Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pielęgniarstwo położnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P2-PPOL-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo położnicze
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student kontynuujący kształcenie z pielęgniarstwa położniczego powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, fizjologii ciąży, porodu i połogu oraz fizjologii i problemów w przebiegu laktacji.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 5h

- udział w zajęciach praktycznych: 40h

- konsultacje z nauczycielem – 1h

-przeprowadzenie zaliczenia: 1h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

-przygotowanie samokształcenia: 10h

-czytanie wskazanej literatury: 5h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 8h

4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- praktyka śródroczna: 20 h.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3,5 punktom ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: zna czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym wieku; (D.W1)

W2: zna etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach; (D.W2)

W3: zna zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie internistycznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, pediatrycznym, geriatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, w intensywnej opiece medycznej, opiece paliatywnej, opiece długoterminowej; (D.W3)

W4: rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania; (D.W4)

W5: zna zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach; (D.W5)

W6: zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; (D.W6)

W7: zna standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia; (D.W7)

W8: zna reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację; (D.W8)

W9: zna cel i zasady opieki prekoncepcyjnej oraz zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej; (D.W15)

W10: zna okresy porodu fizjologicznego i zasady opieki nad kobietą w okresie połogu; (D.W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: potrafi gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej; (D.U1)

U2: potrafi prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; (D.U2)

U3: potrafi prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu chorób; (D.U3)

U4: potrafi doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii; (D.U9)

U5: potrafi przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do badań diagnostycznych; (D.U12)

U6: potrafi wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych; (D.U13)

U7: potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w ramach kontynuacji leczenia; (D.U14)

U8: potrafi dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych; (D.U15)

U9: potrafi rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; (D.U18)

U10: potrafi prowadzić rozmowę terapeutyczną; (D.U20)

U11: potrafi przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; (D.U22)

U12: potrafi asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; (D.U23)

U13: potrafi oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe; (D.U24)

U14: potrafi przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; (D.U26)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

K1: kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; (K1)

K2: przestrzegania praw pacjenta; (K2.)

K3: samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; (K3)

K4: ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe; (K4)

K5: zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; (K5.)

K6: przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; (K6)

K7: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. (K7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• analiza przypadków

• uczenie wspomagane komputerem

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i nie położniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wyklady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami opieki nad rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu i połogu fizjologicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Zajęcia praktyczne mają na celu zdobycie umiejętności w sprawowaniu opieki połozniczej w sytuacjach prawidłowych oraz w wybranych stanach patologii ciąży. Po odbytej praktyce zawodowej student będzie przygotowany do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą rodzącą, noworodkiem i połoznicą zgodnie z procesem pielęgnowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

8. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

9. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

10. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych oraz oddanie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia, nienaganna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja wykładowcy: K1-K7 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K7 (0-10 punktów, >50%).

1. Zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny) (MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory) na platformie MOODLE, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia

Wiedza: W1- W9

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

2.Zajęcia praktyczne - realizacja procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki pielęgniarskiej (załącznik nr 1, 0-21 punktów).

Punktacja i ocena:

20-21 Bardzo dobry

18-19 Dobry plus

16-17 Dobry

14-15 Dostateczny plus

12-13 Dostateczny

11 i <11 Niedostateczny

3. Realizacja samokształcenia w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej:

a) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 2)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

b) esej (załącznik nr 3).

Kompetencje społeczne: K1, K3 (Skala Kompetencji Społecznej, załącznik nr 4).

-egzamin zintegrowany (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory) na platformie MOODLE, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia

Wiedza: Pielęgniarstwo położnicze: W1-W10, U1-U14, K1-K7.

Punktacja i ocena kolokwium z wykładów:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

Poprawa zaliczenia – test poprawkowy (min. 75% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Punktacja i ocena egzaminu zintegrowanego (test MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), na platformie MOODLE obejmuje treści z: wykładów i zajęć praktycznych z przedmiotów: Położnictwo oraz pielęgniarstwo położnicze.

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego, skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 67% = 3,0

68% – 75% = 3,5

76% – 83% = 4,0

84% – 91% = 4,5

92% – 100% = 5,0.

Poprawa egzaminu zintegrowanego w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

20 h (praktyka śródroczna) jest realizowana w placówkach szpitalnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Banaszkiewicz, Małgorzata Bannach, Małgorzata Gierszewska, Iwona Kalkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i nie położniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wyklady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami opieki nad rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu i połogu fizjologicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Zajęcia praktyczne mają na celu zdobycie umiejętności w sprawowaniu opieki połozniczej w sytuacjach prawidłowych oraz w wybranych stanach patologii ciąży. Po odbytej praktyce zawodowej student będzie przygotowany do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą rodzącą, noworodkiem i połoznicą zgodnie z procesem pielęgnowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

8. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

9. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

10. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska, Alicja Siłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i nie położniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wyklady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami opieki nad rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu i połogu fizjologicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Zajęcia praktyczne mają na celu zdobycie umiejętności w sprawowaniu opieki połozniczej w sytuacjach prawidłowych oraz w wybranych stanach patologii ciąży. Po odbytej praktyce zawodowej student będzie przygotowany do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą rodzącą, noworodkiem i połoznicą zgodnie z procesem pielęgnowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

8. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

9. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

10. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Bannach, Małgorzata Gierszewska, Iwona Przybylska, Alicja Siłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i nie położniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wyklady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami opieki nad rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu i połogu fizjologicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Zajęcia praktyczne mają na celu zdobycie umiejętności w sprawowaniu opieki połozniczej w sytuacjach prawidłowych oraz w wybranych stanach patologii ciąży. Po odbytej praktyce zawodowej student będzie przygotowany do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą rodzącą, noworodkiem i połoznicą zgodnie z procesem pielęgnowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

8. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

9. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

10. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)