Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO1-NZOTPO-S1Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 5h

- udział w ćwiczeniach: 30h

- udział w zajęciach praktycznych: 90h

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 1h

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 3h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 129 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 5h

-udział w ćwiczeniach: 30h (w warunkach symulowanych)

-udział w zajęciach praktycznych: 90h

-przygotowanie samokształcenia: 3h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 2h

-przygotowanie do wykładów: 1h

-przygotowanie do ćwiczeń: 2h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 1h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 6+2=8h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 1h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 143 godzin, co odpowiada 4,5 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 6+2=8 h (0,3 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,3 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin (w warunkach symulowanych)

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

30 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w zajęciach praktycznych: 90 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 90 h, co odpowiada 3 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Wymienia zasady opieki położniczej podczas porodu fizjologicznego, porodu przedwczesnego i porodu patologicznego oraz zasady prowadzenia i przyjmowania porodu w warunkach pozaszpitalnych (D.W1)

W2: Wyjaśnia mechanizmy porodów w położeniu podłużnym główkowym, w ułożeniach odgięciowych, przy nieprawidłowym ułożeniu główki (asynklityzm przedni i tylny), w położeniach miednicowych, przy nieprawidłowej budowie miednicy kostnej i porodów bliźniaczych; (D.W2)

W3: Wyjaśnia standardy prowadzenia porodu przez położną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (D.W7)

W4. Wyjaśnia zasady opieki nad noworodkiem po porodzie (D.W8)

W5:Wymienia zadania położnej w monitorowaniu ciąży fizjologicznej i ocenie ryzyka położniczego (D.W9).


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Potrafi dokonać oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, płodu, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz sytuacji położniczej przy pomocy dostępnych metod i środków, potrafi zinterpretować wyniki badań, potrafi wdrażać interwencje położnicze oraz dokonywać ewaluacji opieki położniczej; (D.U1)

U2: Potrafi ustalać indywidualny plan porodu, a w razie konieczności dokonywać jego modyfikacji; (D.U5).

U3: Potrafi rozpoznawać początek porodu i oceniać jego postęp na podstawie badania położniczego zewnętrznego, wewnętrznego i obserwacji zachowania kobiety rodzącej oraz prognozować prawdopodobny przebieg porodu i oceniać możliwości odbycia porodu siłami natury (D.U6)

U4: Potrafi monitorować i oceniać różnymi metodami dobrostan płodu podczas porodu oraz interpretować wyniki tej oceny, w tym wykonywać badanie KTG i interpretować jego wynik oraz rozpoznawać zagrożenia dla płodu wynikające z nieprawidłowego wyniku badania KTG (D.U7)

U5: Potrafi sprawować opiekę położniczą nad kobietą rodzącą w poszczególnych okresach porodu i stosować konieczne procedury zgodne ze standardem opieki okołoporodowej (D.U8)

U6: Potrafi przyjmować poród fizjologiczny i miednicowy (D.U10)

U7: Potrafi wykonywać zabiegi okołoporodowe u noworodka i oceniać jego stan według obowiązujących skal oceny (D.U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

• odgrywanie ról,

• „burza mózgów”.

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych (przygotowanie do opieki położniczej nad płodem, kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego oraz metod prowadzenia porodu). Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny stanu płodu, oceny stanu położniczego kobiet w ciąży, rodzących i położnic oraz wykonywania zbiegów położniczych udzielanych podczas prowadzenia porodów.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z zasadami opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami.

Ćwiczenia mają na celu kształtowanie umiejętności praktycznych prowadzenia porodu prawidłowego i nieprawidłowego, stosowania odpowiednich technik i zabiegów położniczych.

Zajęcia praktyczne mają na celu przygotowanie studenta do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą zgodnie z aktualnymi zaleceniami i standardami na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Iwanowicz-Palus G., Bień A. (red. naukowa). Techniki położnicze i prowadzenie porodu. Bibliotek Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Simkin P, Ancheta R. Tłumaczenie pol. (Chazan B.). Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Słomko Z, Drews K, Malewski Z. Kardiotokografia kliniczna. Warszawa. PZWL, 2010.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2022.

7. Maureen Boyle, (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

8. Iwanowicz-Palus G.(red.). Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

9. Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

10. Baston H. Hal J. Poród. Seria Podstawy Położnictwa. Elsevier Urban & Partner.2011

11. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie. Ginekologia Polska 2014;9(85): 713-716.

12. Kwiatkowski S, Huras H, Fuchs T, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Postępowanie w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022;7(1):34–45.

13. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące indukcji porodu. Aktualizacja 2021. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(4):86–99.

14. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2021;6(2):79–85.

15. Oleszczuk J, Bożena Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Bartosiewicz J. i wsp. Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położnictwa i Ginekologii, 2016.

16. Wielgoś M, Bomba-Opoń D, Bręborowicz GH, Czajkowski K, Dębski R, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018;3(4):159–174.

17. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24. 10. 2008 r. Ginekologia Polska. 2009;80: 59-62.

18. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekologia Polska. 2008;79:221-223.

19. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych a.d. 2016.

20. Doroszewska A. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją? Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl

21. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

22. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

23. Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

24. Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku.

25. Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku. Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych WHO.

26. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Fundacja Rodzić po Ludzku.

27. Analgezja wziewna - nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego Fundacja Rodzić po Ludzku.

28. Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych. Fundacja Rodzić po Ludzku.

29. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (65) 2017.

30. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

31. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

32. Bręborowicz GH. Położnictwo i ginekologia. Tom 1. Położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

33. Kruszyński Z. Anestezjologia i intensywna terapia położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

34. Kostyra M, Nowacka E, Lisowska B. Rola wykonywania łaty z krwi w leczeniu popunkcyjnych bólów głowy. Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9: 203-208.

35. Marciniak A. Popunkcyjne bóle głowy. III konferencja edukacyjna czasopisma Anestezjologia i Intensywna Terapia. Sopot 2015. http://www.konferencjaait.viamedica.pl/files/konferencjaait/prezentacje2015/sobota/Sob_9_50_Marciniak_Popunkcyjne_bole_g%C5%82owy.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, oddanie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia oraz pozytywna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja nauczyciela: K1– K5 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%)

-zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W1-W5.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

1. Egzamin praktyczny – OSCE - punktacja i ocena w zależności od liczby punktów opisanych w CHECK LIST: U1- U7.

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

2. Realizacja samokształcenia w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej:

a) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 1)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

b) esej (załącznik nr 2).

3. Test końcowy na platformie Moodle obejmuje treści z: wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych: W1-W5, U1-U7.

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Hanna Czarnecka, Agnieszka Dombrowska-Pali, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Iwona Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych (przygotowanie do opieki położniczej nad płodem, kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego oraz metod prowadzenia porodu). Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny stanu płodu, oceny stanu położniczego kobiet w ciąży, rodzących i położnic oraz wykonywania zbiegów położniczych udzielanych podczas prowadzenia porodów.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z zasadami opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami.

Ćwiczenia mają na celu kształtowanie umiejętności praktycznych prowadzenia porodu prawidłowego i nieprawidłowego, stosowania odpowiednich technik i zabiegów położniczych.

Zajęcia praktyczne mają na celu przygotowanie studenta do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą zgodnie z aktualnymi zaleceniami i standardami na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. T1,2. PZWL, Warszawa 2020

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Simkin P, Ancheta R. Udany poród. PZWL.2018.

5. Słomko Z, Drews K, Malewski Z. Kardiotokografia kliniczna. Warszawa. PZWL, 2010.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020.

7. Maureen Boyle, (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

8. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

9. Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

10. Baston H. Hal J. Poród. Seria Podstawy Położnictwa. Elsevier Urban & Partner.2011

11. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie. Ginekologia Polska, 9/2014, 85, 713-716

12. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, Laudański P, Paszkowski T, Wielgoś M. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, 3, 1: 23–29

13. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące indukcji porodu. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2017, 2, 2, 58–71.

14. Oleszczuk J, Bożena Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Bartosiewicz J. i wsp. Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położnictwa i Ginekologii, 2016.

15. Wielgoś M, Bomba-Opoń D, Bręborowicz GH, Czajkowski K, Dębski R, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018, 3, 4, 159–174.

16. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24. 10. 2008 r. Ginekologia Polska. 2009, 80, 59-62.

17. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekologia Polska. 2008, 79, 221-223.

18. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych a.d. 2016.

19. Doroszewska A. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją? Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl

20. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

21. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

22. Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

23. Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku.

24. Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku. Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych WHO.

25. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Fundacja Rodzić po Ludzku.

26. Analgezja wziewna - nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego Fundacja Rodzić po Ludzku.

27. Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych. Fundacja Rodzić po Ludzku.

28. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (65) 2017.

29. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

30. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

31. Berghelli V (red.) tłum. polskie: Wielgoś M. (red.) Położnictwo według

zasad EBM. Medycyna Praktyczna, wydanie I, Kraków 2019.

32. Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Bannach, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Katarzyna Jóźwiarska, Marzena Kaźmierczak, Marlena Michna-Smok, Estera Mieczkowska, Martyna Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych (przygotowanie do opieki położniczej nad płodem, kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego oraz metod prowadzenia porodu). Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny stanu płodu, oceny stanu położniczego kobiet w ciąży, rodzących i położnic oraz wykonywania zbiegów położniczych udzielanych podczas prowadzenia porodów.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z zasadami opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami.

Ćwiczenia mają na celu kształtowanie umiejętności praktycznych prowadzenia porodu prawidłowego i nieprawidłowego, stosowania odpowiednich technik i zabiegów położniczych.

Zajęcia praktyczne mają na celu przygotowanie studenta do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą zgodnie z aktualnymi zaleceniami i standardami na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. T1,2. PZWL, Warszawa 2020

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Simkin P, Ancheta R. Udany poród. PZWL.2018.

5. Słomko Z, Drews K, Malewski Z. Kardiotokografia kliniczna. Warszawa. PZWL, 2010.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020.

7. Maureen Boyle, (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

8. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

9. Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

10. Baston H. Hal J. Poród. Seria Podstawy Położnictwa. Elsevier Urban & Partner.2011

11. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie. Ginekologia Polska, 9/2014, 85, 713-716

12. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, Laudański P, Paszkowski T, Wielgoś M. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, 3, 1: 23–29

13. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące indukcji porodu. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2017, 2, 2, 58–71.

14. Oleszczuk J, Bożena Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Bartosiewicz J. i wsp. Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położnictwa i Ginekologii, 2016.

15. Wielgoś M, Bomba-Opoń D, Bręborowicz GH, Czajkowski K, Dębski R, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018, 3, 4, 159–174.

16. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24. 10. 2008 r. Ginekologia Polska. 2009, 80, 59-62.

17. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekologia Polska. 2008, 79, 221-223.

18. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych a.d. 2016.

19. Doroszewska A. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją? Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl

20. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

21. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

22. Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

23. Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku.

24. Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku. Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych WHO.

25. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Fundacja Rodzić po Ludzku.

26. Analgezja wziewna - nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego Fundacja Rodzić po Ludzku.

27. Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych. Fundacja Rodzić po Ludzku.

28. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (65) 2017.

29. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

30. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

31. Berghelli V (red.) tłum. polskie: Wielgoś M. (red.) Położnictwo według

zasad EBM. Medycyna Praktyczna, wydanie I, Kraków 2019.

32. Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Maja Bandura-Sroka, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Marlena Michna-Smok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)