Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia postaci leku I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F3-TEPLL-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku I
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z następujących przedmiotów

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia fizyczna

Chemia organiczna

Matematyka


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 35 godzin

– udział w laboratoriach: 125 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 20 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 186 godzin, co odpowiada 6,1 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 35 godzin

– udział w laboratoriach: 125 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 20 godzin

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych: 50 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 36 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3+4 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 275 godzin, co odpowiada 9 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 10 godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 2 godziny

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 35 godzin

– udział w laboratoriach i zajęciach praktycznych objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

145 godzin

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych objętych aktywnością naukową: 20 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 3 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 215 godzin, co odpowiada 7 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych+ przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 20+ 3 + 4= 27 godzin (0,9 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna metody postępowania aseptycznego oraz uzyskiwania jałowości produktów leczniczych, substancji i materiałów - K_C.W31

W2: Zna rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz wie, jak dokonywać ich doboru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku recepturowego – K_C.W32

W3: Zna rodzaje niezgodności fizykochemicznych pomiędzy składnikami preparatów farmaceutycznych – K_C.W28

W4: Zna zakres badań chemiczno-farmaceutycznych wymaganych do dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego – K_C.W36

W5: Zna i rozumie wpływ parametrów procesu technologicznego na właściwości postaci leku recepturowego - K_C.W30

W6: Zna zasady sporządzania i kontroli leków recepturowych oraz sposoby ustalania warunków ich przechowywania - K_C.W27


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia właściwości leku recepturowego i przedstawia sposób jego wytwarzania oraz charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość leku recepturowego, oraz dokonuje doboru właściwego opakowania bezpośredniego i warunków przechowywania - K_C.U16


U2: Wyjaśnia znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu leczniczego dla jego działania - K_C.U15

U3: Rozpoznaje i rozwiązuje problemy wynikające ze składu leku recepturowego przepisanego na recepcie, dokonuje weryfikacji jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia oraz dokonuje kontroli dawek oraz wykrywa kwalifikujące się do zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego wady jakościowe leku recepturowego na podstawie jego obserwacji - K_C.U17

U4: Potrafi korzystać z farmakopei, wytycznych oraz literatury dotyczącej oceny jakości substancji do użytku farmaceutycznego oraz produktu leczniczego - K_C.U4.

U5: Potrafi sporządzać przetwory roślinne w warunkach laboratoryjnych i dokonywać oceny ich jakości metodami farmakopealnymi – K_C.U18

U6: Potrafi oceniać właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych do użytku farmaceutycznego – K_C.U19

U7: Umie przygotowywać procedury operacyjne i sporządzać protokoły czynności prowadzonych w czasie sporządzania leku recepturowego i aptecznego - K_C.U23

U8: Korzysta z farmakopei, receptariuszy i przepisów technologicznych, wytycznych oraz literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku, w szczególności w odniesieniu do leków recepturowych - K_C.U14

U9: Wykonuje leki do oczu w warunkach aseptycznych i wybiera metodę wyjaławiania K_C.U20

U10: Potrafi wyszukiwać informacje naukowe dotyczące substancji i produktów leczniczych K_C.U34

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji do wyszukiwania i selekcjonowania informacji potrzebnych w doborze substancji pomocniczych przy tworzeniu leków recepturowych - K7

K2: Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji wykonywanych leków recepturowych- K8Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy


Laboratoria i zajęcia praktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- metoda laboratoryjnaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Technologia postaci leku jest nauką o metodach wytwarzania i kontroli jakościowej różnych form leku.

Technologia postaci leku obejmuje wykłady laboratoria i zajęcia praktyczne laboratoryjne, mające na celu zapoznanie studentów z metodami wytwarzania recepturowych postaci leku oraz ich wymaganiami, szczególnie farmakopealnymi. Opanowanie zagadnień z zakresu technologii postaci leku stanowi podstawę dla pracy zawodowej farmaceuty.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu technologia postaci leku I mają za zadanie zapoznać studenta z następującą tematyką:

nazewnictwa leków recepturowych, podstawowych procesów technologicznych, technologią preparatów galenowych oraz recepturowych takich jak, roztwory lecznicze, krople, mieszanki, emulsje, zawiesiny, proszki, czopki, maści, preparaty do oczu. Student zapoznaje się również z interakcjami w fazie farmaceutycznej oraz sposobami ich rozwiązania, wymogami aseptycznego sporządzania leków oraz czynnikami wpływającymi trwałość leku oraz metodami badania leku recepturowego.

Laboratoria i zajęcia praktyczne poświęcone są wytwarzaniu roztworów leczniczych, nalewek, syropów, kropli, mieszanek, emulsji, zawiesin, proszków, czopków, maści i leków do oczu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Red. M. Sznitowska, M. Gajewska. Pro Pharmacia Futura 2022.

2. Pod redakcją Jachowicz R. (2021). Receptura apteczna. Sporządzanie leków jałowych i niejałowych, PZWL. Warszawa 2021

3. Kamińska E: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. Wydawnictwa Polskie, PZWL 2018.

4. Paediatric Folmulary Committee (red.): British National Folmulary (BNFC) 2022-2023. Pharmaceutial Press, London 2022.

5. Buckingham R. (red.): Martindale. The Complete Drug Reference, 40th ed. Pharmaceutical Press, London 2020.

6. Krówczyński L., Jachowicz R. (2000). Ćwiczenia z receptury. Wydanie VII. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Technologia leków recepturowych, Anna Kodym; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2006

8. Sznitowska M. (2017). Farmacja stosowana. logia postaci leku. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

9. Farmakopea Polska IV, VI, XII.

10. Poradniki terapeutyczne:

• Pharmindex Kompendium leków. (2022). Warszawa: Medimedia International Sp. z o.o.

• Podlewski J. K., Chwalibogowska-Podlewska A. (2021). Leki współczesnej terapii. Encyklopedia. Warszawa: Medical Tribune Polska.

11. Krówczyński L., Rybacki E.: Interakcje w fazie frmaceutycznej, PZWL, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

1. Loyd V. Allen, Jr.: Pharmaceutical Dosage forms and Drug Delivery Systems, LWW; Eleventh, North American edition, USA 2017

2. Loyd V. Allen, Jr.: Suppositories, Pharmaceutical Press, 2008 3. Tapash K. Ghosh, Bhaskara R. Jasti: Theory and practice of contemporary pharmaceutics, CRC Press, 2005

4. Yvonne Bouwman- Boer, V’lain fenton-May, Paul Le Brun: Practical Pharmaceutis, Springer 2015

5. Kevin Taylor, Michael Aulton: Aulton’s Pharmaceutics, Elsevier 2017.

6. Loyd V. Allen, Jr.: The Art, Science, and Technology of Pharmaceutical Compounding” American Pharmaceutical Association, 2016

7. Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Pharmaceutical Press, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: W1 – W6, U1 – U10

Obserwacja: K1-K2

Kryteria oceniania:

2 - niedostateczny – 0%- 59%

3 - dostateczny – 60%-69%

3,5 – dostateczny plus – 70%-77%

4 – dobry – 78%-83%

4,5 – dobry plus – 84%-90%

5 – bardzo dobry – 91%-100%

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Partyka
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Jerzy Krysiński, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Tomasz Gnatowski, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)