Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do wyboru:Choroby cywilizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-E2-Cc-s1/Mc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmioty do wyboru:Choroby cywilizacyjne
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: fizjologia, statystyka.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach – 10 godzin,

– konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia – 2 godzin,

– przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 13 godzin, co odpowiada 0.6 punktowi ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 10 godzin,

– przygotowanie i uzupełnienie notatek – 2 godzin,

– zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć – 2 godzin,

– wymagane powtórzenie materiału – 5 godzin,

– konsultacje – 2 godzin,

– czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 26 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 26 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 4 godzin,

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin,

– konsultacje badawczo-naukowe: 5 godzin

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5 godzin,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 10 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 24 godziny, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć + wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 10 godzin.

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę ogólną w zakresie chorób cywilizacyjnych

K_E.W43.

W2: Rozumie wpływ czynników środowiskowych, behawioralnych na stan zdrowia człowieka K_E.W42.

W3: Zna i rozumie zasady profilaktyki chorób cywilizacyjnych. K_E.W43.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - Dokonuje krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, w zakresie chorób cywilizacyjnych K_E.U.19

U2: Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chorób cywilizacyjnych. K_E.U.20

U3: Identyfikuje zagrożenia cywilizacyjne dla zdrowia populacji K_E.U.22


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. K_B.K1

K2: Posiada umiejętność pracy w zespole. K_B.K3


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną.

Seminarium: prezentacje, dyskusja i analiza problemów.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z chorobami cywilizacyjnymi. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie metabolicznych chorób cywilizacyjnych, epidemiologia, czynniki ryzyka, metody prewencji. Zapoznanie z następstwami cukrzycy – epidemia XXI wieku. W zakresie chorób sercowo-naczyniowych omówienie zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym, prewencją miażdżycy. W zakresie chorób nowotworowych zapoznanie z czynnikami ryzyka wynikającymi z zanieczyszczeń środowiska.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób cywilizacyjnych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworami, cukrzycą i otyłością.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne, Wolters Kluwer, 2010.

2. Guzek J. Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL, 2015. (Wybrane rozdziały)

3. Jethon Z.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: W1, W2, W3, U1, U2, U3.

Aktywność: K1. K2

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Małgorzata Szady-Grad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z chorobami cywilizacyjnymi. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie metabolicznych chorób cywilizacyjnych, epidemiologia, czynniki ryzyka, metody prewencji. Zapoznanie z następstwami cukrzycy – epidemia XXI wieku. W zakresie chorób sercowo-naczyniowych omówienie zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym, prewencją miażdżycy. W zakresie chorób nowotworowych zapoznanie z czynnikami ryzyka wynikającymi z zanieczyszczeń środowiska.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób cywilizacyjnych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworami, cukrzycą i otyłością.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne, Wolters Kluwer, 2010.

2. Guzek J. Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL, 2015. (Wybrane rozdziały)

3. Jethon Z.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL Warszawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Małgorzata Szady-Grad, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z chorobami cywilizacyjnymi. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie metabolicznych chorób cywilizacyjnych, epidemiologia, czynniki ryzyka, metody prewencji. Zapoznanie z następstwami cukrzycy – epidemia XXI wieku. W zakresie chorób sercowo-naczyniowych omówienie zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym, prewencją miażdżycy. W zakresie chorób nowotworowych zapoznanie z czynnikami ryzyka wynikającymi z zanieczyszczeń środowiska.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób cywilizacyjnych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworami, cukrzycą i otyłością.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne, Wolters Kluwer, 2010.

2. Guzek J. Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL, 2015. (Wybrane rozdziały)

3. Jethon Z.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)