Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

zajęcia fakultatywne: Przypadki laboratoryjno-kliniczne w hematologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-A-ZF-PRZYPLAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: zajęcia fakultatywne: Przypadki laboratoryjno-kliniczne w hematologii
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Przypadki laboratoryjno-kliniczne w hematologii” powinien posiadać wiedzę z zakresu hematologii

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny zrealizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 15 godzin

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się do kolokwium: 10 godzinŁączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna objawy kliniczne i badania laboratoryjne wykorzystywane w diagnostyce niedokrwistości i nadkrwistości F.W17., F.W18.

W2: zna objawy kliniczne i laboratoryjne metody oceny zaburzeń w układzie granulocytarnym i chłonnym F.W17., F.W18.

W3: zna objawy kliniczne i diagnostykę laboratoryjną płytkowych i osoczowych skaz krwotocznych F.W17., F.W18.


Efekty uczenia się - umiejętności:

W1: zna objawy kliniczne i badania laboratoryjne wykorzystywane w diagnostyce niedokrwistości i nadkrwistości F.W17., F.W18.

W2: zna objawy kliniczne i laboratoryjne metody oceny zaburzeń w układzie granulocytarnym i chłonnym F.W17., F.W18.

W3: zna objawy kliniczne i diagnostykę laboratoryjną płytkowych i osoczowych skaz krwotocznych F.W17., F.W18.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji B.K01.


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego „Przypadki laboratoryjno-kliniczne w hematologii” dla kierunku Analityka Medyczna realizowane są na V roku w IX / X semestrze. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy praktycznej studentów w zakresie diagnostyki chorób hematologicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Przypadki laboratoryjno-kliniczne w hematologii” jest podsumowanie i uaktualnienie wiedzy na temat stosowania odpowiednich algorytmów diagnostycznych w rozpoznaniu chorób hematologicznych. Studenci zapoznają się z przypadkami chorób hematologicznych, które są codzienną praktyką kliniczną. W komentarzach omówiona będzie interpretacja wyników badań laboratoryjnych oraz sposoby logicznego postępowania w diagnostyce różnicowej. Tematy wykładów obejmują przypadki schorzeń układu czerwonokrwinkowego, płytkotwórczego, granulocytarnego, chłonnego i osoczowych skaz krwotocznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kalinowski L: Przypadki laboratoryjno-kliniczne w medycynie praktycznej. MedPharm, Wrocław, 2017

2. McCann S., Foa R., Smith O., Conneally E.: Hematologia. Przypadki kliniczne. MedPharm, Wrocław, 2011

3. Scott M.G., Gronowski A.M., Eby C.S.: Tietz Medycyna laboratoryjna w praktyce. Przypadki kliniczne. Tom II, MedPharm, Wrocław, 2014

4. Rozenberg G.: Przypadki w hematologii laboratoryjnej. Edra Urban & Partner, Wrocław 2013

Uzupełniająca:

1. Rzepecki P.: Niezwykłe przypadki w hematologii. AsteriaMed, Gdańsk 2016

2. Sułek K., Torska A.: Jak rozstrzygać problem hematologiczny nie będąc hematologiem?, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2017

3. Windyga J.: Skazy krwotoczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Przypadki laboratoryjno-kliniczne w hematologii” jest udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz zaliczenie na ocenę pozytywną pisemnego kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru.

Kolokwium: W1, W2, W3, U1, U2, U3

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie odbywają się praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: Magdalena Lampka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.