Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P3-BNAUK-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie
Jednostka: Katedra Fizjoterapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie powinien posiadać podstawową wiedzę ogólną z zakresu matematyki, statystyki i informatyki (zakres szkoły średniej).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- samokształcenie: 5 godzin

Razem: 1 ECTS

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

-przygotowywanie pracy w ramach samokształcenia: 10 godzin

- przygotowanie projektu: 20 godzin

Razem: 1 ECTS

Łączny nakład pracy studenta = 60 godzin (2ECTS)

Nauczanie odbywa się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy BigBlueButton. Całościowo w formie zdalnej – synchroniczne w min. 50% czasu trwania każdych zajęć.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa (K_C.W33)

W2: charakteryzuje etapy postępowania badawczego (K_C.W34)

W3: opisuje metody i techniki badań naukowych (K_C.W35)

W4: zna zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania (K_C.W36)

W5: konstruuje projekt badawczy w ramach badań jakościowych (K_C.W37)

W7: zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej (K_C.W38)

W8: określa istotę etyki w badaniach naukowych (K_C.W39)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: uczestniczy w realizacji projektu badawczego (K_C.U54)

U2: krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych (K_C.U55)

U3: wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem (K_C.U56)

U4: uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów (K_C.U57)

U5: opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o

charakterze jakościowym (K_C.U58)

U6: analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. artykuły naukowe) (K_C.U59)

U7: postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej (K_C.U60)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności,

dążąc do profesjonalizmu (K_D.K02)

K2: przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece (K_D.K03)

K3: wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych (K_D.K04)

K4: rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone mu obowiązki (K_D.K06)

K5: przestrzega tajemnicy zawodowej (K-D.K07)

K6: współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej (K_D.K08)

K7: jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjent (K_D.K09)

K8: przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz

współpracownikami (K_D.K10)


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie na kierunku pielęgniarstwo jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami badań naukowych (poznawczymi, metodologicznymi i etycznymi), a także z procesem badawczym – począwszy od poprawnego postawienia problemu badawczego i hipotez, poprzez utworzenie planu badawczego, odpowiedniego doboru próby, zbieraniu danych, kończąc na analizie danych i prawidłowym wnioskowaniu. Student jest przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych w obszarze nauk medycznych.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Medyczne bazy danych.

2. Rodzaje badań naukowych w medycynie. Struktura procesu badawczego.

Materiał realizowany w ramach ćwiczeń:

Ćw. 1

Metodologia badań naukowych- wprowadzenie teoretyczne. Struktura procesu badawczego. Formułowanie i uzasadnienie problemu badawczego. Konstrukcja planu badawczego.

Zmienne jako właściwości empiryczne w metodologii badań naukowych.

Statystyczne aspekty prowadzenia badań naukowych.

Ćw. 2

Reguły technicznej i poznawczej poprawności konstrukcji narzędzi badawczych. Zasady konstruowania narzędzi badawczych. Pytania w narzędziach badawczych.

Kwestionariusz ankiety konstrukcji własnej – praca w grupach.

Ćw. 3

Prawa autorskie: plagiat i autoplagiat. Artykuł naukowy (praca w grupach). Bioetyka w badaniach naukowych.

Prezentowanie autorskiego projektu badawczego i jego ocena (samoocena, ocena nauczyciela, ocena grupy).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk sp.

z o.o., Katowice 2005.

3. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

4. Gruszczyński L. A., Kwestionariusz w socjologii, Katowice 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia będzie się odbywać przez ocenę:

• aktywnego udziału oraz przygotowania do zajęć,

• opanowania materiału realizowanego na wykładach i ćwiczeniach.

Student w ramach zaliczenia przedmiotu zobowiązany jest skonstruować własny projekt badawczy.

Opisowe kryteria oceny autorskiego projektu badawczego:

Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całości materiału, przedstawia ją w sposób logiczny i usystematyzowany, zna zastosowania praktyczne. Projekt badawczy ani jego prezentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Dobry plus: student opanował wiedzę z całości materiału, przedstawia ją w sposób spójny i logiczny we własnym projekcie badawczym. Po drobnych wskazówkach potrafi zrealizować projekt badawczy i poprawnie przeprowadzić badania. Poprawna prezentacja projektu badawczego.

Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, przedstawia ją w sposób logiczny, nakierowany przez nauczyciela akademickiego, potrafi formułować trafne wnioski. Poprawnie skonstruował projekt badawczy, prezentuje go w sposób jasny, logiczny i spójny. Po nieznacznych uwagach - potrafi go zastosować w praktyce.

Dostateczny plus: student opanował minimum programowe, zna podstawowe zagadnienia i rozumie zadawane mu pytania, poprawnie wykonał własny projekt badawczy oraz przedstawia w sposób logiczny.

Dostateczny: student opanował minimum programowe, zna podstawowe zagadnienia i rozumie zadawane mu pytania, przedstawia własny projekt badawczy w sposób niespójny, nie potrafi zastosować go w praktyce.

Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie zna podstawowych zagadnień i nie rozumie zadawanych mu pytań. Student nie wykonał autorskiego projektu badawczego lub wykonał go niezgodnie z metodologicznymi zasadami.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Goch
Prowadzący grup: Magdalena Tarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie na kierunku pielęgniarstwo jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami badań naukowych (poznawczymi, metodologicznymi i etycznymi), a także z procesem badawczym – począwszy od poprawnego postawienia problemu badawczego i hipotez, poprzez utworzenie planu badawczego, odpowiedniego doboru próby, zbieraniu danych, kończąc na analizie danych i prawidłowym wnioskowaniu. Student jest przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych w obszarze nauk medycznych.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące treści:

- Proces badawczy

- Problemy i hipotezy badawcze

- Rodzaje prowadzonych badań naukowych

- Sposoby doboru próby, wielkość próby

- Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze

- Zasady analizy danych naukowych, interpretacji wyników i wnioskowania,

− Uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych,

− Aktualne możliwości badawcze w pielęgniarstwie.

Materiał realizowany w ramach ćwiczeń:

Ćw. 1

Metodologia badań naukowych- wprowadzenie teoretyczne. Struktura procesu badawczego. Formułowanie i uzasadnienie problemu badawczego. Konstrukcja planu badawczego.

Zmienne jako właściwości empiryczne w metodologii badań naukowych.

Statystyczne aspekty prowadzenia badań naukowych.

Ćw. 2

Reguły technicznej i poznawczej poprawności konstrukcji narzędzi badawczych. Zasady konstruowania narzędzi badawczych. Pytania w narzędziach badawczych.

Kwestionariusz ankiety konstrukcji własnej – praca w grupach.

Ćw. 3

Prawa autorskie: plagiat i autoplagiat. Artykuł naukowy (praca w grupach). Bioetyka w badaniach naukowych.

Prezentowanie autorskiego projektu badawczego i jego ocena (samoocena, ocena nauczyciela, ocena grupy).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)