Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Zwierzęta w badaniach biomedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1729-A-ZF1-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Zwierzęta w badaniach biomedycznych
Jednostka: Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularne
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach – 15 godzin

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 2 godziny

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 3 godziny

– przygotowanie do zaliczenia wykładów – 5 godzin

Łącznie: 25 godzin (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje podstawowe pojęcia z zakresu hodowli i biologii zwierząt laboratoryjnych i eksperymentalnych;

W2: wyjaśnia zasady przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach w oparciu o normy prawne obowiązujące w Polsce z uwzględnieniem ochrony zwierząt i wykorzystaniem metod alternatywnych

W3: klasyfikuje dotkliwości procedur

W4: ma świadomość problemów etycznych pojawiających się w trakcie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi rozpoznać podstawowe zachowania zwierząt oraz ocenić parametry dobrostanu zwierząt

U2: potrafi zaplanować prosty eksperyment z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych

U3: potrafi ocenić wady i zalety prowadzenia badań na zwierzętach oraz wskazać możliwość ich zastąpienia metodami alternatywnymi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość odpowiedzialności za dobrostan i prawidłowe wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych

K2: potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu uzyskanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania zwierząt w celach naukowych i edukacyjnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Studenci zostaną zapoznani z podstawami biologii (anatomii, fizjologii, behawioru) wybranych gatunków zwierząt laboratoryjnych i eksperymentalnych, zasadami chowu i hodowli, przygotowaniem do procedury, rozpoznawaniem właściwych dla gatunku oznak bólu, dystresu i cierpienia; poznają zasady pracy w zwierzętarni.

Pełny opis:

Pomimo istnienia wielu kontrowersji na tle etycznym, istotną rolę w rozwoju nauk biomedycznych pełnią zwierzęta, głównie laboratoryjne. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, Dz.U. 2015, poz. 266) eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt przeprowadza się jedynie za zgodą Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Zwierzęta muszą być utrzymywane w warunkach odpowiednich dla ich gatunku, a zastosowane metody badawcze mają eliminować lub ograniczać do minimum ból, cierpienie i przedłużający się stres.

Zakres tematów:

1. Badania doświadczalne na zwierzętach – rys historyczny, dylematy etyczne (1 godz.)

2. Zwierzęta doświadczalne w świetle obowiązujących norm prawnych (2 godz.)

3. Podstawy anatomii, fizjologii, zachowania się, objawy bólu i stresu wybranych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach (2 godz.)

4. Zwierzętarnia: organizacja i wymogi sanitarne (2 godz.)

5. Modele zwierzęce wykorzystywane w badaniach (2 godz.)

6. Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury (2 godz.)

7. Metody alternatywne do badań doświadczalnych na zwierzętach (2 godz.)

8. Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brylińska J, Kwiatkowska J (red.): Zwierzęta laboratoryjne: metody hodowli i doświadczeń. Universitas, Kraków 1996

2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, Dz.U. 2015, poz. 266

3. Artykuły naukowe i źródła internetowe dotyczące zwierząt modelowych i ich wykorzystania w badaniach oraz zasad prowadzenia zwierzętarni

Literatura uzupełniająca:

1. Szarek J, Szweda M (red): Zwierzęta laboratoryjne. Patologia i użytkowanie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2013

2. Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy lub quiz (0-30 pkt; >60%); W1-W4, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0-10 pkt, > 50%): K1-K2

Zaliczenie testu lub quizu i aktywność w dyskusji na zajęciach,

Kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu lub quizu i aktywności na zajęciach

Procent punktów Ocena

92-100% bdb

84-91% db+

76-83% db

68-75% dst+

60-67% dst

< 60% ndst

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Burlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbędą się w formie 5 spotkań po 3 godziny dydaktyczne każde. W celu ustalenia terminów zajęć i sali poproszę o kontakt: k.burlikowska@cm.umk.pl lub osobiście: budynek Wydziału Farmaceutycznego ul. Jurasza 2, pokój 117

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Burlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbędą się w formie 5 spotkań po 3 godziny dydaktyczne każde. W celu ustalenia terminów zajęć i sali poproszę o jak najszybszy kontakt: k.burlikowska@cm.umk.pl lub osobiście: budynek Wydziału Farmaceutycznego ul. Jurasza 2, pokój 117

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Burlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Burlikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.