Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F2-FZJO-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia ogólna
Jednostka: Zakład Fizjologii Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii w odniesieniu do ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, oddechowego oraz wydzielania wewnętrznego (zakres szkoły średniej).

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

-udział w wykładach: 20 godzin

-udział w ćwiczeniach: 10 godzin

-konsultacje: 1 godzina

-przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

-przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 34 godzin, co odpowiada 1,3 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 5 godzin

-napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

-konsultacje: 1 godzina

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5+2+1= 8 godzin

-przygotowanie do egzaminu i egzaminu: 5+1=6 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 52 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania :

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 5 godzin

-konsultacje: 1 godzina

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5+2+1= 8 godzin

-przygotowanie do egzaminu i egzamin: 5+1=6 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 20 godziny, co odpowiada 0,76 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,38 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje podstawowe mechanizmy procesów zachodzących

w organizmie człowieka w okresie od dzieciństwa przez dojrzałość do starości (A.W6)

W2 Charakteryzuje podstawowe procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym, w tym zjawiska regulacji hormonalnej, reprodukcji i procesów starzenia się (A.W7)

W3: Charakteryzuje podstawowe procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym oraz ich zmiany pod wpływem wysiłku fizycznego (A.W7)

W4 Opisuje podstawy funkcjonowania układu nerwowego, narządu ruchu i narządów zmysłów (A.W8)

W5: Opisuje podstawy funkcjonowania układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego i wydalniczego (A.W8)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dokonać pomiaru i zinterpretować wyniki analiz podstawowych wskaźników czynności układu krążenia (tętno, ciśnienie tętnicze krwi) (A.U4)

U2: Potrafi zinterpretować wyniki składu krwi (A.U4)

U3: Przedstawia statyczne i i dynamiczne wskaźniki układu oddechowego (A.U4)

U4: Ocenia odruchy z wszystkich poziomów układu nerwowego (A.U4)

U5: Korzysta ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej

i zagranicznej ( E.U3)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzegania i rozpoznaje własne ograniczenie oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K5)

K2: Korzysta z obiektywnych źródeł informacji (K6)


Metody dydaktyczne:

Wykłady: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji, okrągłego stołu, pokazuMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, krążenia oraz oddechowego.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego, układu pokarmowego i układu wydalniczego. W pierwszej części wykładów Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę we genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz kontroli ruchów. W kolejnej części wykładów Studenta pozna funkcje i mechanizmy regulujące pracę układu krążenia i oddechowego oraz wpływ wysiłku fizycznego na te układy. Kolejne wykłady mają na celu przedstawienie roli układu wydzielania wewnętrznego, regulacji przyjmowania pokarmu, o tempie przemiany materii a także roli nerek w regulacji gospodarki wodnej i elektrolitowej.

W ramach ćwiczeń Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni oraz wpływ długości mięśnia na siłę skurczu. Ponadto, zdobędzie wiedzę o rodzajach skurczu mięśni szkieletowych, a także odruchach kontrolowanych na różnych poziomach OUN. W czasie kolejnych ćwiczeń Student dowie się o zmianach czynnościowych zachodzących w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz w czasie wysiłku fizycznego. Celem ostatnich ćwiczeń jest zapoznanie Studenta z wpływem czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowanie układu oddechowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk W, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

4. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach, ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich śródsemestralnych kolokwiów, wejściówek i raportów/kart pracy, jak i oraz otrzymanie pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ćwiczenia: kryterium oceniania: zaliczenie kolejnych bloków tematycznych w formie kolokwium opisowego. Próg zaliczeniowy wynosi 60%. W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobry 93 – 100%

dobry plus 85 – 92%

dobry 77 – 84%

dostateczny plus 69 – 76%

dostateczny 60 – 68%

niedostateczny 0 – 59%

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W4, W5, K1, K2

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %): K1, K2

Wykłady: Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu z fizjologii (ocena 3,0 i wyższa).

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 16 (>50%) punktów.

Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

ocena procent punktów

bardzo dobry 91 – 100%

dobry plus 81 – 90%

dobry 71 – 80%

dostateczny plus 61 – 70%

dostateczny 51 – 60%

niedostateczny 0 – 50%

Egzamin końcowy teoretyczny (0-30 pkt. ≥ 51%) : W1-W5, U1-U5, K1, K2

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W4, W5, K1, K2

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Przedłużona obserwacja (0-10 pkt.; ≥ 50%): K1, K2

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z oceny z egzaminu oraz kompetencji społecznych.

Pozostałe informacje związane z egzaminem oraz zaliczeniem ćwiczeń są zawarte są w regulaminie dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, krążenia oraz oddechowego.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego, układu pokarmowego i układu wydalniczego. W pierwszej części wykładów Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę we genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz kontroli ruchów. W kolejnej części wykładów Studenta pozna funkcje i mechanizmy regulujące pracę układu krążenia i oddechowego oraz wpływ wysiłku fizycznego na te układy. Kolejne wykłady mają na celu przedstawienie roli układu wydzielania wewnętrznego, regulacji przyjmowania pokarmu, o tempie przemiany materii a także roli nerek w regulacji gospodarki wodnej i elektrolitowej.

W ramach ćwiczeń Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni oraz wpływ długości mięśnia na siłę skurczu. Ponadto, zdobędzie wiedzę o rodzajach skurczu mięśni szkieletowych, a także odruchach kontrolowanych na różnych poziomach OUN. W czasie kolejnych ćwiczeń Student dowie się o zmianach czynnościowych zachodzących w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz w czasie wysiłku fizycznego. Celem ostatnich ćwiczeń jest zapoznanie Studenta z wpływem czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowanie układu oddechowego.

Literatura:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach, ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich śródsemestralnych kolokwiów, wejściówek i raportów/kart pracy, jak i oraz otrzymanie pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ćwiczenia: kryterium oceniania: zaliczenie kolejnych bloków tematycznych w formie kolokwium opisowego. Próg zaliczeniowy wynosi 60%. W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobry 93 – 100%

dobry plus 85 – 92%

dobry 77 – 84%

dostateczny plus 69 – 76%

dostateczny 60 – 68%

niedostateczny 0 – 59%

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W4, W5, K1, K2

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %): K1, K2

Wykłady: Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu z fizjologii (ocena 3,0 i wyższa).

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 16 (>50%) punktów.

Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

ocena procent punktów

bardzo dobry 91 – 100%

dobry plus 81 – 90%

dobry 71 – 80%

dostateczny plus 61 – 70%

dostateczny 51 – 60%

niedostateczny 0 – 50%

Egzamin końcowy teoretyczny (0-30 pkt. ≥ 51%) : W1-W5, U1-U5, K1, K2

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W4, W5, K1, K2

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Przedłużona obserwacja (0-10 pkt.; ≥ 50%): K1, K2

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z oceny z egzaminu oraz kompetencji społecznych.

Pozostałe informacje związane z egzaminem oraz zaliczeniem ćwiczeń są zawarte są w regulaminie dydaktycznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.