Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Rośliny kosmetyczne i lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1732-KI-ZF-ROSKOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny kosmetyczne i lecznicze
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii (w tym botaniki).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 5 godzin,

 udział w warsztatach – 10 godzin,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć – 5 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie prezentacji lub opracowania pisemnego – 5 godzin.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.

5. Łączny nakład pracy studenta: 25 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna rośliny lecznicze i kosmetyczne, dostarczane przez nie surowce, zawartość związków czynnych i wynikające z ich obecności właściwości farmakologiczne roślin (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych rośliny lecznicze i kosmetyczne (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych obserwacji, korzysta z fachowej literatury naukowej (K_K0)

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody podające – wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Warsztaty: metody eksponujące – pokaz, obserwacja roślin w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

- praca samodzielna studenta

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład dotyczy roślin kosmetycznych i leczniczych w Polsce. Przedstawia ich surowce lecznicze, związki czynne oraz działanie i zastosowanie w kosmetologii i lecznictwie. Obserwacja w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK pozwala na poznanie morfologii wybranych roślin.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat roślin kosmetycznych i leczniczych rodzimych oraz uprawianych w Polsce. Zapoznaje z budową morfologiczną, siedliskiem naturalnym oraz niektórymi zagadnieniami biologii roślin.

Przedstawia surowce lecznicze, główne grupy związków czynnych oraz działanie i zastosowanie w kosmetologii, kulinariach oraz w lecznictwie.

Omawia zagadnienia (m.in. uwarunkowania prawne) dotyczące pozyskiwania surowca leczniczego ze stanu naturalnego. W części praktycznej, prowadzonej w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, uczestnicy mają możliwość organoleptycznego poznawania gatunków zebranych w kolekcji.

Literatura:

1. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 2006.

2. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

3. Farmakopea Polska, Wydanie XI, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, 2017.

4. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

5. Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa. 2003.

6. Matławska I.: Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005.

7. Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2008, 176.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i rozwiązanie Quiz’u (Moodle).

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.