Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki społeczne i humanistyczne: Zdrowie publiczne: Higiena i epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-NSHHE-S1L
Kod Erasmus / ISCED: 12.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne i humanistyczne: Zdrowie publiczne: Higiena i epidemiologia
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach : 60 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego – 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 80 godzin, co odpowiada 3

punktowi ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach : 60 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 20

Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin , co odpowiada 3 punktom ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zadania z zakresu zdrowia publicznego (B.W20)

W2: Kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego (B.W21)

W3: Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby (B.W22)

W4: Istotę profilaktyki i prewencji chorób (B.W23.)

W5: Swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy (B.W25.)

W6: Międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) (B.W26).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Oceniać światowe trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych (B.U13);

U2: Stosować międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF) (B.U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną

K2: przestrzegania praw pacjenta

K3: samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-konwersatoryjny

Ćwiczenia:

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza przypadków.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i zasadami profilaktycznej działalności służby zdrowia. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego, umiejętności interpretacji wyników badań czynników środowiskowych

Pełny opis:

Spis tematów wykładów:

Organizacja w ochronie zdrowia cz. I i II -8 godz.

Higiena żywności – 4 godz.

Podstawy epidemiologii chorób zakaźnych – 4 godz.

Rodzaj badań epidemiologicznych – 4 godz.

Samorząd pielęgniarek i położnych – 8 godz.

Organizacja nadzoru sanitarno-epidemiologicznego – 7godz.

Choroby zakażne-5 godz.

Choroby nowo pojawiające się -5 godz.

Mierniki stanu zdrowia populacji.-5 godz.

Państwowa Inspekcja Sanitarna.-5 godz.

Rola higieny i epidemiologii w zdrowiu publicznym-5 godz.

Spis tematów ćwiczeń:

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, zastosowanie środków do dezynfekcji i sterylizacji.

Metody badań epidemiologicznych w medycynie środowiskowej: badania retro- i prospektywne, ryzyko względne i przypisane, badania skriningowe, testy diagnostyczne, mierniki stanu zdrowia ludności.

Literatura:

Paradowska-Stankiewicz I., Rosińska M., Wojtyniak B., Zieliński A. Epidemiologia od teorii do praktyki. Warszawa 2021.

Uchmanowicz I., Przestrzelska M., Gurowiec P.J. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 8. Continuo 2020.

Bulanda M., Szostek S. Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej. Warszawa 2020.

Baumann- Popczyk A., Sadkowska- Todys M., Zieliński

A. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZH 2022.

Marcinkowski J.T, Konopielko Z. Ponadczasowa misja higieny i epidemiologii. Uczelnia Łazarskiego - Warszawa 2021.

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja Ocena

< 60 % ndst

60-67 dst

68-75 dst +

76-83 db

84-91 db +

92-100 bdb

Weryfikacja prawidłowości wykonywania ćwiczeń na podstawie sprawozdań, sprawdzanie wiedzy na temat omawianego zagadnienia na bieżąco w formie ustnej

Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi i zadaniami otwartymi obejmującymi treści wykładowe, ćwiczeniowe (ostateczna ocena = 60% z oceny merytorycznej (test) + 25% z oceny umiejętności praktycznych (sprawozdania) + 15% z oceny kompetencji (systematyczność, udział w dyskusji)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23"

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i zasadami profilaktycznej działalności służby zdrowia. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego, umiejętności interpretacji wyników badań czynników środowiskowych

Pełny opis:

Spis tematów wykładów:

Organizacja w ochronie zdrowia cz. I i II -8 godz.

Higiena żywności – 4 godz.

Podstawy epidemiologii chorób zakaźnych – 4 godz.

Rodzaj badań epidemiologicznych – 4 godz.

Samorząd pielęgniarek i położnych – 8 godz.

Organizacja nadzoru sanitarno-epidemiologicznego – 7godz.

Choroby zakażne-5 godz.

Choroby nowo pojawiające się -5 godz.

Mierniki stanu zdrowia populacji.-5 godz.

Państwowa Inspekcja Sanitarna.-5 godz.

Rola higieny i epidemiologii w zdrowiu publicznym-5 godz.

Spis tematów ćwiczeń:

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, zastosowanie środków do dezynfekcji i sterylizacji.

Metody badań epidemiologicznych w medycynie środowiskowej: badania retro- i prospektywne, ryzyko względne i przypisane, badania skriningowe, testy diagnostyczne, mierniki stanu zdrowia ludności.

Literatura:

Paradowska-Stankiewicz I., Rosińska M., Wojtyniak B., Zieliński A. Epidemiologia od teorii do praktyki. Warszawa 2021.

Uchmanowicz I., Przestrzelska M., Gurowiec P.J. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 8. Continuo 2020.

Bulanda M., Szostek S. Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej. Warszawa 2020.

Baumann- Popczyk A., Sadkowska- Todys M., Zieliński

A. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZH 2022.

Marcinkowski J.T, Konopielko Z. Ponadczasowa misja higieny i epidemiologii. Uczelnia Łazarskiego - Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)