Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia z farmakodynamiką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1724-F3-FARMF-JW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakologia z farmakodynamiką
Jednostka: Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularne
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, biologii, biochemii, chemii analitycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

o udział w wykładach - 30 godzin,

o udział w ćwiczeniach - 15 godzin,

o udział w konsultacjach naukowo-badawczych (omówienie literatury naukowej z zadanej tematyki, opracowanie i interpretacja uzyskanych wyników badań, uzupełnienie wiedzy na temat oceny efektu terapeutycznego leków-terapii spersonalizowanej, monitorowania leczenia, interakcji leków oraz działań niepożądanych, „case study”) – 4 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 49 godzin, co odpowiada 1.96 punktu ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta:

o udział w wykładach - 30 godzin,

o udział w ćwiczeniach – 15 godzin,

o udział w konsultacjach naukowo-badawczych – 2 godzin

o przygotowanie do zajęć - 10 godzin.

o przygotowanie do kolokwiów - 8 godzin,

o przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 8 godzin

o czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 2 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3.00 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

• czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 2 godziny,

• udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 18 godzin,

• konsultacje badawczo-naukowe: 2 godziny

• udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 8 godzin,

• przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5 godzin,

• przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 5 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 40 godzin, co odpowiada 1.60 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

o przygotowanie do zajęć - 10 godzin.

o przygotowanie do kolokwiów - 8 godzin,

o przygotowanie do zaliczenia na ocenę - 8 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 26 godzin, co odpowiada 1.04 punktu ECTS

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków-K_D.W12

W2: zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków-K_D.W13

W3: zna czynniki dziedziczne wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków- K_D.W14

W4: zna drogi podania i dawkowanie leków-K_D.W15

W5: zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków-K_D.W16

W6: rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków-K_D.W17

W7: zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków-K_D.W18

W8: zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków-K_D.W19

W9: zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki-K_D.W20

W10: zna klasyfikację działanie pożądanych-K_D.W21

W11: zna problemy wzajemnego oddziaływania między lekami oraz między lekami a produktami spożywczymi- K_D.W22

W12: zna zasady prawidłowego kojarzenia leków-K_D.W23

W13: zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji-K_D.W24

W14: zna zasady monitorowania działa niepożądanych- K_D.W25

W15: zna zasady interakcji lek-żywność – K_D.W35

W16: zna i rozumie zastosowanie leków roślinnych w specyficznych grupach pacjentów – K_D.W44Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji leków i interpretuje wpływ czynników na działanie leków -K_D.U9

U2: uzasadnia wpływ czynników dziedzicznych na skuteczność i bezpieczeństwo leków -K_D.U10

U3: wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania-K_D.U11

U4: przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku-K_D.U13

U5: wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków-K_D.U13

U6: uzasadnia korzyści wynikające ze stosowania leku złożonego-K_D.U15

U7: wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz między lekami a pożywieniem-K_D.U29, K_D.U30

U8: przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiega-K_D.U14

U9: współpracuje z lekarzem w celu wyboru właściwego leku- K_D.U17

U10: udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla pacjenta- K_D.U16

U11: zapobiega interakcjom w fazie farmakokinetycznej- K_D.U10

U12: współdziała w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii- K_D.U15

U13: udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku- K_D.U13

U14: przewiduje wystąpienie działania niepożądanego leku- K_D.U13

U15: zapobiega interakcjom między lekami oraz między lekami a pożywieniem- K_D.U29

U16: monitoruje działania niepożądane leków- K_D.U13

U17: przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób zrozumiały dla pacjenta- K_D.U16Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk pracy w atmosferze koleżeństwa, zaufania i pomocy wzajemnej-K_K1, K3

K2: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji-K_K8

K3: posiada umiejętność pracy w zespole, dba o bezpieczeństwo swoje i innych -K_K10

Metody dydaktyczne:

Wykład:

 Wykład z prezentacją multimedialną w formie online na platformie Microsoft Teams lub BigBlueButton

 wykład informacyjny (konwencjonalny)

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Ćwiczenia:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 metoda dyskusji dydaktycznej

 studium przypadku („case study”)

 omówienie publikacji naukowych

 metoda klasyczna problemowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi losów leku w organizmie od momentu jego podania, poprzez dystrybucję, wchłanianie, metabolizm po jego eliminację. Studenci zdobędą wiedzę o podstawowych mechanizmach działania terapeutycznego jak i działań niepożądanych leku, różnych rodzajach interakcji oraz dowiedzą się jakie metody stosowane są w badaniach leków; przeważająca część ćwiczeń poświęcona będzie różnym grupom leków przeciwbakteryjnych: w tym antybiotykom, sulfonamidom, chinolonom.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu przygotują studentów do nauki kolejnych przedmiotów zawodowych poprzez przyswojenie wiedzy o mechanizmach odpowiedzialnych z przyswajanie i działanie leków w organizmie. Tematyka zajęć obejmie czynniki fizjologiczne wpływające na losy leku w ustroju, mechanizmy działania leków, zagadnienia dotyczące receptorów i teorii receptorowych, działań niepożądanych swoistych dla leku i zależnych od dawki, chorób polekowych, wtórnych działań niepożądanych; reakcji alergicznych i pseudoalergicznych, interakcje leków, działań niepożądanych leków w różnych okresach ciąży, w okresie poporodowym i karmienia piersią; biodostępności i biorównoważności leków. W ramach zajęć studenci poznają również metody doświadczalne w farmakologii oraz zasady prowadzenia badania przedklinicznych i klinicznych. Bazując na zdobytej wiedzy ogólnej o farmakologii studenci zapoznają się z lekami stosowanymi w chemioterapii zakażeń i chorób inwazyjnych: antybiotykami β-laktamowymi, antybiotykami aminoglikozydowymi, tetracyklinami, chloramfenikolem, antybiotykami makrolidowymi, ketolidami, linkozamidami, streptograminami, antybiotykami peptydowymi, rifamycynami antybiotykami glikopeptydowymi, kwasem fusydowym, pochodnymi okazolidinonu i mupirocyną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janiec W. Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji- Wydanie 1, PZWL 2009

2. Farmakologia i toksykologia Red. E Mutschler i wsp., red. nauk. W. Buczko (wydanie III poprawione i uzupełnione).

3. Farmakologia Goodmana & Gilmana, red. Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L., red. nauk. W. Buczko (wydanie III poprawione i uzupełnione).

Literatura uzupełniająca:

1. Basic & Clinical Pharmacology, 12e, BG Katzung (EN)

2. Katzung BG: Farmakologia ogólna i kliniczna- Wydanie I polskie, Czelej 2012 (PL)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Farmakologia z Farmakodynamiką jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie dydaktycznym Katedry i Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej.

Zaliczenie na ocenę w semestrze VI: ocenę oblicza się ze średniej oceny zdobytej z wykładów i ćwiczeń

Skala ocen:

Tabela 1. Skala ocen

Procent punktów Ocena

90-100% Bardzo dobry

85-89% Dobry plus

80-84% Dobry

75-79% Dostateczny plus

60-74% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zaliczenie na ocenę: > 60% (W1-W13)

Kolokwia, wyjściówki: > 60% (W1-W13, U1- U6)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bojko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.