Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Kondycja skóry a wyniki badań laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-A-ZF70-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Kondycja skóry a wyniki badań laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Kondycja skóry a wyniki badań laboratoryjnych powinien posiadać wiedzę z zakresu biochemii, fizjologii i patofizjologii oraz diagnostyki laboratoryjnej zdobytą podczas realizacji przedmiotów w toku studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 15 godzin

– konsultacje: 1 godzina

– przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

2. Nakład indywidualnej pracy studenta:

– czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 29 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: charakteryzuje kondycję skóry i stan pacjenta uwzględniając przyczyny powstawania schorzeń oraz wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych do ich oceny - K_W05

W2: rozumie ograniczenia czasowe, interpretacyjne, sytuacyjne oraz miejscowe oceny wyników badań podczas wizyty w ambulatorium - K_W20

W3: zna i charakteryzuje podstawowe badania laboratoryjne uwzględniając czynniki modyfikowalne i niemodyfikowalne wpływające na interpretację wyników badań - K_W20

W4: rozumie potrzebę poszerzania panelu diagnostycznego do rozpoznania i monitorowania schorzeń skóry - K_W21

W5: rozumie zastosowanie podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych wykorzystywanych do rozpoznania i oceny chorób skórnych - K_W41

W6: rozumie zmiany zachodzące we krwi, skórze i w organizmie podczas schorzeń hematologicznych, alergicznych, zakaźnych i odnosi je do wyników podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych - K_W41


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozumie wpływ czynników środowiskowych modyfikowalnych i niemodyfikowalnych na wyniki badan laboratoryjnych i odnieść je do kondycji skóry - K_U01, K_U14

U2: potrafi doradzić wykonanie panelu badań laboratoryjnych by ocenić kondycję skóry i stan pacjenta - K_U14

U3: proponuje wykonanie badań laboratoryjnych i/lub konsultacji w celu najszybszej oceny stanu pacjenta w wybranych stanach chorobowych skóry - K_U14

U4: dokonuje wyboru badań podstawowych i specjalistycznych uwzględniając wytyczne, w określonych stanach oraz interpretuje wyniki badań uwzględniając wartości referencyjne oraz uwarunkowania środowiskowe i osobnicze wpływające na stan skóry pacjenta - K_U29

U5: dokonuje wyboru badań biochemicznych i enzymatycznych we krwi, moczu i płynach ustrojowych, w określonych stanach chorobowych skóry oraz interpretuje wyniki badań uwzględniając wartości referencyjne oraz uwarunkowania środowiskowe i osobnicze - K_U08, K_U29


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: We właściwy sposób dokonuje wyboru badań laboratoryjnych niezbędnych do oceny kondycji skóry oraz wykazuje nawyk czytania fachowej literatury - K_K01

K2: Wykazuje umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego związane z doborem i analizą badań w zakresie schorzeń skórnych - K_K 07


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu " Kondycja skóry a wyniki badań laboratoryjnych" na kierunku Analityka Medyczna jest przygotowanie studentów do właściwego oceny stanu skóry pacjenta oraz dobór i interpretacja wyników badań laboratoryjnych, uwzględniając modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki środowiskowe wpływające na kondycję skóry.

Pełny opis:

Diagnostyka laboratoryjna opisuje za pomocą mierzalnych parametrów laboratoryjnych stan zdrowia i/lub choroby człowieka. Zmiana kondycji skóry jest związana z wpływem czynników zewnętrznych i/lub wewnętrznych oddziałujących na stan równowagi w ustroju. Dokonanie oceny skóry podczas wizyty w ambulatorium, pomoc w ustaleniu przyczyny zmian i wybór testów laboratoryjnych. Dodatkowo umiejętność doboru panelów badań laboratoryjnych do stanu skóry pacjenta, uwzględniając czynniki modyfikowalne i niemodyfikowalne wpływające i na skórę, i na wyniki badań jest wzbogaceniem warsztatu pracy. Dokonanie właściwego wyboru badania jest związane z umiejętnością rozpoznania zmian występujących na poziomie komórkowym, tkankowym, narządowym oraz toczących się w całym organizmie. W wybranych jednostkach chorobowych zaproponowano panel badań diagnostycznych według najnowszych danych i wytycznych oraz sposób interpretacji wyników w zależności od sytuacji klinicznej i kondycji pacjenta. W celu oceny parametrów laboratoryjnych krwi, moczu i płynów ustrojowych przybliżone zostaną wystandaryzowane techniki analityczne fizyki, chemii, biochemii, biologii komórkowej i molekularnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Solnica B: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2014

2. Adamski Z, Kaszuba A: Dermatologia dla kosmetologów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2008

3. Dembińska-Kieć A, Naskalski J: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

4. Provan D, Singer C, Baglin T, Lilleyman J: Hematologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Noszczyk M: Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. PZWL, Warszawa 2010

2. Wallach J: Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, Warszawa 2011

3. Pawlikowski M, Grotowski W: Zaburzenia hormonalne. PZWL, Warszawa 2003

4. Klekot-Hyla L, Kokot S: Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. PZWL Warszawa 2011

5. Kokot F: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. PZWL Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

1. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych (interpretacja wyników badań laboratoryjnych w wybranej jednostce chorobowej skóry): W4, U3-U5, K1

2. Aktywność: U1-U4, K2

3. Kolokwium: W1-W6, U1-U5, K2

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Hołyńska-Iwan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Hołyńska-Iwan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Hołyńska-Iwan
Prowadzący grup: Iga Hołyńska-Iwan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Hołyńska-Iwan
Prowadzący grup: Iga Hołyńska-Iwan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.