Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zdrowie i ekonomia - wykład interdyscyplinarny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-OG-ZIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zdrowie i ekonomia - wykład interdyscyplinarny
Jednostka: Zakład Ekonomiki Zdrowia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,7 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

- samodzielna praca z materiałami dydaktycznymi: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 52 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godzin,

Łącznie: 20 godzin, co odpowiada 0,8 punktów ECTS

4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- samodzielna praca z materiałami dydaktycznymi: 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia: 3 godziny.

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 5 h, co odpowiada 0,2 punktom ECTS


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: wyjaśnia ekonomiczny wymiar zdrowia i ochrony zdrowia

W2: zna model socjoekonomicznych determinant stanu zdrowia

W3: zna podstawy funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, w tym: cele, funkcje, klasyfikacje oraz wskaźniki opisujące ich funkcjonowanie

W4: wyjaśnia związki między sytuacją gospodarczą a stanem zdrowiaEfekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Analizuje ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania ochrony zdrowia

U2: Posiada umiejętność wnioskowania na temat przyczyn sytuacji zdrowotnej społeczeństwa na podstawie danych statystycznych opisujących funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Wykazuje zrozumienie dla problemów etycznych związanych z ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Ekonomia odgrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnym postrzeganiu problemów związanych ze zdrowiem i jego ochroną. W ramach wykładu studenci zapoznają się z treściami, które pozwolą im zrozumieć: dlaczego do lekarzy czekamy w długich kolejkach; jak ważna dla naszego zdrowia jest medycyna; ile wydajemy na leczenie i czy wydając więcej bylibyśmy zdrowsi.

Pełny opis:

W ramach wykładu „Zdrowie i ekonomia” omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

1. natury zdrowia i ochrony zdrowia w perspektywie ekonomicznej,

2. popytu na zdrowie (model Grossmana),

3. społecznych i ekonomicznych determinant stanu zdrowia

4. finansowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

Literatura:

1. Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, red. S. Golinowska, PWN, Warszawa 2015.

2. J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium (test wyboru) – W1-W4, U1-U2, K1.

Test zaliczeniowy - 25 pytań testowych, z jedną odpowiedzią prawidłową spośród czterech.

Uzyskane punkty przelicza się w następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100 5,0

84-91 4,5

76-83 4,0

68-75 3,5

60-67 3,0

0-59 2,0

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: Błażej Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: Błażej Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: Błażej Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: Błażej Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Łyszczarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)