Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-Sm3-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Podstaw Prawa Medycznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku pierwszych czterech lat studiów. Podstawowa wiedza i umiejętności dotyczące metodologii i metodyki badań naukowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w seminariach – 35 h

- konsultacje z nauczycielem – 15 h

50 h = 2 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie tez oraz planu pracy dyplomowej

50 h = 2 ECTS

- przygotowanie badań - 50h - 2 ECTS

- przeprowadzenie badań - 50 h – 2 ECTS

- opracowanie wyników i wniosków z badań – 75 h – 3 ECTS

- przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej –

magisterskiej – 50 h – 2 ECTS

Łączny nakład pracy: 325 h = 13 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie:

W1- zna i rozumie zasady korzystania z tak zwanego prawa własności

intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa

autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych) K_W31

W2- zna i rozumie zasady konstruowania i pisania raportów i prac naukowych K_W33


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:

U1- potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne (w języku ojczystym i obcym), a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań (w tym także pisanie artykułów i wygłaszanie

referatów) K_U23

U2 –potrafi posługiwać się językiem obcym - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane z zdrowiem publicznym (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) K_U24


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów

K1- korzystać z różnych źródeł informacji w celu poszerzenia umiejętności badawczych oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów K_K09


Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

analiza literatury


Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z

wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W ramach seminarium student pozna podstawowe problemy

badawcze związane z prawem skoncentrowanym wokół problemów medycznych i systemowych sektora ochrony zdrowia, kierunki rozwoju i podstawowe koncepcje badawcze, sposoby zbierania materiałów źródłowych. Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych i prowadzenia badań przy użyciu różnych narzędzi. Zapozna się z literaturą oraz tekstami źródłowymi ustaw i orzecznictwem oraz nabędzie umiejętność krytycznej oceny tych materiałów w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod prezentowania uzyskanych wyników oraz prowadzenia dyskusji naukowej. Posiądzie umiejętność pisania tekstów naukowych i zasad pisania pracy naukowej (praca magisterska). Student zostanie zapoznany z układem pracy dyplomowej, zasadami konstrukcji rozdziałów i ich rolą w całości pracy. Pozna wymogi edytorskie i zasady

tworzenia bibliografii. Zostanie przygotowany do egzaminu magisterskiego.

Literatura:

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum,

Warszawa, 1995 r.

T.Kasperczyk, 2013, Poradnik metodyczny pisania prac i

prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze

fizyczej, Kraków, 2013 r.

H.Grabowski, Wykłady z metodologii badań

empirycznych, Wyd. Impuls, Kraków, 2013 r.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy dyplomowej przez opiekuna oraz zdanie egzaminu

dyplomowego: W1 – W2, U1 – U2, K1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gałęska-Śliwka
Prowadzący grup: Anita Gałęska-Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z

wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W ramach seminarium student pozna podstawowe problemy

badawcze związane z prawem skoncentrowanym wokół problemów medycznych i systemowych sektora ochrony zdrowia, kierunki rozwoju i podstawowe koncepcje badawcze, sposoby zbierania materiałów źródłowych. Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych i prowadzenia badań przy użyciu różnych narzędzi. Zapozna się z literaturą oraz tekstami źródłowymi ustaw i orzecznictwem oraz nabędzie umiejętność krytycznej oceny tych materiałów w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod prezentowania uzyskanych wyników oraz prowadzenia dyskusji naukowej. Posiądzie umiejętność pisania tekstów naukowych i zasad pisania pracy naukowej (praca magisterska). Student zostanie zapoznany z układem pracy dyplomowej, zasadami konstrukcji rozdziałów i ich rolą w całości pracy. Pozna wymogi edytorskie i zasady

tworzenia bibliografii. Zostanie przygotowany do egzaminu magisterskiego.

Literatura:

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum,

Warszawa, 1995 r.

T.Kasperczyk, 2013, Poradnik metodyczny pisania prac i

prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze

fizyczej, Kraków, 2013 r.

H.Grabowski, Wykłady z metodologii badań

empirycznych, Wyd. Impuls, Kraków, 2013 r.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)