Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka w aptece szpitalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F4-PRAK-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka w aptece szpitalnej
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości zdobytych w ramach przedmiotów chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii analitycznej, chemii fizycznej, matematyki, chemii leków, farmakognozji, technologii postaci leku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bilans nakładu pracy studenta:

– Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe i aktywność): 160 godzin

– Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć, ćwiczeń, kolokwium, zaliczeń, studiowanie wskazanego piśmiennictwa): 0 godzin.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 160 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 160 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), w tym zasady dokumentowania procesów technologicznych - K_C.W33


Zna podstawy prawne oraz zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu detalicznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonowania aptek szpitalnych - K_E.W1


Zna zasady wystawiania, ewidencjonowania i realizacji recept oraz zasady wydawania leków z apteki szpitalnej - K_E.W3


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi określać warunki przechowywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, wskazywać produkty wymagające specjalnych warunków przechowywania oraz prowadzić kontrolę warunków przechowywania w aptece szpitalnej - K_E.U4Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji – K8

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji – K7

Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachorowań prozdrowotnych – K5Metody dydaktyczne:

Obserwacja, konsultacja i sprawdzenie umiejętności praktycznych przez opiekuna, pracownika apteki, mgr farmacji

Obserwacja i sprawdzenie umiejętności praktycznych przez opiekuna z ramienia uczelni


Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Przygotowanie praktyczne do pracy w aptece szpitalnej. Zasady i wymagania dotyczące organizacji pracy, czynności fachowe.

Pełny opis:

Praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej ma na celu przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu farmaceuty w aptece szpitalnej. W trakcie praktyki student poznaje zasady funkcjonowania apteki, rozmieszczenie i przeznaczenie poszczególnych działów, zasady zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, zasady realizacji zamówień oddziałów i nadzoru nad apteczkami oddziałowymi. Student poznaje specyfikę wykonywania leków recepturowych na oddziały, ze szczególnym uwzględnieniem cytostatyków oraz preparatów do żywienia pozajelitowego.

Alternatywnie w przypadku praktyki realizowanej w aptece szpitalnej oraz zakładzie przemysłowym, dodatkowo:

Praktyka wakacyjna w zakładzie przemysłowym ma na celu doskonalenie wiedzy studenta z zakresu funkcjonowania zakładu wytwarzającego produkty lecznicze lub wyroby medyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Farmakopea Polska IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

2. S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska: Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

3. Sznitowska M.: Farmacja stosowana – technologia postaci leku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

4. Anna Kodym: Technologia leków recepturowych I – skrypt do ćwiczeń dla studentów farmacji, Bydgoszcz 2006.

5. L. Krówczyński, R. Jachowicz: Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

6. R. Jachowicz: Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Aktualne akty prawne oraz rozporządzenia dotyczące produktów leczniczych, które mogą być traktowane jako surowce recepturowe i surowce do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wytyczne dotyczące dobrej praktyki wytwarzania.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja praktyki zgodnie z regulaminem i programem praktyki. Ciągły nadzór nad studentem ze strony opiekuna praktyki z ramienia apteki oraz kontrola praktyki przez opiekuna z ramienia Uczelni.

Ocena pracy studenta przez opiekuna praktyki.

Zaliczenie praktyki na podstawie obecności, realizacji i przestrzegania regulaminu i programu praktyki, kolokwium i oceny opiekuna praktyki.

Praktyki zawodowe:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Maciej Karolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)