Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-F-ZF-KOMMACIERZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie” powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny zrealizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 15 godzin

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się do kolokwium: 10 godzinŁączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna prawidłową budowę komórek macierzystych, ich rodzaje i funkcje

W2: zna etapy cyklu komórkowego i molekularny mechanizm jego regulacji

W3: zna sposoby komunikacji pomiędzy komórkami oraz między komórką a macierzą pozakomórkową

W4: zna i rozumie procesy regeneracji oraz naprawy tkanek i narządów z udziałem komórek macierzystych

W5: zna i rozumie zasady doboru dawcy i biorcy przeszczepów komórek macierzystych

W6: zna nowe osiągnięcia medycyny laboratoryjnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę informacji zawartych w publikacjach naukowych dotyczących terapeutycznego zastosowania komórek macierzystych

U2: potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego „Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie” na kierunku Farmacja realizowane są na I, II lub III roku, w I/II/III/IV/V/VI semestrze. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie” jest zaznajomienie studentów z biologią komórek macierzystych, ich zastosowaniem terapeutycznym oraz wykorzystaniem do badań farmakologicznych i toksykologicznych z udziałem leków wprowadzanych do terapii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie” jest podsumowanie i uaktualnienie wiedzy na temat terapii komórkami macierzystymi. Przedstawiona zostanie biologia komórek macierzystych i ich klasyfikacja uwzględniającą pochodzenie tkankowe i zdolność do różnicowania się. Studenci zapoznają się z metodami hodowli komórek macierzystych i zasadami nowoczesnego podejścia terapeutycznego opartego na wykorzystaniu komórek macierzystych w hematologii, onkologii, transplantologii oraz medycynie regeneracyjnej. Tematy wykładów obejmują również wykorzystanie komórek macierzystych do badań farmakologicznych i toksykologicznych z udziałem leków wprowadzanych do terapii. Omówione zostaną obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące terapii komórkowej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Haas R., Kronenwett R.: Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi, MedPharm, Wrocław, 1, 2009

2. Slack J.: Komórki macierzyste, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017

3. Sikora M.A., Olszewski W.L.:Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie terapeutyczne, Postępy Hig Med. Dosw, 2004, 58, 202 – 208

4. Szabłowska-Gadomska I., Bużańska L., Małecki M.: Właściwości komórek macierzystych, regulacje prawne oraz zastosowanie w medycynie, Postępy Hig Med. Dosw, 2017, 71, 1216 – 1230

Uzupełniająca:

1. Gauza M., Urbanowicz I.: Komórki macierzyste i ich zastosowanie

w chorobach hematoonkologicznych, Diagn Lab 2014, 50, 3, 241 248

2. Pikuła M., Langa P., Kosikowska P., Trzonkowski P.: Komórki

macierzyste i czynniki wzrostu w gojeniu ran, Postępy Hig Med Dosw 2015, 69, 874 - 885

3. Szydłak R.: Produkty lecznicze terapii medycznej oparte na mezenchymalnych komórkach macierzystych, Farm Pol, 2018,74,3, 178 – 183

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie w medycynie” jest udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz zaliczenie na ocenę pozytywną pisemnego kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru.

Kolokwium: W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie odbywają się praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lampka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.