Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatwne: Miażdżyca - patogeneza i diagnostyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-A-ZF62-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatwne: Miażdżyca - patogeneza i diagnostyka
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” powinien posiadać wiedzę z zakresu biochemii, fizjologii i patofizjologii oraz diagnostyki laboratoryjnej zdobytą podczas realizacji przedmiotów w toku studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny zrealizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 15 godzin

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się do kolokwium: 10 godzinŁączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna teorie rozwoju miażdżycy i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu - K_A.W3, K_A.W7

W2: rozumie wpływ poszczególnych frakcji lipidów i lipoprotein na organizm w stanach fizjologii i patologii - K_A.W7, K_A.W8

W3: rozumie wpływ czynników osobniczych modyfikowalnych i niemodyfikowalnych oraz czynników środowiskowych na wyniki badań laboratoryjnych stosowanych do diagnostyki, prewencji i oceny leczenia miażdżycy - K_ A.W22

W4: rozumie celowość stosowania programów diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych w rozpoznaniu i przeciwdziałaniu miażdżycy - K_C.W6, K_C.W7

W5: rozumie wpływ diety na wyniki badań laboratoryjnych i profilaktykę miażdżycy - K_C.W7


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać wiedzę biochemiczną do oceny nasilenia procesów miażdżycowych - K_A.U4

U2: zna programy diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne w rozpoznaniu i przeciwdziałaniu miażdżycy - K_C.U4, K_C.U5

U3: potrafi doradzić wykonanie panelu badań laboratoryjnych w celu oceny zagrożenia miażdżycą - K.E.U8, K_E.U11

U4: potrafi wytłumaczyć wpływ diety na zagrożenie miażdżycą - K_C.U7

U5: potrafi wyjaśnić wpływ stylu życia, płci i wieku pacjenta na stopień ryzyka miażdżycy oceniany na podstawie badań laboratoryjnych - K_E.U7


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dąży do korzystania z obiektywnych źródeł piśmiennictwa z zakresu sposobów oceny ryzyka miażdżycy i przeciwdziałania procesom miażdżycowym K_B.K2

K2: ma świadomość ograniczeń, wynikających z zaawansowanych procesów miażdżycowych i propaguje zachowania ograniczające ryzyko miażdżycy K_C.K2


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” na kierunku Analityka Medyczna realizowane są na III, IV lub V roku, w V/VI/VII/VIII/IX semestrze. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” na kierunku Analityka Medyczna jest zaznajomienie studentów z podstawowymi teoriami naukowymi tłumaczącymi rozwój miażdżycy, a także właściwym wyborem oraz interpretacją badań laboratoryjnych w prewencji, rozwoju i terapii miażdżycy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” jest podsumowanie i uaktualnienie wiedzy na temat procesów miażdżycowych. Przedstawienie schematów diagnostycznych stosowanych w rozpoznaniu, różnicowaniu, profilaktyce i terapii miażdżycy. Zaprezentowanie najnowszych wytycznych obejmujących schematy postępowania profilaktycznego i diagnostycznego w prewencji miażdżycy. Przybliżenie nowoczesnej wiedzy dotyczącej postępowania dietetycznego w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Zapoznanie z lekami nowej generacji i przeciwmiażdżycowym postępowaniem farmakologicznym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.: Diagnostyka laboratoryjna

z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2017.

2. Huges J., Jefferson A.: Chemia kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.

3. Skoczyńska A.: Patogeneza miażdżycy. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

4. Urban M.: Miażdżyca u dzieci i młodzieży.Cornetis, Wrocław 2007

Uzupełniająca:

1. Cabalska B.: Wybrane choroby metaboliczne u dzieci. PZWL, Warszawa 2002

2. Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L.: Zaburzenia lipidowe.

Wydawnictwo Medyczne terMedia, Poznań 2010.

3. W.O.Richter: Zaburzenia przemian lipidów, MedPharm Polska

2007.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Wykłady:

- Obecność oraz pozytywna ocena wystawiona przez prowadzącego zajęcia

- Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych (umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia miażdżycą z uwzględnieniem wyników badań laboratoryjnych, czynników osobniczych modyfikowalnych i niemodyfikowalnych oraz czynników środowiskowych w tym diety,

- Zaliczenie na podstawie kolokwium (pisemny test zamknięty obejmujący pełen zakres tematów wykładów).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.