Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i fizjologia człowieka: Fizjologia żucia z elementami stomatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D1-FZC-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Biologia i fizjologia człowieka: Fizjologia żucia z elementami stomatologii
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia żucia z elementami stomatologii powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii w odniesieniu do jamy ustnej i zębów oraz wiedzę z zakresu anatomii dotyczącą budowy układu kostnego i mięśniowego twarzoczaszki

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 15 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 1 godzina

- przeprowadzenie kolokwiów: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 33 godzin, co odpowiada 1,32 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 15 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 1 godzina

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury):

5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwium: 5+1= 6

godzin

- przygotowanie do zaliczenia teoretycznego i udział w

zaliczeniu: 5+1= 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń ( w tym czytanie wskazanej literatury):

5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwiach: 5+1=6

godzin

- przygotowanie do zaliczenia teoretycznego i udział w zaliczeniu:

5+1= 6 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się i uczestnictwem w procesie oceniania wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,68 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 15 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 1 godzina


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,64 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1:Analizuje proces rozwoju osobniczego od dzieciństwa do późnej starości (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Prezentowania w formie ustnej (K_U26)

U2: Przygotowuje pisemny raport w oparciu o własne działania lub dane źródłowe (K_U27)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę stałego dokształcania się (K_K03)

K2: Bierze odpowiedzialność za działania własne i właściwie organizuje własną pracę (K_08)


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji, pokazu

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs Fizjologia żucia z elementami stomatologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych i patofizjologicznych związanych z funkcjonowaniem narządu żucia. W trakcie ćwiczeń i wykładów Wykładowca przedstawia budowę i rozwój układu zębowego, fizjologię przyzębia oraz opisuje czynności fizjologiczne zachodzące z udziałem narządu żucia uwzględniając procesy biochemiczne zachodzące w jamie ustnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładów student zapozna się z rozwojem układu zębowego, układem kostnym i stawowym narządu żucia, budową i fizjologią przyzębia, fizjologią błony śluzowej jamy ustnej oraz pozna podstawy fizjologii układu nerwowo -mięśniowego narządu żucia. Ponadto dowie się o czynnościach fizjologicznych z udziałem narządu żucia oraz procesach biochemicznych zachodzących w jamie ustnej. Student zdobędzie także wiedzę z zakresu nieprawidłowości zębów, próchnicy i jej profilaktyki, chorób przyzębia i ich zapobieganiu oraz podstawowych zagadnień współczesnej ortodoncji.

W trakcie ćwiczeń student pozna poszczególne kości wchodzące w skład mózgoczaszki i trzewioczaszki oraz wykona podstawowe pomiary kefalometryczne. Student pozna sprzężenie elektromechaniczne, rodzaje skurczów i włókien mięśniowych, mięśnie narządu żucia i unerwienie narządu żucia. W trakcie ćwiczeń student zapozna się z rozwojem, budową, unerwieniem i biomechaniką stawu skroniowo – żuchwowego oraz wykona badanie palpacyjne SSŻ. Ponadto student zapozna się z czynnościami fizjologicznymi z udziałem narządu żucia: ssaniem, żuciem, połykaniem trzewnym i dojrzałym, oddychaniem i mową.

Ćwiczenia zapoznają studenta z etiopatogenezą i profilaktyką próchnicy, klasyfikacją, leczeniem i zapobieganiem chorób przyzębia, wadami zgryzu, nowoczesną diagnostyką wad zgryzu i aparatami ortodontycznymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Fizjologia narządu żucia- podręcznik dla studentów stomatologii, O. Grotsfeld PZWL, 1985

2. Fizjologia narządu żucia- materiały do ćwiczeń, M. Szprinder - Nodzak, Warszawa, 1993

Literatura uzupełniająca:

1. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia, B. Koecka, Urban & Partner, 1997,

2. Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego, Z. Knychalska- Karwan, Kraków, 2002

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Fizjologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Fizjologii.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich laboratoriów (zaliczenie raportów/kart pracy), wejściówek i kolokwiów śródsemestralnych.

Raporty/karty pracy: Warunkiem zaliczenia raportu (bez oceny) jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

Kolokwia, wejściówki,: Warunkiem zaliczenia wejściówek i kolokwiów jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:ocena procent punktów

bardzo dobra 95 – 100%

dobra plus 86 – 94%

dobra 78 – 85%

dostateczna plus 69 – 77%

dostateczna 60 – 68%

niedostateczna 0 – 59%

Zaliczenie z oceną:

Odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego ze 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 16 (51%) punktów. Uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobra 90 – 100%

dobra plus 80– 89%

dobra 70 – 70%

dostateczna plus 60 – 69%

dostateczna 51 – 59%

niedostateczna 0 – 50%

Zaliczenie końcowe teoretyczne (0-30 pkt. ≥ 51%) : W1, K1

Kolokwium pisemne (0-10 pkt. ≥ 60%): W1, K1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1, K1

Raporty/ karty pracy (0-10 pkt. ≥ 60%): W1, U1, U2, K1, K2

Przedłużona obserwacja (0-15 pkt.; ≥ 50%): K1, K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologia żucia z elementami stomatologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych i patofizjologicznych związanych z funkcjonowaniem narządu żucia. W trakcie ćwiczeń i wykładów Wykładowca przedstawia budowę i rozwój układu zębowego, fizjologię przyzębia oraz opisuje czynności fizjologiczne zachodzące z udziałem narządu żucia uwzględniając procesy biochemiczne zachodzące w jamie ustnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładów student zapozna się z rozwojem układu zębowego, układem kostnym i stawowym narządu żucia, budową i fizjologią przyzębia, fizjologią błony śluzowej jamy ustnej oraz pozna podstawy fizjologii układu nerwowo -mięśniowego narządu żucia. Ponadto dowie się o czynnościach fizjologicznych z udziałem narządu żucia oraz procesach biochemicznych zachodzących w jamie ustnej. Student zdobędzie także wiedzę z zakresu nieprawidłowości zębów, próchnicy i jej profilaktyki, chorób przyzębia i ich zapobieganiu oraz podstawowych zagadnień współczesnej ortodoncji.

W trakcie ćwiczeń student pozna poszczególne kości wchodzące w skład mózgoczaszki i trzewioczaszki oraz wykona podstawowe pomiary kefalometryczne. Student pozna sprzężenie elektromechaniczne, rodzaje skurczów i włókien mięśniowych, mięśnie narządu żucia i unerwienie narządu żucia. W trakcie ćwiczeń student zapozna się z rozwojem, budową, unerwieniem i biomechaniką stawu skroniowo – żuchwowego oraz wykona badanie palpacyjne SSŻ. Ponadto student zapozna się z czynnościami fizjologicznymi z udziałem narządu żucia: ssaniem, żuciem, połykaniem trzewnym i dojrzałym, oddychaniem i mową.

Ćwiczenia zapoznają studenta z etiopatogenezą i profilaktyką próchnicy, klasyfikacją, leczeniem i zapobieganiem chorób przyzębia, wadami zgryzu, nowoczesną diagnostyką wad zgryzu i aparatami ortodontycznymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Fizjologia narządu żucia- podręcznik dla studentów stomatologii, O. Grotsfeld PZWL, 1985

2. Fizjologia narządu żucia- materiały do ćwiczeń, M. Szprinder - Nodzak, Warszawa, 1993

Literatura uzupełniająca:

1. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia, B. Koecka, Urban & Partner, 1997,

2. Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego, Z. Knychalska- Karwan, Kraków, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologia żucia z elementami stomatologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych i patofizjologicznych związanych z funkcjonowaniem narządu żucia. W trakcie ćwiczeń i wykładów Wykładowca przedstawia budowę i rozwój układu zębowego, fizjologię przyzębia oraz opisuje czynności fizjologiczne zachodzące z udziałem narządu żucia uwzględniając procesy biochemiczne zachodzące w jamie ustnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładów student zapozna się z rozwojem układu zębowego, układem kostnym i stawowym narządu żucia, budową i fizjologią przyzębia, fizjologią błony śluzowej jamy ustnej oraz pozna podstawy fizjologii układu nerwowo -mięśniowego narządu żucia. Ponadto dowie się o czynnościach fizjologicznych z udziałem narządu żucia oraz procesach biochemicznych zachodzących w jamie ustnej. Student zdobędzie także wiedzę z zakresu nieprawidłowości zębów, próchnicy i jej profilaktyki, chorób przyzębia i ich zapobieganiu oraz podstawowych zagadnień współczesnej ortodoncji.

W trakcie ćwiczeń student pozna poszczególne kości wchodzące w skład mózgoczaszki i trzewioczaszki oraz wykona podstawowe pomiary kefalometryczne. Student pozna sprzężenie elektromechaniczne, rodzaje skurczów i włókien mięśniowych, mięśnie narządu żucia i unerwienie narządu żucia. W trakcie ćwiczeń student zapozna się z rozwojem, budową, unerwieniem i biomechaniką stawu skroniowo – żuchwowego oraz wykona badanie palpacyjne SSŻ. Ponadto student zapozna się z czynnościami fizjologicznymi z udziałem narządu żucia: ssaniem, żuciem, połykaniem trzewnym i dojrzałym, oddychaniem i mową.

Ćwiczenia zapoznają studenta z etiopatogenezą i profilaktyką próchnicy, klasyfikacją, leczeniem i zapobieganiem chorób przyzębia, wadami zgryzu, nowoczesną diagnostyką wad zgryzu i aparatami ortodontycznymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Fizjologia narządu żucia- podręcznik dla studentów stomatologii, O. Grotsfeld PZWL, 1985

2. Fizjologia narządu żucia- materiały do ćwiczeń, M. Szprinder - Nodzak, Warszawa, 1993

Literatura uzupełniająca:

1. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia, B. Koecka, Urban & Partner, 1997,

2. Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego, Z. Knychalska- Karwan, Kraków, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.