Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Miażdżyca – teoria, diagnostyka, klinika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1728-KI-ZF-MIAZDZYCA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Miażdżyca – teoria, diagnostyka, klinika
Jednostka: Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” powinien posiadać wiedzę z zakresu biochemii, fizjologii i patofizjologii zdobytą podczas realizacji przedmiotów w toku studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny zrealizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 15 godzin

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się do kolokwium: 10 godzinŁączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna teorie rozwoju miażdżycy i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu - K_W08, K_W09

W2: rozumie wpływ poszczególnych frakcji lipidów i lipoprotein na organizm w stanach fizjologii i patologii - K_W03, K_W10

W3: rozumie wpływ diety na wyniki badań laboratoryjnych i profilaktykę miażdżycy – K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać wiedzę biochemiczną do oceny nasilenia procesów miażdżycowych - K_U11

U2: zna programy diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne w rozpoznaniu i przeciwdziałaniu miażdżycy - K_U08

U3: potrafi wytłumaczyć wpływ diety na zagrożenie miażdżycą - K_U11

U4: potrafi wyjaśnić wpływ stylu życia, płci i wieku pacjenta na stopień ryzyka miażdżycy - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dąży do korzystania z obiektywnych źródeł piśmiennictwa z zakresu sposobów oceny ryzyka miażdżycy i przeciwdziałania procesom miażdżycowym K_K12

K2: ma świadomość ograniczeń, wynikających z zaawansowanych procesów miażdżycowych i propaguje zachowania ograniczające ryzyko miażdżycy K_K12


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi, wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” na kierunku Kosmetologia I stopnia realizowane są na II i III, roku, w III/IV/V/VI semestrze. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” na kierunku Analityka Medyczna jest zaznajomienie studentów z podstawowymi teoriami naukowymi tłumaczącymi rozwój miażdżycy, a także właściwego wyboru oraz interpretacji badań laboratoryjnych w prewencji, rozwoju i terapii miażdżycy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Miażdżyca - teoria, diagnostyka, klinika” jest podsumowanie i uaktualnienie wiedzy na temat procesów miażdżycowych. Przedstawienie schematów diagnostycznych stosowanych w rozpoznaniu, różnicowaniu, profilaktyce i terapii miażdżycy. Zaprezentowanie najnowszych wytycznych obejmujących schematy postępowania profilaktycznego i diagnostycznego w prewencji miażdżycy. Przybliżenie nowoczesnej wiedzy dotyczącej postępowania dietetycznego w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Zapoznanie z lekami nowej generacji i przeciwmiażdżycowym postępowaniem farmakologicznym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.: Diagnostyka laboratoryjna

z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2017.

2. Huges J., Jefferson A.: Chemia kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.

3. Skoczyńska A.: Patogeneza miażdżycy. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

4. Urban M.: Miażdżyca u dzieci i młodzieży.Cornetis, Wrocław 2007

Uzupełniająca:

1. Cabalska B.: Wybrane choroby metaboliczne u dzieci. PZWL, Warszawa 2002

2. Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L.: Zaburzenia lipidowe. Wydawnictwo Medyczne terMedia, Poznań 2010.

3. W.O.Richter: Zaburzenia przemian lipidów, MedPharm Polska 2007.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykłady:

- Obecność oraz pozytywna ocena wystawiona przez prowadzącego zajęcia

- Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych (umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia miażdżycą z uwzględnieniem wyników badań laboratoryjnych, czynników osobniczych modyfikowalnych i niemodyfikowalnych oraz czynników środowiskowych w tym diety,

- Zaliczenie na podstawie kolokwium (pisemny test zamknięty obejmujący pełen zakres tematów wykładów).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)