Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-A-ZF71-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji” powinien posiadać wiedzę z zakresu analityki ogólnej i technik pobierania materiału, immunologii i immunopatologii oraz diagnostyki laboratoryjnej zdobytą podczas realizacji w/w przedmiotów w toku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny zrealizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 15 godzin

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się do kolokwium: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: charakteryzuje stan pacjenta uwzględniając przyczyny powstawania schorzeń autoimmunologicznych oraz wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych do ich oceny - K_A.W02, K_A.W05, K_A.W09, K_A.W15, K_E.W3,

W2: rozumie ograniczenia czasowe, interpretacyjne, sytuacyjne oraz miejscowe oceny wyników badań podczas wizyty w ambulatorium - K_A.W19, K_A.W20, K_D.W9

W3: zna i charakteryzuje podstawowe badania laboratoryjne uwzględniając czynniki modyfikowalne i niemodyfikowalne wpływające na interpretację wyników badań - K_A.W20, K_E.W16, K_E.W17, K_E.W27,

W4: rozumie potrzebę poszerzania panelu diagnostycznego do rozpoznania i monitorowania schorzeń autoimmunologicznych- K_E.W18, K_E.W26,

W5: rozumie zastosowanie podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych wykorzystywanych do rozpoznania i oceny chorób autoimmunologicznych - K_E.W19, K_E.W23,

W6: rozumie zmiany zachodzące we krwi, skórze i w organizmie podczas schorzeń autoimmunologicznych i odnosi je do wyników podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych - K_E.W3, K_E.W19,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozumie wpływ czynników środowiskowych modyfikowalnych i niemodyfikowalnych na wyniki badań laboratoryjnych i odnieść je do kondycji układu immunologicznego - K_A.U12

U2: potrafi doradzić wykonanie panelu badań laboratoryjnych by potwierdzić autoimmunizację - K_A.U7, K_F.U22

U3: proponuje wykonanie badań laboratoryjnych i/lub konsultacji w celu najszybszej oceny stanu pacjenta w wybranych stanach chorobowych - K_A.U11, K_F.U21

U4: dokonuje wyboru badań podstawowych i specjalistycznych uwzględniając wytyczne, w określonych stanach oraz interpretuje wyniki badań uwzględniając wartości referencyjne oraz uwarunkowania środowiskowe i osobnicze wpływające na funkcjonowanie układu immunologicznego pacjenta - K_A.U10, K_F.U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi być kreatywnym w monitorowaniu schorzeń autoimmunologicznych – K_E.K1

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny;

Ćwiczenia: nie dotyczy

Seminaria: nie dotyczy

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego “Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji” na kierunku Analityka medyczna realizowane są na IV i V roku, w semestrze VII - VIII. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania "Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji" na kierunku Analityka medyczna jest przygotowanie studentów do właściwej oceny funkcjonowania układu immunologicznego pacjenta oraz dobór i interpretacja wyników badań laboratoryjnych z uwzględnieniem modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynniki środowiskowe wpływających na układ odpornościowy.

Pełny opis:

Diagnostyka laboratoryjna opisuje za pomocą mierzalnych parametrów laboratoryjnych stan zdrowia i/lub choroby człowieka. Schorzenia autoimmunizacyjne stanowią grupę chorób, u podłoża których leży proces nazywany autoimmunizacją. Ocenia się, że do schorzeń z autoimmunizacją zalicza się ponad 70 różnych zaburzeń immunologicznych. Badania diagnostyczne i interpretacja testów serologicznych są integralnym elementem działalności diagnosty laboratoryjnego. Dzięki specjalistom związanym z pracowniami autoimmunologicznymi, w których wykonuje się badania m.in. metodami immunofluorescencji, ELISA i ImmunoBLOT, lekarze otrzymują wyniki badań opatrzone komentarzami, co stanowi istotną pomoc w ukierunkowaniu diagnostyki. Liczba testów laboratoryjnych (biochemicznych, serologicznych, mikrobiologicznych) wciąż wzrasta, a posługiwanie się panelem badań umożliwiającym wykrywanie chorób oraz ocenę funkcjonowania narządów może sprawiać duże trudności ze względu na interferujące artefakty i możliwość popełnienia błędu diagnostycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2014.

2.Dembińska-Kieć A., Naskalski J.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010.

3. Peter JB, Schoenfield Y, eds: Autoantibodies. Elsevier 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. Ząbek J., red.: Wsparcie diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją. Medyk Sp.z o.o., Warszawa 2013.

2. Wallach J.: Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, Warszawa, 2011.

3. Harris EN: Diagnosis of the antiphospholipid syndrome: a proposal for use of laboratory tests. Lupus 7 Suppl 2:S144-148, 1998.

4. F., Klekot-Hyla L., Kokot S.: Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. PZWL, Warszawa, 2011.

5. Chang C, Gershwin ME. Drugs and autoimmunity A contemporary review and mechanistic approach. Journal of autoimmunity 2010; 34: J266–75.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych (interpretacja wyników badań laboratoryjnych w wybranej jednostce chorobowej): W4, U3, U4,

2. Aktywność: U1, U2, U3, U4

3. Kolokwium: W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2, U3, U4,

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: Dorota Olszewska-Słonina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego “Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji” na kierunku Analityka medyczna realizowane są na IV i V roku, w semestrze VII - VIII. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania "Laboratoryjna diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji" na kierunku Analityka medyczna jest przygotowanie studentów do właściwej oceny funkcjonowania układu immunologicznego pacjenta oraz dobór i interpretacja wyników badań laboratoryjnych z uwzględnieniem modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynniki środowiskowe wpływających na układ odpornościowy.

Pełny opis:

Diagnostyka laboratoryjna opisuje za pomocą mierzalnych parametrów laboratoryjnych stan zdrowia i/lub choroby człowieka. Schorzenia autoimmunizacyjne stanowią grupę chorób, u podłoża których leży proces nazywany autoimmunizacją. Ocenia się, że do schorzeń z autoimmunizacją zalicza się ponad 70 różnych zaburzeń immunologicznych. Badania diagnostyczne i interpretacja testów serologicznych są integralnym elementem działalności diagnosty laboratoryjnego. Dzięki specjalistom związanym z pracowniami autoimmunologicznymi, w których wykonuje się badania m.in. metodami immunofluorescencji, ELISA i ImmunoBLOT, lekarze otrzymują wyniki badań opatrzone komentarzami, co stanowi istotną pomoc w ukierunkowaniu diagnostyki. Liczba testów laboratoryjnych (biochemicznych, serologicznych, mikrobiologicznych) wciąż wzrasta, a posługiwanie się panelem badań umożliwiającym wykrywanie chorób oraz ocenę funkcjonowania narządów może sprawiać duże trudności ze względu na interferujące artefakty i możliwość popełnienia błędu diagnostycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2014.

2.Dembińska-Kieć A., Naskalski J.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010.

3. Peter JB, Schoenfield Y, eds: Autoantibodies. Elsevier 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. Ząbek J., red.: Wsparcie diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją. Medyk Sp.z o.o., Warszawa 2013.

2. Wallach J.: Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, Warszawa, 2011.

3. Harris EN: Diagnosis of the antiphospholipid syndrome: a proposal for use of laboratory tests. Lupus 7 Suppl 2:S144-148, 1998.

4. F., Klekot-Hyla L., Kokot S.: Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. PZWL, Warszawa, 2011.

5. Chang C, Gershwin ME. Drugs and autoimmunity A contemporary review and mechanistic approach. Journal of autoimmunity 2010; 34: J266–75.

Uwagi:

- Obecność, pozytywna ocena wystawiona przez prowadzącego zajęcia (średnia ocen z kolokwium i aktywności podczas zajęć), brak wykroczeń wymienionych w „Zasadach BHP” Regulaminu Dydaktycznego Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej.

- Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych (proponowanie zlecania badań laboratoryjnych na podstawie oceny stanu układu immunologicznego w wybranym przypadku klinicznym, posługiwanie się pojęciem wartości referencyjnych i decyzyjnych, ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych lub personalnych na kondycję układu odpornościowego, ocena wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu do uszkodzeń komórkowych, tkankowych, skóry w kontekście występujących objawów klinicznych).

- W przypadku odrabiania nieobecności lub chęci podwyzszenia oceny - zaliczenie na podstawie kolokwium (pisemny test otwarty obejmujący pełen zakres tematów przedmiotu: wykładów i materiałów pomocniczych).

W przypadku kolokwium pisemnego (test otwarty z wykładów i materiałów pomocniczych) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Ocena Procent punktów

Bardzo dobry 91-100%

Dobry plus 83-90%

Dobry 75-82%

Dostateczny plus 67-74%

Dostateczny 59-66%

Niedostateczny 0-58%

W celu weryfikacji i oceny osiągniętych przez studenta efektów uczenia stosuje się następujące kryteria:

Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całego materiału i posiadł wiadomości ponadprogramowe, swoją wiedzę przedstawia w sposób logiczny i usystematyzowany, potrafi wykorzystać ją w praktyce.

Dobry plus: student opanował zagadnienia z całego materiału programowego nauczania, w sposób logiczny i spójny przedstawia posiadaną wiedzę.

Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, kierowany przez nauczyciela akademickiego potrafi formułować trafne wnioski, w sposób logiczny przedstawia swoją wiedzę.

Dostateczny plus: student zna podstawowe zagadnienia i opanował minimum programowe, rozumie zadawane mu pytania, w sposób logiczny przedstawia swoją wiedzę.

Dostateczny: student opanował zagadnienia zawarte w programie nauczania, rozumie pytania, ale odpowiada niespójnie w sposób opisowy, myli właściwą terminologię, nie potrafi praktycznie zastosować zdobytej wiedzy.

Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie rozumie pytań, udziela odpowiedzi nie na temat, nie posługuje się prawidłowo podstawowym słownictwem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.