Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P2-RPN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Na potrzeby realizacji zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych student powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

- anatomii, fizjologii

- podstaw klinicznych najczęstszych schorzeń prowadzących do upośledzenia sprawności funkcjonalnej

- podstaw teoretycznych pielęgnowania i edukacji zdrowotnej

- podstaw teoretycznych dla działań praktycznych stosowanych w pielęgniarstwie zgodnie z zasadami prawidłowej realizacji procedur i interwencji pielęgniarskich

- zakresu etyki zawodowejCałkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach:30 godzin – 1pkt. ECTS

- udział w praktyce zawodowej: 80 godzin – 3pkt. ECTS

- udział w zajęciach praktycznych: 80 godzin – 3pkt. ECTS

- praca własna studenta :zdobycie źródeł informacji i ich analiza oraz opracowanie procesu pielęgnowania – 20 godzin

- przygotowanie do zajęć oraz do egzaminu +egzamin: 10+1=11 godzin

Łączna ilość punktów ECTS - 7Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia - K_D.W02

W2: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno - stawowego, mięśni - K_D.W03

W3: Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, neurologicznym - K_D.W05

W4: Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od stanu zdrowia - K_D.W06

W5: Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia - K_D.W09

W6: Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia - K_D.W10

W7: Zna zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i objętego opieką geriatryczną - K_D.W17

W8: Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia - K_D.W25

W9: Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia) - K_D.W37


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki - K_D.U01

U2: prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień - K_D.U03

U3: motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego - K_D.U04

U4: prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób - K_D.U05

U5: diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji - K_D.U08

U6: instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych - K_D.U18

U7: pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką tracheotomijną – K_D.U21

U8: dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych - K_D.U32


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece -K_D.K01

K2: systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu - K_D.K02

K3: wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych - K_D.K04

K4: przestrzega praw pacjenta - K_D.K05

K5: rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe - K_D.K06

K6: przestrzega tajemnicy zawodowej - K-D.K07

K7: przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami - K_D.K10


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

-wykład problemowy

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny


Zajęcia praktyczne:

- seminarium

- pogadanka

- analiza przypadków

- metody eksponujące: pokaz

- instruktaż

- metody symulacyjne (SWW)


Praktyka zawodowa:

- ćwiczenia praktyczne

- pogadanka

- pokaz

- instruktaż


Samokształcenie:

- analiza literatury


Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania właściwej opieki, usprawniania i aktywizacji wobec pacjentów z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Przedmiot Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych realizowany jest w formie, wkładów, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i samokształcenia. Celem wykładów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę dotyczącą rehabilitacji oraz sposobów i zasad sprawowania właściwej opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z niepełnosprawnością. W ramach wykładów przedstawiane są podstawowe pojęcia dotyczące rehabilitacji i zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych w poszczególnych jednostkach chorobowych obejmujących rehabilitację ogólnoustrojową i neurologiczną. Omawiane treści przedstawiają najczęstsze problemy pielęgnacyjne w poszczególnych jednostkach i stanach chorobowych.

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez studentów kompetencji koniecznych w sprawowaniu właściwej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z niepełnosprawnością. Wszystkie czynności instrumentalne oraz zabiegi pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami pod nadzorem nauczycieli zawodu. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, gromadzenia danych, stawiania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania opieki.

W realizacji praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć praktycznych.

Celem samokształcenia jest własny rozwój zawodowy ukierunkowany na pogłębienie wiedzy wykraczającej poza obligatoryjny dla przedmiotu zakres oraz opracowanie procesu pielęgnowania dla wyznaczonego przez nauczyciela zawodu pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

3. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

2. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

3. Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Skrypt AM Bydgoszcz 2002

4. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

5. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

6. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

7. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

8. Talar J. (red): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, AM, Bydgoszcz 2003

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta podczas zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych na podstawie weryfikacji:

- posiadanej wiedzy merytorycznej

- umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy (przedłużona obserwacja)

- celowości i prawidłowości wykonywanych czynności w opiece nad pacjentem

- aktywności studenta na zajęciach

- umiejętności współpracy w zespole

- postawy studenta dotyczącej przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta

- stosunku studenta w odniesieniu do obowiązków wynikających z regulaminu studiów oraz regulaminu dydaktycznego przedmiotu (frekwencja, terminowość zaliczania poszczególnych form zajęć)

Metody oceny:

- bieżąca ocena studenta w odniesieniu do aktywności, przygotowania do zajęć oraz poprawności wykonywanych działań (przedłużona obserwacja)

- ocena pisemnie opracowanego planu opieki

- zaliczenie końcowe przedmiotu – egzamin testowy

Metody oceny i efekty kształcenia podlegające ocenie:

Test – W1, W2, W3, W4, W8, W9

Plan opieki – W2, W3, W4, U1, U4, U5, U8

Samokształcenie – K2

Aktywność studenta - W5, W6, U2, U3, U4, U6, K2

Poprawność wykonywania działań – U1, U4, U5, U7, U8

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach, a w przypadku absencji rozliczenie się z nieobecności (odpracowanie nieobecności zgodnie z ustaleniami, z osobą prowadzącą zajęcia)

- uzyskanie zaliczenia z opracowanego planu opieki oraz z zajęć w Centrum Symulacji Medycznych na Symulatorze Wysokiej Wierności

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań) – student otrzymuje 1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź; akceptowalny poziom 60% poprawnych odpowiedzi tj. min 12 pkt.

Szczegółowe kryteria oceny według wyniku testu:

20-18 pkt bdb

17-15 pkt db

14-12 pkt dst

11-0 pkt ndst

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu, student ma prawo do dwóch poprawek.

Praktyki zawodowe:

Tak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Karolina Czechowska, Jolanta Dejewska, Justyna Grada, Wojciech Hagner, Magdalena Hagner-Derengowska, Alicja Krakowska, Łukasz Leksowski, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Krystyna Nowacka, Karol Ogurkowski, Piotr Porzych, Dorota Ratuszek-Sadowska, Joanna Sebastian, Renata Sinkiewicz-Jaskólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania właściwej opieki, usprawniania i aktywizacji wobec pacjentów z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Przedmiot Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych realizowany jest w formie, wkładów, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i samokształcenia. Celem wykładów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę dotyczącą rehabilitacji oraz sposobów i zasad sprawowania właściwej opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z niepełnosprawnością. W ramach wykładów przedstawiane są podstawowe pojęcia dotyczące rehabilitacji i zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych w poszczególnych jednostkach chorobowych obejmujących rehabilitację ogólnoustrojową i neurologiczną. Omawiane treści przedstawiają najczęstsze problemy pielęgnacyjne w poszczególnych jednostkach i stanach chorobowych.

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez studentów kompetencji koniecznych w sprawowaniu właściwej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z niepełnosprawnością. Wszystkie czynności instrumentalne oraz zabiegi pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami pod nadzorem nauczycieli zawodu. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, gromadzenia danych, stawiania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania opieki.

W realizacji praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć praktycznych.

Celem samokształcenia jest własny rozwój zawodowy ukierunkowany na pogłębienie wiedzy wykraczającej poza obligatoryjny dla przedmiotu zakres oraz opracowanie procesu pielęgnowania dla wyznaczonego przez nauczyciela zawodu pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

3. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

2. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

3. Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Skrypt AM Bydgoszcz 2002

4. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

5. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

6. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

7. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

8. Talar J. (red): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, AM, Bydgoszcz 2003

Uwagi:

brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Małgorzata Cisowska-Adamiak, Anna Goclik, Justyna Grada, Wojciech Hagner, Łukasz Leksowski, Iwona Lunitz, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Krystyna Nowacka, Karol Ogurkowski, Dorota Ratuszek-Sadowska, Katarzyna Sakwińska, Renata Sinkiewicz-Jaskólska, Iwona Szymkuć-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania właściwej opieki, usprawniania i aktywizacji wobec pacjentów z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Przedmiot Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych realizowany jest w formie, wkładów, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i samokształcenia. Celem wykładów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę dotyczącą rehabilitacji oraz sposobów i zasad sprawowania właściwej opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z niepełnosprawnością. W ramach wykładów przedstawiane są podstawowe pojęcia dotyczące rehabilitacji i zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych w poszczególnych jednostkach chorobowych obejmujących rehabilitację ogólnoustrojową i neurologiczną. Omawiane treści przedstawiają najczęstsze problemy pielęgnacyjne w poszczególnych jednostkach i stanach chorobowych.

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez studentów kompetencji koniecznych w sprawowaniu właściwej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z niepełnosprawnością. Wszystkie czynności instrumentalne oraz zabiegi pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami pod nadzorem nauczycieli zawodu. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, gromadzenia danych, stawiania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania opieki.

W realizacji praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć praktycznych.

Celem samokształcenia jest własny rozwój zawodowy ukierunkowany na pogłębienie wiedzy wykraczającej poza obligatoryjny dla przedmiotu zakres oraz opracowanie procesu pielęgnowania dla wyznaczonego przez nauczyciela zawodu pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

3. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

2. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

3. Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Skrypt AM Bydgoszcz 2002

4. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

5. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

6. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

7. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

8. Talar J. (red): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, AM, Bydgoszcz 2003

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Małgorzata Cisowska-Adamiak, Jolanta Dejewska, Anna Goclik, Justyna Grada, Łukasz Leksowski, Iwona Lunitz, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Krystyna Nowacka, Karol Ogurkowski, Joanna Sebastian, Renata Sinkiewicz-Jaskólska, Justyna Stępowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania właściwej opieki, usprawniania i aktywizacji wobec pacjentów z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Przedmiot Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych realizowany jest w formie, wkładów, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i samokształcenia. Celem wykładów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę dotyczącą rehabilitacji oraz sposobów i zasad sprawowania właściwej opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z niepełnosprawnością. W ramach wykładów przedstawiane są podstawowe pojęcia dotyczące rehabilitacji i zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych w poszczególnych jednostkach chorobowych obejmujących rehabilitację ogólnoustrojową i neurologiczną. Omawiane treści przedstawiają najczęstsze problemy pielęgnacyjne w poszczególnych jednostkach i stanach chorobowych.

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez studentów kompetencji koniecznych w sprawowaniu właściwej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z niepełnosprawnością. Wszystkie czynności instrumentalne oraz zabiegi pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami pod nadzorem nauczycieli zawodu. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, gromadzenia danych, stawiania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania opieki.

niepełnosprawnością.

W realizacji praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć praktycznych.

Celem samokształcenia jest własny rozwój zawodowy ukierunkowany na pogłębienie wiedzy wykraczającej poza obligatoryjny dla przedmiotu zakres oraz opracowanie procesu pielęgnowania dla wyznaczonego przez nauczyciela zawodu pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

3. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

2. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

3. Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Skrypt AM Bydgoszcz 2002

4. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

5. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

6. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

7. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

8. Talar J. (red): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, AM, Bydgoszcz 2003

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)