Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kosmetologia pielęgnacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1725-K2-KOSP-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmetologia pielęgnacyjna
Jednostka: Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 20h

- udział w ćwiczeniach - 70h

- dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi

zajęcia - 6h

2.Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek – 16h

- wymagane powtórzenie materiału - 36h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów – 26h

- przygotowanie do zajęć – 42h


Łączny nakład pracy: 216 godz. (8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna rodzaje skóry i sposoby pielęgnacji w zależności od rodzaju skóry – K_W18

W2: zna wpływ środowiska zewnętrznego na skórę – K_W19

W3: zna rodzaje substancji stosowanych zewnętrznie – K_W20

W4: zna i rozpoznaje objawy cellulitu i rozstępów skórnych oraz zasady stosowanych zabiegów kosmetycznych – K_W21

W5: zna zasady, wskazania i metody złuszczania skóry oraz zna sposoby usuwania zbędnego owłosienia – K_W22

W6:zna zasady pielęgnacji skóry, włosów i paznokci w przebiegu schorzeń dermatologicznych i zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych – K_W24

W7: zna czynności i funkcje skóry – K_W25


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zabiegach kosmetycznych – K_U04

U2: potrafi rozpoznać rodzaje skóry i dobrać odpowiednie zabiegi kosmetyczne – K_U17

U3: potrafi zapobiegać i niwelować wpływ środowiska zewnętrznego na skórę – K_U18

U4: potrafi dobrać odpowiednie substancje kosmetyczne w zależności od defektu kosmetyczno-medycznego - K_U19

U5: potrafi dobrać odpowiedni zabieg złuszczający, odpowiedni do defektu kosmetyczno- medycznego – K_U21

U6: potrafi rozpoznać rodzaj skóry, określić defekty i trafnie dobrać odpowiednie zabiegi – K_U28

U5: potrafi zapewnić czystość i bezpieczeństwo pracy w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych – K_U45


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy – K_K01

K2: posiada świadomość zagrożenia zdrowotnego w gabinecie kosmetycznym – K_K03

K3:potrafi zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji dermatologicznej, alergologicznej, chirurgicznej czy ginekologicznej – K_K04

K4:potrafi współpracować z lekarzami i innym personelem medycznym – K_K06

K5:potrafi pracować w zespole – K_K07

K6: zapewnia klientowi komfort psychiczny i fizyczny w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych – K_K09

K7:potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z klientami, współpracownikami i pracownikami służby zdrowia – K_K11

K8:posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się – K_K012


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające – wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące –obserwacja, ćwiczenia, bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywności studenta podczas zajęć, pokaz, projekty.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Kosmetologia pielęgnacyjna wykazuje ścisły związek z obszarem działań medycznych. Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego zarówno zdrowego, jak i w przebiegu schorzeń dermatologicznych, zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych oraz jego pielęgnacji.

Pełny opis:

Kosmetologia pielęgnacyjna stanowiąc interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy medycznej, zajmuje się przekazywaniem i poszerzaniem informacji w zakresie chemii, biologii czy fizyki. Wielokierunkowość i istotność informacji podległych kosmetologii, pozwala na skuteczne szerzenie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki, promocji i prewencji. Student zdobywa wiedzę o składzie i zastosowaniu pielęgnacyjno-leczniczym surowców naturalnych (mineralnych, roślinnych) oraz syntetycznych, a posiadając znajomość budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego potrafi właściwie je zastosować. Obszar zmienionej skóry w procesach chorobowych, wpływ stanu zdrowia na wygląd i funkcjonowanie skóry, to tematyka pozwalająca na przygotowanie w zakresie współpracy z personelem medycznym. Kosmetolog przygotowany jest do prawidłowej analizy skóry o charakterze kosmetyczno-medycznym, niezbędnej do podjęcia właściwych czynności pielęgnacyjnych względem twarzy i całego ciała, zawężających konsekwencje wizualne prezentujące rozwój procesów chorobowych oraz oznak starzenia. Ćwiczenia posiadają charakter praktyczny korelujący z zagadnieniami omawianymi podczas wykładów. Ugruntowana wiedza teoretyczna poszerzona o wypracowanie umiejętności w zakresie technik zabiegowych z wykorzystaniem aparatury kosmetycznej oraz zw. chemicznych wykorzystywanych w kosmetologii, pozwala na podjęcie prawidłowych działań z zachowaniem zasad BHP. Ćwiczenia kształtują umiejętności pracy indywidualnej i w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Adamski Z., Kaszuba A.: Dermatologia dla kosmetologów, WNUM, Poznań 2008. 2. Arct J., Pytkowska K.: Kosmetyka, REA, Warszawa 2002. 3.Brody H.J.: Peelingi i resurfacing skóry, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2001. 4.Dylewska-Grzelakowska J.: Kosmetyka stosowana, WSiP, Warszawa 1999. 5.Jaroszewska B.: Kosmetyka Pielęgnacyjna, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1983. 6. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, PZWL, Warszawa 2008. 7.Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, PZWL, Warszawa 2010. 8. Koźmińska-Kubacka A.: Zarys kosmetyki Lekarskiej, PZWL, Warszawa 1991. 9.Martini M-C.: Kosmetologia i farmakologia skóry, PZWL, Warszawa 2007. 10.Noszczyk M., Noszczyk B.: Medycyna piękności, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999. 11.Noszczyk M.: Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, PZWL, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Barel A.O., Paye M., Maibach H.I., Handbook of cosmetic

sciences and technology. Marcel Deker, Inc, New York, Basel

2001.

2. Szepietowski J., Pacan P. i wsp.: Psychodermatologia,

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław 2012.

Czasopisma naukowe:

- Dermatologia estetyczna

- Postępy Dermatologii

- Medycyna estetyczna i przeciw starzeniowa

- Dermatologia i kosmetologia

- Postępy kosmetologii

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne wykonanie ćwiczeń: K_U04,K_U17,K_U18,K_U19,

K_U21,K_U28,K_U45,K_K01,K_K07

Aktywność: K_K01,K_K05,K_K07,K_K09.

Prezentacje: K_W18,K_W19,K_W20,K_W21,K_W22,K_W24, K_W25,K_U17,K_U18,K_U19,K_U21, K_K03,K_K12.

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: Magdalena Basałygo, Joanna Śliwińska, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: Magdalena Basałygo, Elżbieta Kaczmarek-Skamira, Sylwia Purzyńska, Joanna Śliwińska, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: Magdalena Basałygo, Lucyna Kałużna, Joanna Śliwińska, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)