4.

Potrafi sporządzać przetwory roślinne w warunkach laboratoryjnych i dokonywać oceny ich jakości metodami farmakopealnymi – K_C.U18

Potrafi oceniać właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych do użytku farmaceutycznego – K_C.U19

Umie przygotowywać procedury operacyjne i sporządzać protokoły czynności prowadzonych w czasie sporządzania leku recepturowego i aptecznego - K_C.U23

Korzysta z farmakopei, receptariuszy i przepisów technologicznych, wytycznych oraz literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku, w szczególności w odniesieniu do leków recepturowych - K_C.U14

Wykonuje leki do oczu w warunkach aseptycznych i wybiera metodę wyjaławiania K_C.U20

Potrafi wyszukiwać informacje naukowe dotyczące substancji i produktów leczniczych K_C.U34


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji do wyszukiwania i selekcjonowania informacji potrzebnych w doborze substancji pomocniczych przy tworzeniu leków recepturowych - K7

Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji wykonywanych leków recepturowych- K8

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- prezentacja multimedialna

Laboratoria i zajęcia praktyczne:

- metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Technologia postaci leku jest nauką o metodach wytwarzania i kontroli jakościowej różnych form leku.

Technologia postaci leku obejmuje wykłady laboratoria i zajęcia praktyczne laboratoryjne, mające na celu zapoznanie studentów z metodami wytwarzania recepturowych postaci leku oraz ich wymaganiami, szczególnie farmakopealnymi. Opanowanie zagadnień z zakresu technologii postaci leku stanowi podstawę dla pracy zawodowej farmaceuty.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Technologia postaci leku mają za zadanie zapoznać studenta z następującą tematyką:

nazewnictwa leków recepturowych, podstawowych procesów technologicznych, technologią preparatów galenowych oraz leków recepturowych takich jak, roztwory lecznicze, krople, mieszanki, emulsje, zawiesiny, proszki, czopki, maści, preparaty do oczu. Student zapoznaje się również z interakcjami w fazie farmaceutycznej, wymogami aseptycznego sporządzania leków oraz czynnikami wpływającymi trwałość leku oraz metodami badania leku recepturowego.

Laboratoria i zajęcia praktyczne poświęcone są wytwarzaniu roztworów leczniczych, nalewek, syropów, kropli, mieszanek, emulsji, zawiesin, proszków, czopków, maści i leków do oczu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Red. M. Sznitowska, M. Gajewska. Pro Pharmacia Futura 2018.

2. Farmakopea Polska IV, VI, IX, X.

3. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M.: Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

4. Sznitowska M.: Farmacja stosowana – technologia postaci leku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

5. Kodym A.: Technologia leków recepturowych I – skrypt do ćwiczeń dla studentów farmacji, Bydgoszcz 2006

6. Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo UJ, Kraków 2000

7. Jachowicz R.: Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

8. Krówczyński L., Rybacki E.: Interakcje w fazie frmaceutycznej, PZWL, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

1. Ansel H.C., Popovich N.G., Allen L.V.: Pharmaceutical Dosagr forms and Drug Delivery Systems, Williams & Wilkins, USA 1995

2. Allen L.V.: Suppositories, Pharmaceutical Press, 2008 Ghosh T.K., Jasti B.R.: Theory and practice of contemporary pharmaceutics, CRC Press, 2005

3. Bouwman- Boer Y. i inni „Practical Pharmaceutis”, Springer 2015

4. Aulto M.E.’ Taylor K.M.G.:” Pharmaceutics”, Elsevier 2013

Loyd V. A.: TheArt, Science,and Technoloy of Pharmaceutical Compounding” American Pharmaceutical Association 2012

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: W1 – W4, U1 – U9

Obserwacja: K1-K2

Kryteria oceniania:

2 - niedostateczny – do 2,99 (do 59,9%)

3 - dostateczny – 3,0 – 3,49 (60%-69,9%)

3,5 – dostateczny plus – 3,50 – 3,83 (70%-76,7%)

4 – dobry – 3,84 - 4,16 (76,8%-83,3%)

4,5 – dobry plus – 4,17-4,50 (83,4%-90%)

5 – bardzo dobry – powyżej 4,50 (powyżej 90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 65 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Partyka
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Artur Tyburski, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 65 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Partyka
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 65 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Partyka
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 65 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Partyka
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Jakub Płaczek, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 65 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Partyka
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.