Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Profilaktyka uszkodzeń słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-AU3-Pus-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka uszkodzeń słuchu
Jednostka: Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 20 godzin w tym:

- udział w wykładach 5 godzin

- udział w ćwiczeniach 15 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 h

- czytanie wskazanej literatury: 5 h

3. Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu:

10 h

Ogólna liczba godzin pracy studenta wynosi: 40

co odpowiada 2 punktom ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

K_W03 - Charakteryzuje zdrowotne i środowiskowe problemy pacjenta z upośledzeniem słuchu

K_W13 - Objaśnia zasady profilaktyki zawodowych uszkodzeń słuchu i metody postępowania w przypadku ich stwierdzenia


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

K_U18 - Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego, współpracuje z lekarzem, pielęgniarką i innymi specjalistami w celu wyboru optymalnego sposobu postępowania w procesie diagnostyczno-leczniczym

K_U21 - Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań (w języku ojczystym i obcym)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje:

K_K01 - Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

K_K03 - Przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta i zrozumienie jego trudności


Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, asystowanie w pracy Poradni Audiologicznej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem nauczania jest przedstawienie zagadnień związanych ze szkodliwym wypływem czynników środowiskowych na narząd słuchu oraz profilaktyką uszkodzeń słuchu.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują:

Wpływ hałasu na narząd słuchu

Ochrona słuchu przed hałasem

Zasady orzekania o chorobach zawodowych narządu słuchu

Wpływ innych czynników środowiskowych na narząd słuchu

Profilaktyka pierwotna i wtórna uszkodzeń słuchu

Literatura:

Audiologia Kliniczna pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódż, MEDITON 2005

Audiologia Kliniczna pod red. Antoniego Pruszewicza 2010

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Dla przedmiotu nie są przewidziane praktyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Tomasz Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem nauczania jest przedstawienie zagadnień związanych ze szkodliwym wypływem czynników środowiskowych na narząd słuchu oraz profilaktyką uszkodzeń słuchu

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują:

Wpływ hałasu na narząd słuchu

Ochrona słuchu przed hałasem

Zasady orzekania o chorobach zawodowych narządu słuchu

Wpływ innych czynników środowiskowych na narząd słuchu

Profilaktyka pierwotna i wtórna uszkodzeń słuchu

Literatura:

Audiologia Kliniczna pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódż, MEDITON 2005

Audiologia Kliniczna pod red. Antoniego Pruszewicza 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Tomasz Kornatowski, Agata Kozakiewicz-Rutkowska, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)