Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Podstawy uprawy roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1732-A-ZF-PODUPRAW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Podstawy uprawy roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

udział w wykładach – 15 godzin,

dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia – 2 godziny.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

przygotowanie i uzupełnienie notatek – 5 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

studia literaturowe – 5 godzin.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 27 godzin (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna podstawowe pojęcia związane z biologią roślin

W2. Zna podstawowe terminy związane z fizjologią roślin

W3. Zna w zakresie podstawowym zagadnienia z gleboznawstwa i uprawy.

W4. Zna ogólne zasady nawożenia

W5. Zna gatunki roślin leczniczych możliwe do uprawy w warunkach klimatu Polski

W6. Zna wymagania glebowe, wodne, uprawowe poszczególnych gatunków roślin leczniczych.

W7. Zna warunki zbioru i przechowywania roślinnych surowców leczniczych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wskazać gatunki możliwe do uprawy w warunkach Polski,

U2. Potrafi podać wymagania poszczególnych roślin leczniczych oraz wskazać na szczególne warunki ich uprawy i zbioru.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-

Metody dydaktyczne:

wykład multimedialny, pokaz, dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas wykładów omówione zostaną gatunki roślin leczniczych, których uprawa możliwa jest w warunkach klimatu Polski. Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące klimatu, gleboznawstwa oraz biologii i fizjologii roślin, a także uprawy niezbędne do zrozumienia różnic w wymaganiach poszczególnych gatunków. W odniesieniu do poszczególnych roślin zostaną omówione ich szczegółowe warunki uprawy oraz specyficzne warunki nawożenia i zbioru.

Pełny opis:

Zajęcia odbywające się w formie wykładów, na których omówione zostają, na wstępie, podstawowe informacje dotyczące klimatu i rodzajów gleb występujących na obszarze Polski. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące biologii i fizjologii roślin niezbędne do zrozumienia różnic w wymaganiach poszczególnych gatunków. Słuchacze zaznajomieni zostają także z podstawowymi zagadnieniami związanymi z uprawą roli, nawożeniem i przygotowaniem gleby do uprawy roślin leczniczych. Poznają specyficzne wymagania klimatyczne, uprawowe, związane z nawożeniem lub nawadnianiem wybranych gatunków roślin leczniczych. Monografie poszczególnych gatunków roślin leczniczych omawiane są ze zwróceniem szczególnych wymagań każdego z nich. Słuchacze zapoznani zostają z odmiennymi, w porównaniu do powszechnie uprawianych roślin, warunkami zbioru i przechowywania uzależnionymi od części roślin, które stanowią surowiec (substancję) farmaceutyczny. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z roślinami zgromadzonymi w Ogrodzie roślin leczniczych i kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK uwzględniając specyfikę uprawy i zbioru użytkowych części tych roślin.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Andrzejewska Jadwiga, Pisulewska Elżbieta. Uprawa roślin zielarskich. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego 2019.

2. Uprawa ziół - Poradnik dla plantatorów, Barbara Kołodziej (red.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2010

3. Osińska Ewa, Rosłon Wiesława, Zioła. Uprawa i zastosowanie HORTPRESS, 2016

4. Poradnik plantatora ziół, Antonina Rumińska (red.), Wydawnictwo: Rolnicze i Leśne, 1991

5. Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki Rumińska A. (red.), PWRiL, Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

1. Anatol Listowski (red.), Agroekologiczne podstawy uprawy roślin: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

2. Elbanowska A. (1994), Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań.

3. Grzebisz Witold, Nawożenie roślin uprawnych tom 1, PWRiL, 2015, dodruk

4. Grzebisz Witold, Nawożenie roślin uprawnych tom 2, PWRiL, 2015, dodruk

5. Jambor J. (2007), Uprawa ziół i przetwórstwo zielarskie w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, " Herba Polonica", 53, 2.

6. Rośliny i surowce lecznicze: podstawowe wiadomości z zakresu zielarstwa, Jan Kozłowski; Waldemar Buchwald; Anna Forycka; Danuta Szczyglewska; Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich., Poznań : Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna sporządzona według podanych wytycznych. Przyjęta skala ocen jest zgodna z obowiązującą w Uczelni (oceny przypisane do zakresu procentowego opanowania kryteriów W1-W7))

92 – 100 % Bardzo dobry; 84 – 91 % Dobry plus; 76 – 8% Dobry; 68 – 75 % Dostateczny plus; 60 – 67 % Dostateczny; 0 – 59 % Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.