Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P2-PPP-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Jednostka: Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów: anatomia, fizjologia, podstawy pielęgniarstwa, farmakologia, dietetyka, etyka, psychologia, podstawowa opieka zdrowotna, promocja zdrowia.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (7 ECTS):

-godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów 185h (wykłady 20h, zajęcia praktyczne 160h)

-godziny konsultacji indywidualnych studenta 1h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (2 ECTS)

- samokształcenie (30h)

- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki (160h= 6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wymienia objawy zagrożenia życia u dziecka (K_D.W01.)

W2: Wskazuje zasady pielęgnowania dziecka maltretowanego (K_D.W02.)

W3: Omawia wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka (K_D.W02.)

W4: Omawia przyczyny powstawania wad postawy oraz planuje działania profilaktyczne (K_D.W02.)

W5: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wątroby, trzustki, układu moczowego, układu dokrewnego oraz krwi (K_D.W03.)

W6: Opisuje objawy kliniczne, sposób leczenia oraz powikłania najczęściej występujących nowotworów wieku dziecięcego (K_D.W03.)

W7: Opisuje zasady pielęgniarskiej oceny stanu zdrowia dziecka (K_D.W04.)

W8: Charakteryzuje poszczególne etapy prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka (K_D.W04.)

W9: Opisuje zasady diagnozowania dziecka (K_D.W05.)

W10: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z ostrym zapaleniem ucha środkowego (K_D.W06.)

W11: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z zapaleniem płuc (K_D.W06.)

W12: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z astmą oskrzelową (K_D.W06)

W13: Charakteryzuje postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia (K_D.W06)

W14: Charakteryzuje postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z celiakią (K_D.W06)

W15: Wskazuje zasady pielęgnowania dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza (K_D.W06)

W16: Charakteryzuje postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z małopłytkowością (K_D.W06)

W17: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z zakażeniem układu moczowego (K_D.W06)

W18: Wskazuje zasady postępowania pielęgniarskiego wobec dziecka z zespołem nerczycowym (K_D.W06)

W19: Omawia kompleksowe działania pielęgnacyjne wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (K_D.W06)

W20: Opisuje postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z wrodzoną wadą serca: Tetralogia Fallota (K_D.W06.)

W21: Charakteryzuje postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z nadciśnieniem tętniczym (K_D.W06.)

W22: Omawia zasady opieki nad dzieckiem odwodnionym (K_D.W06.)

W23: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z biegunką (K_D.W06.)

W24: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z atopowym zapaleniem skóry(K_D.W06.)

W25: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z cukrzycą (K_D.W06.)

W26: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z moczeniem nocnym (K_D.W06.)

W27: Omawia postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z chorobą zakaźną (K_D.W06.)

W28: Charakteryzuje postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z chorobą nowotworową (K_D.W06)

W29: Charakteryzuje przygotowanie dziecka, opiekę w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych: pobranie krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, badania bakteriologiczne, usg jamy brzusznej, tomografia komputerowa, punkcja lędźwiowa, biopsja szpiku kostnego (K_D.W07.)

W30: Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego dziecka, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania (K_D.W08.)

W31: Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad dzieckiem (K_D.W09.)

W32: Zna zasady przygotowania dziecka i rodziców do samoopieki (K_D.W10.)

W33: Zna reakcje chorego dziecka na chorobę i hospitalizację (K_D.W11.)

W34: Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego dziecka do podmiotu leczniczego (K_D.W12.)

W35: Omawia zasady organizacji opieki pediatrycznej w Polsce (K_D.W14.)

W36: Omawia zasady opieki paliatywnej w pediatrii (K_D.W14.)

W37: Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku rozwojowego (K_D.W18.)

W38: Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka (K_D.W19.)

W39: Określa zasady postępowania wobec noworodka (K_D.W20.)

W40: Omawia zasady przeprowadzania testów przesiewowych wśród noworodków (K_D.W20.)

W41: Zna procedurę postępowania z ciałem zmarłego dziecka (K_D.W51.)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki (K_D.U01.)

U2: Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych wśród dzieci (K_D.U02.)

U3: Potrafi prowadzić edukację dziecka w zakresie samoopieki (K_D.U03.)

U4: Prowadzi poradnictwo w dotyczące wad rozwojowych i chorób wieku dziecięcego (K_D.U03.)

U5: Motywuje dziecko i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego (K_D.U04.)

U6: Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób (K_D.U05.)

U7: Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych (K_D.U06.)

U8: Potrafi ocenić rozwój psychofizyczny dziecka (K_D.U07)

U9: Stosuje siatki centylowe w celu oceny rozwoju dziecka (K_D.U07)

U10: Potrafi ocenić ogólny stan dziecka (K_D.U07)

U11: Wykrywa zaburzenia w rozwoju dziecka (K_D.U07)

U12: Prawidłowo wykonuje pomiary: temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, masy ciała, wysokości ciała, obwodów (K_D.U07.)

U13: Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji (K_D.U08.)

U14: Prawidłowo pobiera krew do badań diagnostycznych (K_D.U09.)

U15: Prawidłowo pobiera mocz do badań diagnostycznych (K_D.U09.)

U16: Prawidłowo pobiera kał do badań diagnostycznych (K_D.U09.)

U17: Rozpoznaje objawy powikłań po punkcji lędźwiowej (K_D.U10)

U18: Podaje tlen dziecku (K_D.U11.)

U19: Modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej (K_D.U11.)

U20: Potrafi przygotować dziecko do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym (K_D.U12)

U21: Potrafi dokumentować proces pielęgnowania w oddziale pediatrycznym (K_D.U13)

U22: Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne u dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej (K_D.U19.)

U23: Potrafi komunikować się z chorym dzieckiem (K_D.U22)

U24: Umiejętnie przyjmuje chore dziecko w oddział (K_D.U32)

U25: Potrafi zorganizować czas wolny dziecku w oddziale (K_D.U32)

U26: Potrafi prowadzić edukację dziecka w zakresie samoopieki (K_D.U28.)

U27: Przygotowuje i wykonuje inhalację dziecku na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U28: Przygotowuje i podaje leki doustne na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U29: Przygotowuje i wykonuje enemę dziecku na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U30: Przygotowuje i podaje leki dożylne na zlecenie lekarskie (K_D.U33.)

U31: Prawidłowo oblicza dawki leków (K_D.U33.)

U32: Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego u dziecka (K_D.U20.)

U33: Potrafi prowadzić i ocenić bilans płynów chorego dziecka (K_D.U25)

U34: Ocenia stopień bólu z wykorzystaniem odpowiednich skal (K_D.U29)

U35: Wdraża postępowanie zmniejszające ból u dziecka (K_D.U29)

U36: Asystuje lekarzowi podczas badania pacjenta, punkcji lędźwiowej, punkcji szpiku, trepanobiopsji (K_D.U27)

U37: Umiejętnie przekazuje informację na temat stanu ogólnego dziecka członkom zespołu terapeutycznego (K_D.U26.)

U38: Tworzy warunki do godnego umierania (K_D.U30.)

U39: Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych (K_D.U32.)

U40: Rozpoznaje wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych (K_D.U34.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Szanuje godność i autonomię dziecka (K_D.K01)

K2: Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece nad dzieckiem (K_D.K03)

K3: Wykazuje odpowiedzialność moralną za dziecko i wykonywanie zadań zawodowych (K_D.K04)

K4: Przestrzega praw dziecka (K_D.K05)

K5: Zachowuje tajemnicę zawodową (K_D.K07)

K6: Przejawia empatię w relacji z dzieckiem i jego rodziną, a także współpracownikami (K_D.K10.)Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: inscenizacja, pokaz


Symulacja wysokiej wierności.


Metody dydaktyczne podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy


Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, obserwacji, projektu, studium przypadku, sytuacyjna


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej (śródroczna, wakacyjnej).

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z opieką nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Zajęcia praktyczne poświęcone są kształtowaniu umiejętności niezbędnych do pełnienia opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Praktyki zawodowe mają na celu doskonalenie umiejętności studenta w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Samokształcenie ma na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego studiowania, wykorzystania różnorodnych źródeł literatury przedmiotu, kreowanie aktywnej postawy studentów oraz rozbudzanie zainteresowań zawodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa :

1. Zarzycka D., Emeryk A., Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne, PZWL, 2020

2.Pawlaczyk B.: Zarys pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007,

2.Pawlaczyk B.: Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007,

3. Muscari M.E.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Wyd. Lek. PZWL, warszawa 2010

4.Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

5.Obuchowicz A. (red. nauk.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca:

Kolokwia pisemne i ustne oceniające poszczególne partie materiału, napisanie procesu pielęgnowania, 100% obecność na zajęciach. Odpracowanie nieobecności w formie uzgodnionej z wykładowcą.

Praktyczne wykonanie zadania obejmującego treści z zajęć praktycznych (ocena umiejętności praktycznych).

Realizacja procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki w ramach zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Ocena końcowa:

Egzamin – test jednokrotnego wyboru.

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich form organizacyjnych zajęć realizowanych w ramach przedmiotu,

- test obejmuje 60 pytań dobranych zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w programie nauczania przedmiotu,

Skala ocen końcowych w zależności od punktacji:

>50pkt = 3,0

51-54pkt = 3,5

55-56pkt = 4,0

57-58pkt = 4,5

59-60pkt= 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa odbywa się w ramach umów zawartych przez Uczelnię z zakładami opieki zdrowotnej.

Termin praktyki zawodowej zgodny z planami studiów.

Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni opiekun dydaktyczny i koordynator praktyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Aneta Zreda-Pikies
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Aneta Zreda-Pikies
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Marta Bracik, Jolanta Czajkowska-Fesio, Dorota Czubacka, Katarzyna Dylewska, Anna Januszewska-Paterek, Kosma Kołodziej, Agnieszka Kotecka, Katarzyna Kozińska, Agnieszka Krzyżek, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Barbara Nowak, Małgorzata Olkiewicz, Małgorzata Sidor, Anna Wesołowska, Agnieszka Wróbel-Bania, Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej (śródrocznej i wakacyjnej).

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z opieką nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Zajęcia praktyczne poświęcone są kształtowaniu umiejętności niezbędnych do pełnienia opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Praktyki zawodowe mają na celu doskonalenie umiejętności studenta w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Samokształcenie ma na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego studiowania, wykorzystania różnorodnych źródeł literatury przedmiotu, kreowanie aktywnej postawy studentów oraz rozbudzanie zainteresowań zawodowych.

Literatura:

1. Zarzycka D., Emeryk A., Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne, PZWL, 2020

2. Pawlaczyk B.: Zarys pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007,

2.Pawlaczyk B.: Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007,

3. Muscari M.E.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Wyd. Lek. PZWL, warszawa 2010

4.Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

5.Obuchowicz A. (red. nauk.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Marta Bracik, Jolanta Czajkowska-Fesio, Dorota Czubacka, Katarzyna Dylewska, Anna Januszewska-Paterek, Kosma Kołodziej, Agnieszka Kotecka, Katarzyna Kowalkowska, Katarzyna Kozińska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Barbara Nowak, Małgorzata Olkiewicz, Małgorzata Sidor, Beata Sobieszczyk, Anna Wesołowska, Agnieszka Wróbel-Bania, Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Marta Bracik, Katarzyna Dylewska, Kosma Kołodziej, Agnieszka Kotecka, Katarzyna Kowalkowska, Katarzyna Kozińska, Andrzej Kurylak, Józef Mierzwiński, Barbara Nowak, Małgorzata Olkiewicz, Małgorzata Sidor, Beata Sobieszczyk, Anna Wesołowska, Agnieszka Wróbel-Bania, Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)