Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia postaci leku II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F4-TEPL-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku II
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z następujących przedmiotów

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia fizyczna

Chemia organiczna

Technologia postaci leku (III rok)

Chemia lekówRodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 35 godzin

– udział w laboratoriach: 45 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 25 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 111 godzin, co odpowiada 4,44 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 35 godzin

– udział w laboratoriach: 45 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 25 godzin

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych: 100 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 61 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3+4 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 275 godzin, co odpowiada 11 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 20 godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 2 godziny

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 35 godzin

– udział w laboratoriach i zajęciach praktycznych objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

70 godzin

– przygotowanie do laboratoriach i zajęciach praktycznych objętych aktywnością naukową: 40 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 187 godzin, co odpowiada 7,48 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych+ przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 100+ 3 + 4= 107 godzin (4,28 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne oraz urządzenia stosowane w technologii wytwarzania postaci leku - K_C.W29

Zna właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych i wie, jak dokonywać ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku - K_C.W15

Zna rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz wie, jak dokonywać ich doboru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przemysłowo produkowanych postaci leku - K_C.W32

Zna i rozumie metody badań oceny jakości postaci leku oraz

czynniki wpływające na trwałość leku, procesy, jakim może podlegać lek podczas przechowywania, oraz metody badania trwałości produktów leczniczych - K_C.W34

Zna i rozumie wpływ parametrów procesu technologicznego na właściwości przemysłowo produkowanych postaci leku - K_C.W35

Zna zasady sporządzania i kontroli leków, w tym preparatów do żywienia pozajelitowego i cytostatyków, oraz sposoby ustalania warunków ich przechowywania – K_C.W33

Zna polimery biomedyczne oraz wielkocząsteczkowe koniugaty substancji leczniczych i ich zastosowanie w medycynie i farmacji – K_C.W47


Efekty uczenia się - umiejętności:

Ocenia właściwości przemysłowo produkowanego produktu leczniczego i przedstawia sposób jego wytwarzania oraz ocenia właściwości aplikacyjne przemysłowo produkowanego leku na podstawie jego składu i doradza właściwy sposób użycia, w zależności od postaci leku - K_C.U24

Charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość przemysłowo produkowanej postaci leku, oraz dokonuje doboru właściwego opakowania bezpośredniego i warunków przechowywania – K_C.U28

Potrafi zaproponować specyfikację dla produktu leczniczego oraz planować badania trwałości substancji leczniczej i produktu leczniczego -K_C.U27

Wykrywa kwalifikujące się do zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego wady jakościowe przemysłowo produkowanego produktu leczniczego na podstawie jego obserwacji - K_C.U26

Wykonuje preparaty pozajelitowe w warunkach aseptycznych - K_C.U21

Wykonuje lek cytostatyczny - K_C.U22

Wykonuje badania w zakresie oceny jakości postaci leku i obsługuje odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową oraz interpretuje wyniki badań jakości produktu leczniczego - K_C.U25


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji do wyszukiwania i selekcjonowania informacji potrzebnych w doborze substancji pomocniczych przy tworzeniu stałych postaci leku - K7

Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji wykonywanych stałych postaci leku- K8
Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Laboratoria i zajęcia praktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- metoda laboratoryjnaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z przemysłowym sporządzaniem leków – postacie leków sporządzanych przemysłowo, jednostkowe procesy technologiczne, wymagania, metody, technologia, problemy technologiczne, kontrola

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu mają za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami związanymi z przemysłowym wytwarzaniem produktów leczniczych. Zagadnienia obejmują elementy inżynierii farmaceutycznej (procesy jednostkowe), a także dobór substancji pomocniczych z uwzględnieniem ich wpływu na cechy postaci leku. Przedstawiane są przemysłowe metody wytwarzania różnych postaci leku z omówieniem urządzeń produkcyjnych.

Laboratoria i za jęcia praktyczne mają za zadanie nauczyć studenta praktycznego otrzymywania przemysłowych postaci leku oraz leków parenteralnych w tym leków cytostatycznych oraz żywienia pozajelitowego i metod oceny jakościowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Farmakopea Polska VI, VII, VIII, IX, X, XI.

2. Sznitowska M.: Farmacja stosowana – technologia postaci leku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

3. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M.: Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

4. Müller R. H., Hildebrand G. E.: Technologia nowoczesnych postaci leku, PZWL, Warszawa 1988

5. Chmal-Jagiełło K. i in,: Zasady przygotowywania leków cytostatycznych oraz organizacja pracowni, PTFarm, Warszawa 2002

6. Ciszewska-Jędrasik M., Pertkiewicz M.: Mieszaniny do żywienia pozajelitowego, PZWL, Warszawa, 2004

7. Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Scientifica, Kraków 2017

8. Jachowicz R. Postać leku – optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej, PZWL, Warszawa, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Handbook on Injectable Drugs, 16th Ed. American Society of Health-System Pharmacists Lawrence A. Trissel, FASHP, 2011

2. Farmakopea Europejska 6, 7, 8.

3. Farmakopea USP 35, 36, 37.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: W1 – W7, U1 – U9

Obserwacja: K1-K2

Kryteria oceniania:

2 - niedostateczny – do 2,99 (do 59,9%)

3 - dostateczny – 3,0 – 3,49 (60%-69,9%)

3,5 – dostateczny plus – 3,50 – 3,83 (70%-76,7%)

4 – dobry – 3,84 - 4,16 (76,8%-83,3%)

4,5 – dobry plus – 4,17-4,50 (83,4%-90%)

5 – bardzo dobry – powyżej 4,50 (powyżej 90%)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Piotr Bilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)