Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Telemedycyna i teleopieka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-F-WF61-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Telemedycyna i teleopieka medyczna
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Telemedycyna i teleopieka medyczna” powinien posiadać wiedzę z zakresu biochemii, fizjologii, patofizjologii, informatyki zdobytą podczas realizacji przedmiotów w toku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

– udział w wykładach: 15 godzin

– udział w laboratoriach: nie dotyczy

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach: 2 godziny

– udział w zaliczeniu przedmiotu - 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,72 punktu ETCS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 15 godzin

– udział w laboratoriach: nie dotyczy

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach: 2 godziny

– czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia (5+1) 6 godzin

Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ETSC

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi - nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (5+1) 6 godzin

Łączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 6 godzin co odpowiada 0,24 ETCS

5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym

– przygotowanie do kolokwium (w zakresie praktycznym): 4 godziny

– udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 1 godzina

Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,2 ETCS

6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie wykładów. Kształcenie w dziedzinie afektywnej przez proces samokształcenia:

– czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

– udział w konsultacjach:1 godzina

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobycia kompetencji społecznych wynosi 3 godziny, co odpowiada 0,12 ETCS

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: - nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe definicje i pojęcia z zakresu m-zdrowia

(mobile health)

W2: posiada informacje o stanie obecnym i perspektywach

rozwojowych zastosowania metod i urządzeń teleinformatyki

w klinicznej praktyce medycznej, w farmacji i o znaczeniu

tych rozwiązań dla polityki zdrowotnej

W3: potrafi przedstawić metodologię prowadzenia doświadczeń

na podstawie artykułów naukowych

W4: zna warunki stosowania, przykłady zastosowań i porównanie

z metodami klasycznymi metod wykorzystywanych w

telemedycynie

W5: zna wirtualne sieci opieki zdrowotnej i zasady

funkcjonowania domowej teleopieki medycznej;

W6: rozumie ograniczenia technologiczne, czasowe,

interpretacyjne, sytuacyjne, oraz prawne w funkcjonowaniu

wirtualnej apteki

W7: rozumie zasadność tworzenia sieci współpracy naukowej w

zakresie bioinformatyki, genomiki i neuroinformatyki w celu

stworzenia nowej generacji systemów e-zdrowia

wspomagających indywidualizację leczenia

W8: rozumie potrzebę stosowania ułatwień w dostępie do

istotnych informacji dotyczących ochrony zdrowia dla

profesjonalistów medycznych i pacjentów


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umiejętność zaplanowania rozwiązania problemu

klinicznego, laboratoryjnego lub dotyczącego polityki w

zakresie ochrony zdrowia przy zastosowaniu metod

telemedycyny

U2: umiejętność realizacji praktycznych zadań klinicznych

i laboratoryjnych z zastosowaniem telemedycyny

U3: nabycie umiejętności wyszukiwania informacji i krytycznej

analizy publikacji naukowych dotyczących telemedycyny w

zakresie podstawowym o badaniach naukowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji oraz systematycznej analizy najnowszych doniesień naukowych w zakresie telemedycyny

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

- wykład problemowy z prezentacją multimedialną

- wykład interaktywny

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego "Telemedycyna i teleopieka medyczna" realizowane są dla kierunku Farmacja, studentów II, III i IV roku studiów. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania przedmiotu "Telemedycyna i teleopieka medyczna" na kierunku Farmacja jest uzyskanie przez studenta informacji o stanie obecnym i perspektywach rozwojowych zastosowania metod i urządzeń teleinformatyki w klinicznej praktyce medycznej, w farmacji i o znaczeniu tych rozwiązań dla polityki zdrowotnej, a także przygotowanie studentów do korzystania z dostępnych narzędzi telemedycyny, w tym e-nauczania, właściwej analizy dostępnego piśmiennictwa naukowego w zakresie zastosowań technik teleinformatycznych wspomagających działania związane z ochroną zdrowia.

Pełny opis:

Telemedycyna stała się pełnoprawnym narzędziem, po które mogą sięgać przedstawiciele zawodów medycznych, studenci i pacjenci. Ta dyscyplina wykorzystuje szeroki panel technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Do jej gałęzi dedykowanych szczególnie osobom w wieku podeszłym należą m.in: telekardiologia, telerehabilitacja, telediabetologia, teleurologia, teledermatologia oraz telemedyczna opieka domowa (tele-home care) i telefarmacja. Systemy telemedycznej opieki domowej monitorują pacjenta w sposób holistyczny, wykorzystując do tego zintegrowane systemy teleinformatyczne. Badają podstawowe parametry życiowe, jak np.: ciśnienie tętnicze, tętno, masę ciała, temperaturę, stężenie glukozy w krwi, saturację, kontrolują także przypadki omdleń i upadków, monitorują przyjmowanie leków. Ponadto dają pacjentowi możliwość odbycia interaktywnej wideokonsultacji z lekarzem lub innym członkiem personelu medycznego. Korzystając z usług telemedycznych, pacjent przebywa w środowisku domowym, które stanowi dla niego optymalne miejsce do leczenia i rekonwalescencji, ma komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, które daje mu świadomość pozostawania pod ciągłym nadzorem medycznym, posiada łatwy dostęp do świadczeń zdrowotnych, a także oszczędza czas na dojazd do ośrodków specjalistycznych. Mimo znacznego wzrostu świadomości społeczeństwa, co do korzyści, jakie systemy telemedyczne przynoszą na wielu polach, wciąż nie są one tak popularne jak konwencjonalne metody świadczenia usług medycznych. Do powszechnego stosowania telemedycyny konieczna jest intensywna edukacja personelu medycznego, pacjentów i członków ich rodzin oraz stały wzrost dostępności technologii informatycznych umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdrowia.Wprowadzenie do przedmiotu (podstawowe definicje, zakres i cele, rys historyczny, zestawienie stron internetowych, czasopism naukowych i zawodowych, oraz podręczników).

Telediagnoza medyczna (warunki stosowania, przykłady zastosowań i porównanie z metodami klasycznymi).

Telekonsultacje medyczne. Wirtualne sieci opieki zdrowotnej. Domowa teleopieka medyczna.

Przykładowe zastosowanie – telemonitoring cukrzycy i ciąży wysokiego ryzyka

Problemy technologiczne i prawne (kodowanie informacji medycznych, przesyłanych w sieciach informatycznych, ocena procedur telemedycznych, regulacje prawne dotyczące telemedycyny

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bernard Fong, A.C.M. Fong, C.K. Li: Telemedicine Technologies: Information Technologies in Medicine and Telehealth. ISBN: 978-1-1199-5652-5, E-book, 282 pages, 2011

2. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth. 2009. (Word Health Organization, Health Series, 2)

3. „Technologie informacyjne w medycynie” pod redakcją Zygmunta Wróbla, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008

4. A. Laurentowski, D. Radziszowski, A. Koprowski „Telemedycyna w praktyce - modele telekonsultacji medycznych oraz ich wykorzystywanie w ramach Krakowskiego Centrum Telemedycyny”

5. Ł. Czekierda, T. Masternak, K. Zieliński – „SOA w medycznych systemach telekonsultacyjnych”

Literatura uzupełniająca:

1. American Telemedicine Association, http://www.atmeda.org

2. Bashshur R., Sanders J., Shanon G.: Telemedicine.Theory and Practice. Charles C. Thomas, Springfield, Il., 1997.

3. Demiris G.: Integration of Telemedicine in Graduate Medical Informatics Education. Journal of American Medical Informatics Association, 2003, 10, 4, 310-314

4. Hołyńska I., T. Tyrakowski: Czy telemedycyna może poprawić jakość polskiej opieki zdrowotnej? Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, XVII, 107, 595–598.

5. Grześk G.: Telemedycyna. Primum non nocere. 2004, 2, 9-10.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach oraz ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych (korzystanie z platform e-learningowych, elektronicznych baz danych i aplikacji wspomagających m.in. pracę farmaceuty).

Zaliczenie na podstawie prezentacji aktualnego zagadnienia dotyczącego telemedycyny lub kolokwium (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, U1, U2, U3)

Uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

91-100% Bardzo dobry

83-90% Dobry plus

75-82% Dobry

67-74% Dostateczny plus

59-66% Dostateczny

0-58% Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: Dorota Olszewska-Słonina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Olszewska-Słonina
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)