Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia i biofizyka: Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-BCH-S1Z Kod Erasmus / ISCED: 13.6 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia i biofizyka: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: biologia ogólna, biologia komórki, podstawy chemii organicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

− udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) - 5 godzin,

− udział w ćwiczeniach 10 godzin,

− samokształcenie 10 godzin

− dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącym zajęcia - 1 godzina

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

− przygotowanie i uzupełnienie notatek - 2 godziny

− czytanie wskazanej literatury - 2 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do zajęć będzie realizowane poprzez zapoznanie się ze wskazaną literaturą jak określono powyżej i posiadaną wiedzą podstawową z zakresu biologii ogólnej i biologii molekularnej

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej(-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy


Łączny nakład pracy studenta: 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: K_W09 różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy i określa ich funkcje

W2: K_W21 wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne, posiada wiedzę o pozytywnych i negatywnych efektach oddziaływań zewnętrznych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na organizm;

W3: K_W01 posługuje się mianownictwem biochemicznym


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: K_U03 potrafi wyjaśnić patogenezę chorób człowieka; prognozuje kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych;

U2: K_U06; K_U11szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o wpływ czynników środowiskowych,

potrafi ocenić wpływ czynników środowiskowych na organizm potrafi wskazywać zależności pomiędzy zaburzeniami przemian metabolicznych, jednostką chorobową, stylem życia, płcią i wiekiem pacjenta;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: K_K02 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu, wykazuje postawę szacunku do ciała człowieka , jest świadomy konieczności stałego dokształcania się;

K2; K_K08 w oparciu o wiedzę współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów medycznych i etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

K3 : K_K10 przekazuje pacjentom wiedzę na temat zdrowego trybu życia. dąży do korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej potrafi zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji medycznej;


Metody dydaktyczne:

Wykład (metody dydaktyczne podające):

- wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)

- wykład konwersatoryjny (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)

-ćwiczenia laboratoryjne


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk medycznych jest znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym, jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi (biologia i genetyka molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia) zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie.

Pełny opis:

Biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia i genetyka molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. Studiowanie biochemii umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Każda choroba jest bowiem manifestacją uszkodzeń struktury bądź/i funkcjonowania biomolekuł komórkowych. Biochemia dla studentów uczelni medycznych integruje wiedzę z zakresu biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi Pielęgniarstwa aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki i prewencji. Wykorzystanie znajomości składu chemicznego i funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym pozwala absolwentowi Pielęgniarstwa na aktywne współdziałanie w zespole terapeutycznym.

Wykłady obejmują: 1.Skład chemiczny organizmu człowieka, właściwości i funkcje biomolekuł a struktura i metabolizm komórek. 2. Biochemia komórki nowotworowej, podstawy transformacji nowotworowej komórek – środowiskowe czynniki karcynogenne. 3. Wolne rodniki tlenowe– rola fizjologiczna i działanie patogenne aktywnych form tlenu. Mechanizmy obrony antyoksydacyjnej organizmów aerobowych. 4. Metabolizm żelaza (choroby z niedoboru i nadmiaru żelaza).

Tematyka ćwiczeń dotyczy: 1. kwasów nukleinowych – ich struktury, właściwości i funkcji biologicznych, 2. aminokwasów i białek - struktura, właściwości, funkcje biologiczne, enzymów - budowa, kataliza enzymatyczna, inhibicja, zjawisko allosterii, koenzymy oraz witamin jako koenzymy, 3. reakcji charakterystycznych dla aminokwasów i białek, spektrometrii kw. nukleinowych.

Samokształcenie obejmuje przemiany energetyczne na poziomie komórkowym oraz biochemię lipidów i węglowodanów z uwzględnieniem ich przemian metabolicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych. E. Bańkowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

2. Biochemia Harpera. Murray R.K. i wsp. PZWL Warszawa (nowe wydania, 2012);

3. Biochemia, L. Stryer, PWN 2009 i nowsze

4. Ćwiczenia z biochemii, Leokadia Kłyszejko – Stefanowicz (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Krótkie wykłady z biochemii. Hames, Hooper i wsp. PWN Warszawa 2010;

2. Podstawy biochemii. Kączkowski J.Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 2012;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu Biochemia jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne, odbycie zajęć laboratoryjnych). Zaliczenie testu końcowego.

(60% poprawnych odpowiedzi)

Procent punktów Ocena

92-100% bdb

84-91% db+

76-83% db

68-75% dst+

60-67% dst

< 60% ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak, Martyna Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak, Agnieszka Siomek-Górecka, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.