Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Badania doświadczalne w medycynie i kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-KI-ZF-BADDOSMK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Badania doświadczalne w medycynie i kosmetologii
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Badania doświadczalne w medycynie i kosmetologii” powinien posiadać wiedzę z zakresu biochemii, fizjologii, patofizjologii zdobytą podczas realizacji przedmiotów w toku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

– udział w wykładach: 15 godzin

– udział w laboratoriach: nie dotyczy

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach: 2 godziny

– udział w zaliczeniu przedmiotu - 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,72 punktu ETCS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 15 godzin

– udział w laboratoriach: nie dotyczy

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach: 2 godziny

– czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia (5+1) 6 godzin

Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ETSC

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi - nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (5+1) 6 godzin

Łączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 6 godzin co odpowiada 0,24 ETCS

5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym

– przygotowanie do kolokwium (w zakresie praktycznym): 4 godziny

– udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 1 godzina

Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,2 ETCS

6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie wykładów. Kształcenie w dziedzinie afektywnej przez proces samokształcenia:

– czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

– udział w konsultacjach:1 godzina

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobycia kompetencji społecznych wynosi 3 godziny, co odpowiada 0,12 ETCS

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: - nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i charakteryzuje podstawowe modele badawcze i rozumie ich ograniczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych - K_W09, K_W10, K_W12

W2: wyjaśnia założenia badań naukowych oraz potrafi przedstawić metodologię prowadzenia doświadczeń na podstawie artykułów naukowych - K_W09, K_W10, K_W12, K_W19,

W3: rozumie potrzebę prowadzenia badań naukowych podstawowych i klinicznych z dziedziny medycyny doświadczalnej i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii, biologii komórki, mikrobiologii i kosmetologii – K_W12, K_W21, K_W23, K_W28

W4: charakteryzuje typy hodowli komórkowych i tkankowych, modele zwierzęce z uwzględnieniem nowych możliwości prowadzenia badań naukowych, w tym w zakresie kosmetologii - K_W09, K_W10, K_W12,

W5: rozumie pojęcie, założenia i cel medycyny translacyjnej obejmującej badania nad rozwojem narzędzi diagnostycznych, leków, produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała, urządzeń medycznych, procedur, przepisów prawa oraz edukacji - K_W01, K_W03, K_W08, K_W09, K_W23, K_W27,

W6: rozumie ograniczenia czasowe, interpretacyjne, sytuacyjne oraz miejscowe w analizie i interpretacji wyników badań naukowych - K_W09, K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: nabycie umiejętności krytycznej analizy, wyboru materiału i metod prowadzonych badań naukowych z zakresu medycyny doświadczalnej – K_U01, K_U03, K_U11, K_U17

U2: ocena, interpretacja i krytyczna analiza metod badawczych oraz wyników badań naukowych z zakresu medycyny doświadczalnej – K_U01, K_U03, K_U11, K_U14, K_U17

U3: nabycie umiejętności wyszukiwania informacji o badaniach naukowych dotyczących medycyny doświadczalnej – K_U01, K_U03, K_U11, K_U14

U4: nabycie umiejętności analizy doświadczeń oraz formułowania wniosków z badań in vitro, ex vivo i in vivo z zakresu badań doświadczalnych - K_U01, K_U03, K_U11, K_U14, K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji oraz systematycznej analizy najnowszych doniesień naukowych w zakresie badań doświadczalnych - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny;

Ćwiczenia: nie dotyczy

Seminaria: nie dotyczy


Wykłady prowadzone z zastosowaniem metod kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego "Badania doświadczalne w medycynie i kosmetologii" realizowane są dla kierunku Kosmetologia, studentów I i II roku studiów. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania " Badania doświadczalne w medycynie i kosmetologii" na kierunku Kosmetologia jest wykształcenie umiejętności postawienia problemu badawczego dotyczącego badań doświadczalnych w zakresie pracy magisterskiej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z warunków lokalnych oraz przygotowanie studentów do właściwej analizy dostępnego piśmiennictwa naukowego w zakresie przeprowadzania badań doświadczalnych, dokonania interpretacji wyników uwzględniając zastosowany model badawczy, a także czynniki środowiskowe i osobnicze.

Pełny opis:

Istnieje stale rosnąca potrzeba przeprowadzania badań naukowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych i/lub tkankowych (również człowieka) oraz modeli zwierzęcych (bezkręgowców i kręgowców) dotyczących starzenia się, rozwoju chorób (zwłaszcza cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość), czy wpływu leków, produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała oraz ksenobiotyków na organizm ludzki. Ten dział medycyny zajmuje się także badaniem zapadalności na różne choroby w określonych miejscach świata, a także badaniami retrospektywnymi i prospektywnymi związanymi ze zdrowiem osób żyjących w Polsce. Prowadzone są różnorodne badania związane z bezpieczeństwem stosowania wielu nowych leków wprowadzanych na rynek. W ramach przedmiotu dokonano analizy wybranych modeli badawczych, wraz z przykładami ich zastosowań w lecznictwie i kosmetologii. Dokonano interpretacji oraz oceny wybranych prac naukowych z zakresu badań podstawowych, a także klinicznych z uwzględnieniem wyboru materiału, metody i sposobu analizy oraz przedstawienia wyników. Przybliżono proces przeniesienia wyników badań z modeli in vitro/ex vivo na model in vivo, wraz z wykazaniem różnic i ograniczeń metodycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Freshney R. Ian: Culture of Animal Cells - A Manual of Basic Technique and Specialized Applications. John Wiley & Sons Inc, 2015

2. Hodowla komórek i tkanek. Stokłosowa S. (red). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

3. Brylińska J., Kwiatkowska J.: Zwierzęta laboratoryjne. Kraków 1996

4. Sławiński T.: Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych. PWN. Warszawa 1981

5. Inbred and Genetically Defined Strains of Laboratory Animals, Part 1. Mouse and Rat," edited by P. L. Altman and D. Katz. (AN: 14022675)

6. "Background Lesions in Laboratory Animals: A Color Atlas," by Elizabeth F. McInnes. DOI: 10.1136/vr.e1290. (AN: 72888503)

7. Jann Hau, Steven J. Schapiro: Handbook of Laboratory Animal Science, Volume I, Third Edition: Essential Principles and Practices. CRC Press, 2010

8. The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use: Refinement, Reduction and Research," edited by Bryan Howard, Timo Nevalainen, and Gemma Perretta. (AN: 61441123)

Literatura uzupełniająca:

1. Olszewska-Słonina D., Drewa T. 2006. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Część I. Wiad. Lek. , 59 (7-8), 585-589.

2. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Styczyński J., Czajkowski R. 2006. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Część II. Wiad. Lek., 59 (9-10), 732-737.

3. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Styczyński J., Czajkowski R. 2006. Komórki niezróżnicowane - źródła i plastyczność. Adv. Clin. Exp. Med., 15 (3), 497-503.

4. Drewa T., Wolski Z., Olszewska-Słonina D. 2005. Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza. Urol. Pol., 58 (3): 163-165.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Wykłady:

- Obecność, pozytywna ocena wystawiona przez prowadzącego zajęcia, brak wykroczeń wymienionych w „Zasadach BHP” Regulaminu Dydaktycznego Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej.

- Zaliczenie na podstawie prezentacji aktualnego zagadnienia dotyczącego medycyny doświadczalnej lub kolokwium (pisemny test otwarty obejmujący pełen zakres tematów przedmiotu: wykładów i materiałów pomocniczych).

W przypadku kolokwium pisemnego (test otwarty z wykładów i materiałów pomocniczych) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Ocena Procent punktów

Bardzo dobry 91-100%

Dobry plus 83-90%

Dobry 75-82%

Dostateczny plus 67-74%

Dostateczny 59-66%

Niedostateczny 0-58%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)