Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki kliniczne: Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób skóry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D2-Dtpk-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki kliniczne: Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób skóry
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu podstaw żywienia człowieka, podstaw dietetyki, profilaktyki żywieniowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach : 5 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego – 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach : 5 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 5

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin , co odpowiada 1 punktowi ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W21: Wyjaśnia wpływ na stan odżywienia chorób układu pokarmowego, krążenia, oddychania, kostnego, rozrodczego i nerwowego oraz chorób zakaźnych (w tym wirusowych, chorób pasożytniczych i nowotworów).

K_W22: Omawia zasady postępowania dietetycznego w danych chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05: Współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem. Planuje i organizuje pracę własna i w zespole.

K_U07: Planuje i wdraża żywienie do zaburzeń metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą.

K_U10: Wykorzystuje wyniki badań laboratoryjnych w planowaniu żywienia.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-konwersatoryjny

Ćwiczenia:

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza przypadków.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- rolą żywienia w zachowaniu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stanu skóry i jej przydatków oraz w hamowaniu procesów starzenia się organizmu;

- pojęciem dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz składnikami odżywczymi istotnymi w wybranych chorobach skóry;

- dietami w kontekście problemów skórnych;

Pełny opis:

Spis tematów wykładów:

1.Profilaktyka chorób dietozależnych: (4 godz.)

- żywienie a choroby układy krążenia,

- żywienie a cukrzyca insulinozależna (typ II),

- żywienie a osteoporoza,

- żywienie a nadmierna masa ciała,

- żywienie a nowotwory,

- żywienie a niedobory składników odżywczych,

- żywienie a próchnica zębów.

2.Profilaktyka chorób pasożytniczych. (1 godz.)

Spis tematów ćwiczeń:

Analiza przypadku z chorobą powstałą głównie na tle wadliwego żywienia. Opracowanie diagnozy żywieniowej, zasad dietoterapii i zaleceń dietetycznych dla przypadku, np.:

- trądzik,

- wypadanie włosów,

- wrzodziejące zapalenie jelita.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa.

2. Jańczuk Z., 2008, Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Wyd. PZWL, Warszawa.

3. Jarosz M. (red.), 2010, Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

4. Jarosz M., 2008, Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? Wyd. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chevallier L., 2010, 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. (Gajewska D., red. wydania polskiego) Wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław.

2. Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), 2008, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K M., 2006, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

5. Kurzyp M., 2015, Odżywianie w łuszczycy. Wyd. Kastor, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja % Ocena

0-60 ndst

60-67 dst

68-75 dst +

76-83 db

84-91 db +

92-100 bdb

Weryfikacja prawidłowości wykonywania ćwiczeń na podstawie sprawozdań, sprawdzanie wiedzy na temat omawianego zagadnienia na bieżąco w formie ustnej

Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi obejmującymi treści wykładowe, ćwiczeniowe (ostateczna ocena = 60% z oceny merytorycznej (zaliczenie pisemne) + 25% z oceny umiejętności praktycznych (sprawozdania) + 15% z oceny kompetencji (systematyczność, udział w dyskusji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- rolą żywienia w zachowaniu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stanu skóry i jej przydatków oraz w hamowaniu procesów starzenia się organizmu;

- pojęciem dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz składnikami odżywczymi istotnymi w wybranych chorobach skóry;

- dietami w kontekście problemów skórnych;

Pełny opis:

Spis tematów wykładów:

1.Profilaktyka chorób dietozależnych: (4 godz.)

- żywienie a choroby układy krążenia,

- żywienie a cukrzyca insulinozależna (typ II),

- żywienie a osteoporoza,

- żywienie a nadmierna masa ciała,

- żywienie a nowotwory,

- żywienie a niedobory składników odżywczych,

- żywienie a próchnica zębów.

2.Profilaktyka chorób pasożytniczych. (1 godz.)

Spis tematów ćwiczeń:

Analiza przypadku z chorobą powstałą głównie na tle wadliwego żywienia. Opracowanie diagnozy żywieniowej, zasad dietoterapii i zaleceń dietetycznych dla przypadku, np.:

- trądzik,

- wypadanie włosów,

- wrzodziejące zapalenie jelita.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa.

2. Jańczuk Z., 2008, Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Wyd. PZWL, Warszawa.

3. Jarosz M. (red.), 2010, Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

4. Jarosz M., 2008, Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? Wyd. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chevallier L., 2010, 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. (Gajewska D., red. wydania polskiego) Wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław.

2. Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), 2008, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K M., 2006, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

5. Kurzyp M., 2015, Odżywianie w łuszczycy. Wyd. Kastor, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- rolą żywienia w zachowaniu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stanu skóry i jej przydatków oraz w hamowaniu procesów starzenia się organizmu;

- pojęciem dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz składnikami odżywczymi istotnymi w wybranych chorobach skóry;

- dietami w kontekście problemów skórnych;

Pełny opis:

Spis tematów wykładów:

1.Profilaktyka chorób dietozależnych: (4 godz.)

- żywienie a choroby układy krążenia,

- żywienie a cukrzyca insulinozależna (typ II),

- żywienie a osteoporoza,

- żywienie a nadmierna masa ciała,

- żywienie a nowotwory,

- żywienie a niedobory składników odżywczych,

- żywienie a próchnica zębów.

2.Profilaktyka chorób pasożytniczych. (1 godz.)

Spis tematów ćwiczeń:

Analiza przypadku z chorobą powstałą głównie na tle wadliwego żywienia. Opracowanie diagnozy żywieniowej, zasad dietoterapii i zaleceń dietetycznych dla przypadku, np.:

- trądzik,

- wypadanie włosów,

- wrzodziejące zapalenie jelita.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa.

2. Jańczuk Z., 2008, Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Wyd. PZWL, Warszawa.

3. Jarosz M. (red.), 2010, Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

4. Jarosz M., 2008, Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? Wyd. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chevallier L., 2010, 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. (Gajewska D., red. wydania polskiego) Wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław.

2. Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), 2008, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K M., 2006, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

5. Kurzyp M., 2015, Odżywianie w łuszczycy. Wyd. Kastor, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)